. Amrit Keertan Gutka:- Page : 266 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 266 of 1040

ਕਲਿ ਸਮੁਦ੍ਰ ਭਏ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਧਾਰਨੁ ॥

Kal Samudhr Bheae Roop Pragatt Har Nam Oudhharan ||

In the ocean of this Dark Age of Kali Yuga, the Lord's Name has been revealed in the Form of Guru Arjun, to save the world.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੬੬ ਪੰ. ੧
Shabad: Kal Sumudhr Bhee Roop Prugat Har Naam Oudhaarun
Savaiye (praise of Guru Arjan Dev) Bhatt Mathura


ਬਸਹਿ ਸੰਤ ਜਿਸੁ ਰਿਦੈ ਦੁਖ ਦਾਰਿਦ੍ਰ ਨਿਵਾਰਨੁ ॥

Basehi Santh Jis Ridhai Dhukh Dharidhr Nivaran ||

Pain and poverty are taken away from that person, within whose heart the Saint abides.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੬੬ ਪੰ. ੨
Shabad: Kal Sumudhr Bhee Roop Prugat Har Naam Oudhaarun
Savaiye (praise of Guru Arjan Dev) Bhatt Mathura


ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਅਪਾਰ ਤਾਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

Niramal Bhaekh Apar Thas Bin Avar N Koee ||

He is the Pure, Immaculate Form of the Infinite Lord; except for Him, there is no other at all.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੬੬ ਪੰ. ੩
Shabad: Kal Sumudhr Bhee Roop Prugat Har Naam Oudhaarun
Savaiye (praise of Guru Arjan Dev) Bhatt Mathura


ਮਨ ਬਚ ਜਿਨਿ ਜਾਣਿਅਉ ਭਯਉ ਤਿਹ ਸਮਸਰਿ ਸੋਈ ॥

Man Bach Jin Janiao Bhayo Thih Samasar Soee ||

Whoever knows Him in thought, word and deed, becomes just like Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੬੬ ਪੰ. ੪
Shabad: Kal Sumudhr Bhee Roop Prugat Har Naam Oudhaarun
Savaiye (praise of Guru Arjan Dev) Bhatt Mathura


ਧਰਨਿ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਸ੍ਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰਿ ॥

Dhharan Gagan Nav Khandd Mehi Joth Svaroopee Rehiou Bhar ||

He is totally pervading the earth, the sky and the nine regions of the planet. He is the Embodiment of the Light of God.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੬੬ ਪੰ. ੫
Shabad: Kal Sumudhr Bhee Roop Prugat Har Naam Oudhaarun
Savaiye (praise of Guru Arjan Dev) Bhatt Mathura


ਭਨਿ ਮਥੁਰਾ ਕਛੁ ਭੇਦੁ ਨਹੀ ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪਰਤਖ੍ਹ ਹਰਿ ॥੭॥੧੯॥

Bhan Mathhura Kashh Bhaedh Nehee Gur Arajun Parathakhy Har ||7||19||

So speaks Mat'huraa: there is no difference between God and Guru; Guru Arjun is the Personification of the Lord Himself. ||7||19||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੬੬ ਪੰ. ੬
Shabad: Kal Sumudhr Bhee Roop Prugat Har Naam Oudhaarun
Savaiye (praise of Guru Arjan Dev) Bhatt Mathura


ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣੁ ਆਪੇ ਹੋਆ ॥

Charae Jagae Chahu Jugee Panchaein Apae Hoa ||

The four Gurus enlightened the four ages; the Lord Himself assumed the fifth form.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੬੬ ਪੰ. ੭
Shabad: Chaare Jaage Chuhu Jugee Punchaaein Aape Ho-aa
Raag Raamkali Bhatt Satta & Balwand


ਆਪੀਨ੍‍ੈ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓਨੁ ਆਪੇ ਹੀ ਥੰਮ੍‍ ਿਖਲੋਆ ॥

Apeenhai Ap Sajioun Apae Hee Thhanmih Khaloa ||

He created Himself, and He Himself is the supporting pillar.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੬੬ ਪੰ. ੮
Shabad: Chaare Jaage Chuhu Jugee Punchaaein Aape Ho-aa
Raag Raamkali Bhatt Satta & Balwand


ਆਪੇ ਪਟੀ ਕਲਮ ਆਪਿ ਆਪਿ ਲਿਖਣਹਾਰਾ ਹੋਆ ॥

Apae Pattee Kalam Ap Ap Likhanehara Hoa ||

He Himself is the paper, He Himself is the pen, and He Himself is the writer.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੬੬ ਪੰ. ੯
Shabad: Chaare Jaage Chuhu Jugee Punchaaein Aape Ho-aa
Raag Raamkali Bhatt Satta & Balwand


ਸਭ ਉਮਤਿ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਆਪੇ ਹੀ ਨਵਾ ਨਿਰੋਆ ॥

Sabh Oumath Avan Javanee Apