. Amrit Keertan Gutka:- Page : 1027 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 1027 of 1040

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

Asa Mehala 4 ||

Aasaa, Fourth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੧
Shabad: Har Anmrith Bhugath Bhundaar Hai Gur Sathigur Paase Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

Har Anmrith Bhagath Bhanddar Hai Gur Sathigur Pasae Ram Rajae ||

The treasure of Ambrosial Nectar, the Lord's devotional service, is found through the Guru, the True Guru, O Lord King.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੨
Shabad: Har Anmrith Bhugath Bhundaar Hai Gur Sathigur Paase Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਹੈ ਸਿਖ ਦੇਇ ਹਰਿ ਰਾਸੇ ॥

Gur Sathigur Sacha Sahu Hai Sikh Dhaee Har Rasae ||

The Guru, the True Guru, is the True Banker, who gives to His Sikh the capital of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੩
Shabad: Har Anmrith Bhugath Bhundaar Hai Gur Sathigur Paase Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜੁ ਹੈ ਗੁਰੁ ਸਾਹੁ ਸਾਬਾਸੇ ॥

Dhhan Dhhann Vanajara Vanaj Hai Gur Sahu Sabasae ||

Blessed, blessed is the trader and the trade; how wonderful is the Banker, the Guru!

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੪
Shabad: Har Anmrith Bhugath Bhundaar Hai Gur Sathigur Paase Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰੁ ਤਿਨ੍‍ੀ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਧੁਰਿ ਲਿਖਤੁ ਲਿਲਾਟਿ ਲਿਖਾਸੇ ॥੧॥

Jan Naanak Gur Thinhee Paeia Jin Dhhur Likhath Lilatt Likhasae ||1||

O servant Nanak, they alone obtain the Guru, who have such pre-ordained destiny written upon their foreheads. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੫
Shabad: Har Anmrith Bhugath Bhundaar Hai Gur Sathigur Paase Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਸਚੁ ਸਾਹੁ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

Sach Sahu Hamara Thoon Dhhanee Sabh Jagath Vanajara Ram Rajae ||

You are my True Banker, O Lord; the whole world is Your trader, O Lord King.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੬
Shabad: Har Anmrith Bhugath Bhundaar Hai Gur Sathigur Paase Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਧੈ ਸਾਜਿਆ ਵਿਚਿ ਵਸਤੁ ਹਰਿ ਥਾਰਾ ॥

Sabh Bhanddae Thudhhai Sajia Vich Vasath Har Thhara ||

You fashioned all vessels, O Lord, and that which dwells within is also Yours.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੭
Shabad: Har Anmrith Bhugath Bhundaar Hai Gur Sathigur Paase Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਜੋ ਪਾਵਹਿ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚਿ ਵਸਤੁ ਸਾ ਨਿਕਲੈ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰਾ ॥

Jo Pavehi Bhanddae Vich Vasath Sa Nikalai Kia Koee Karae Vaechara ||

Whatever You place in that vessel, that alone comes out again. What can the poor creatures do?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੮
Shabad: Har Anmrith Bhugath Bhundaar Hai Gur Sathigur Paase Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਬਖਸਿਆ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰਾ ॥੨॥

Jan Naanak Ko Har Bakhasia Har Bhagath Bhanddara ||2||

The Lord has given the treasure of His devotional worship to servant Nanak. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੯
Shabad: Har Anmrith Bhugath Bhundaar Hai Gur Sathigur Paase Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰਹ ਸੁਆਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

Ham Kia Gun Thaerae Vithhareh Suamee Thoon Apar Aparo Ram Rajae ||

What Glorious Virtues of Yours can I describe, O Lord and Master? You are the most infinite of the infinite, O Lord King.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Har Anmrith Bhugath Bhundaar Hai Gur Sathigur Paase Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹਹ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ਏਹਾ ਆਸ ਆਧਾਰੋ ॥

Har Nam Salaheh Dhin Rath Eaeha As Adhharo ||

I praise the Lord's Name, day and night; this alone is my hope and support.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Har Anmrith Bhugath Bhundaar Hai Gur Sathigur Paase Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂਅ ਨ ਜਾਣਹਾ ਕਿਵ ਪਾਵਹ ਪਾਰੋ ॥

Ham Moorakh Kishhooa N Janeha Kiv Paveh Paro ||

I am a fool, and I know nothing. How can I find Your limits?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Har Anmrith Bhugath Bhundaar Hai Gur Sathigur Paase Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਹਰਿ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ ॥੩॥

Jan Naanak Har Ka Dhas Hai Har Dhas Paniharo ||3||

Servant Nanak is the slave of the Lord, the water-carrier of the slaves of the Lord. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Har Anmrith Bhugath Bhundaar Hai Gur Sathigur Paase Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਿ ਲੈ ਹਮ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

Jio Bhavai Thio Rakh Lai Ham Saran Prabh Aeae Ram Rajae ||

As it pleases You, You save me; I have come seeking Your Sanctuary, O God, O Lord King.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Har Anmrith Bhugath Bhundaar Hai Gur Sathigur Paase Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਹਮ ਭੂਲਿ ਵਿਗਾੜਹ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਹਰਿ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ॥

Ham Bhool Vigarreh Dhinas Rath Har Laj Rakhaeae ||

I am wandering around, ruining myself day and night; O Lord, please save my honor!

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Har Anmrith Bhugath Bhundaar Hai Gur Sathigur Paase Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਗੁਰੁ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤਿ ਸਮਝਾਏ ॥

Ham Barik Thoon Gur Pitha Hai Dhae Math Samajhaeae ||

I am just a child; You, O Guru, are my father. Please give me understanding and instruction.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Har Anmrith Bhugath Bhundaar Hai Gur Sathigur Paase Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਹਰਿ ਕਾਂਢਿਆ ਹਰਿ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ॥੪॥੧੦॥੧੭॥

Jan Naanak Dhas Har Kandtia Har Paij Rakhaeae ||4||10||17||

Servant Nanak is known as the Lord's slave; O Lord, please preserve his honor! ||4||10||17||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Har Anmrith Bhugath Bhundaar Hai Gur Sathigur Paase Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਸਲੋਕੁ ਮ: ੧ ॥

Salok Ma 1 ||

Shalok, First Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Sach Kaal Koorr Vurathi-aa Kal Kaalukh Bethaal
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਸਚਿ ਕਾਲੁ ਕੂੜੁ ਵਰਤਿਆ ਕਲਿ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ ॥

Sach Kal Koorr Varathia Kal Kalakh Baethal ||

There is a famine of Truth; falsehood prevails, and the blackness of the Dark Age of Kali Yuga has turned men into demons.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Sach Kaal Koorr Vurathi-aa Kal Kaalukh Bethaal
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਬੀਉ ਬੀਜਿ ਪਤਿ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉ ਉਗਵੈ ਦਾਲਿ ॥

Beeo Beej Path Lai Geae Ab Kio Ougavai Dhal ||

Those who planted their seed have departed with honor; now, how can the shattered seed sprout?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Sach Kaal Koorr Vurathi-aa Kal Kaalukh Bethaal
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਜੇ ਇਕੁ ਹੋਇ ਤ ਉਗਵੈ ਰੁਤੀ ਹੂ ਰੁਤਿ ਹੋਇ ॥

Jae Eik Hoe Th Ougavai Ruthee Hoo Ruth Hoe ||

If the seed is whole, and it is the proper season, then the seed will sprout.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Sach Kaal Koorr Vurathi-aa Kal Kaalukh Bethaal
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੈ ਰੰਗੁ ਨ ਸੋਇ ॥

Naanak Pahai Bahara Korai Rang N Soe ||

O Nanak, without treatment, the raw fabric cannot be dyed.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Sach Kaal Koorr Vurathi-aa Kal Kaalukh Bethaal
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਭੈ ਵਿਚਿ ਖੁੰਬਿ ਚੜਾਈਐ ਸਰਮੁ ਪਾਹੁ ਤਨਿ ਹੋਇ ॥

Bhai Vich Khunb Charraeeai Saram Pahu Than Hoe ||

In the Fear of God it is bleached white, if the treatment of modesty is applied to the cloth of the body.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Sach Kaal Koorr Vurathi-aa Kal Kaalukh Bethaal
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਇ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥

Naanak Bhagathee Jae Rapai Koorrai Soe N Koe ||1||

O Nanak, if one is imbued with devotional worship, his reputation is not false. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Sach Kaal Koorr Vurathi-aa Kal Kaalukh Bethaal
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਮ: ੧ ॥

Ma 1 ||

First Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Lub Paap Dhue Raajaa Mehuthaa Koorr Ho-aa Sikudhaar
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਲਬੁ ਪਾਪੁ ਦੁਇ ਰਾਜਾ ਮਹਤਾ ਕੂੜੁ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰੁ ॥

Lab Pap Dhue Raja Mehatha Koorr Hoa Sikadhar ||

Greed and sin are the king and prime minister; falsehood is the treasurer.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Lub Paap Dhue Raajaa Mehuthaa Koorr Ho-aa Sikudhaar
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਕਾਮੁ ਨੇਬੁ ਸਦਿ ਪੁਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥

Kam Naeb Sadh Pushheeai Behi Behi Karae Beechar ||

Sexual desire, the chief advisor, is summoned and consulted; they all sit together and contemplate their plans.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Lub Paap Dhue Raajaa Mehuthaa Koorr Ho-aa Sikudhaar
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਅੰਧੀ ਰਯਤਿ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਭਾਹਿ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥

Andhhee Rayath Gian Vihoonee Bhahi Bharae Muradhar ||

Their subjects are blind, and without wisdom, they try to please the will of the dead.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Lub Paap Dhue Raajaa Mehuthaa Koorr Ho-aa Sikudhaar
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਗਿਆਨੀ ਨਚਹਿ ਵਾਜੇ ਵਾਵਹਿ ਰੂਪ ਕਰਹਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥

Gianee Nachehi Vajae Vavehi Roop Karehi Seegar ||

The spiritually wise dance and play their musical instruments, adorning themselves with beautiful decorations.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੨੯
Shabad: Lub Paap Dhue Raajaa Mehuthaa Koorr Ho-aa Sikudhaar
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਊਚੇ ਕੂਕਹਿ ਵਾਦਾ ਗਾਵਹਿ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥

Oochae Kookehi Vadha Gavehi Jodhha Ka Veechar ||

They shout out loud, and sing epic poems and heroic stories.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੩੦
Shabad: Lub Paap Dhue Raajaa Mehuthaa Koorr Ho-aa Sikudhaar
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤਿ ਹੁਜਤਿ ਸੰਜੈ ਕਰਹਿ ਪਿਆਰੁ ॥

Moorakh Panddith Hikamath Hujath Sanjai Karehi Piar ||

The fools call themselves spiritual scholars, and by their clever tricks, they love to gather wealth.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੩੧
Shabad: Lub Paap Dhue Raajaa Mehuthaa Koorr Ho-aa Sikudhaar
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਧਰਮੀ ਧਰਮੁ ਕਰਹਿ ਗਾਵਾਵਹਿ ਮੰਗਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥

Dhharamee Dhharam Karehi Gavavehi Mangehi Mokh Dhuar ||

The righteous waste their righteousness, by asking for the door of salvation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੩੨
Shabad: Lub Paap Dhue Raajaa Mehuthaa Koorr Ho-aa Sikudhaar
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਜਤੀ ਸਦਾਵਹਿ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਣਹਿ ਛਡਿ ਬਹਹਿ ਘਰ ਬਾਰੁ ॥

Jathee Sadhavehi Jugath N Janehi Shhadd Behehi Ghar Bar ||

They call themselves celibate, and abandon their homes, but they do not know the true way of life.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੩੩
Shabad: Lub Paap Dhue Raajaa Mehuthaa Koorr Ho-aa Sikudhaar
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਸਭੁ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੈ ਘਟਿ ਨ ਕੋਈ ਆਖੈ ॥

Sabh Ko Poora Apae Hovai Ghatt N Koee Akhai ||

Everyone calls himself perfect; none call themselves imperfect.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੩੪
Shabad: Lub Paap Dhue Raajaa Mehuthaa Koorr Ho-aa Sikudhaar
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਪਤਿ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿਛੈ ਪਾਈਐ ਤਾ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ ॥੨॥

Path Paravana Pishhai Paeeai Tha Naanak Tholia Japai ||2||

If the weight of honor is placed on the scale, then, O Nanak, one sees his true weight. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੩੫
Shabad: Lub Paap Dhue Raajaa Mehuthaa Koorr Ho-aa Sikudhaar
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਮ: ੧ ॥

Ma 1 ||

First Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੩੬
Shabad: Vudhee So Vujag Naanukaa Suchaa Vekhai Soe
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਵਦੀ ਸੁ ਵਜਗਿ ਨਾਨਕਾ ਸਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਇ ॥

Vadhee S Vajag Naanaka Sacha Vaekhai Soe ||

Evil actions become publicly known; O Nanak, the True Lord sees everything.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੩੭
Shabad: Vudhee So Vujag Naanukaa Suchaa Vekhai Soe
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥

Sabhanee Shhala Mareea Karatha Karae S Hoe ||

Everyone makes the attempt, but that alone happens which the Creator Lord does.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੩੮
Shabad: Vudhee So Vujag Naanukaa Suchaa Vekhai Soe
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਅਗੈ ਜਾਤਿ ਨ ਜੋਰੁ ਹੈ ਅਗੈ ਜੀਉ ਨਵੇ ॥

Agai Jath N Jor Hai Agai Jeeo Navae ||

In the world hereafter, social status and power mean nothing; hereafter, the soul is new.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੩੯
Shabad: Vudhee So Vujag Naanukaa Suchaa Vekhai Soe
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੈ ਪਤਿ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇਇ ॥੩॥

Jin Kee Laekhai Path Pavai Changae Saeee Kaee ||3||

Those few, whose honor is confirmed, are good. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੪੦
Shabad: Vudhee So Vujag Naanukaa Suchaa Vekhai Soe
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੪੧
Shabad: Dhur Kurum Jinaa Ko Thudh Paaei-aa Thaa Thinee Khusum Dhi-aaei-aa
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਧੁਰਿ ਕਰਮੁ ਜਿਨਾ ਕਉ ਤੁਧੁ ਪਾਇਆ ਤਾ ਤਿਨੀ ਖਸਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥

Dhhur Karam Jina Ko Thudhh Paeia Tha Thinee Khasam Dhhiaeia ||

Only those whose karma You have pre-ordained from the very beginning, O Lord, meditate on You.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੪੨
Shabad: Dhur Kurum Jinaa Ko Thudh Paaei-aa Thaa Thinee Khusum Dhi-aaei-aa
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਏਨਾ ਜੰਤਾ ਕੈ ਵਸਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਤੁਧੁ ਵੇਕੀ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥

Eaena Jantha Kai Vas Kishh Nahee Thudhh Vaekee Jagath Oupaeia ||

Nothing is in the power of these beings; You created the various worlds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੪੩
Shabad: Dhur Kurum Jinaa Ko Thudh Paaei-aa Thaa Thinee Khusum Dhi-aaei-aa
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਇਕਨਾ ਨੋ ਤੂੰ ਮੇਲਿ ਲੈਹਿ ਇਕਿ ਆਪਹੁ ਤੁਧੁ ਖੁਆਇਆ ॥

Eikana No Thoon Mael Laihi Eik Apahu Thudhh Khuaeia ||

Some, You unite with Yourself, and some, You lead astray.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੪੪
Shabad: Dhur Kurum Jinaa Ko Thudh Paaei-aa Thaa Thinee Khusum Dhi-aaei-aa
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿਥੈ ਤੁਧੁ ਆਪੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥

Gur Kirapa Thae Jania Jithhai Thudhh Ap Bujhaeia ||

By Guru's Grace You are known; through Him, You reveal Yourself.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੪੫
Shabad: Dhur Kurum Jinaa Ko Thudh Paaei-aa Thaa Thinee Khusum Dhi-aaei-aa
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਸਹਜੇ ਹੀ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ॥੧੧॥

Sehajae Hee Sach Samaeia ||11||

We are easily absorbed in You. ||11||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੨੭ ਪੰ. ੪੬
Shabad: Dhur Kurum Jinaa Ko Thudh Paaei-aa Thaa Thinee Khusum Dhi-aaei-aa
Raag Asa Guru Nanak Dev


Displaying Page 1027 of 1040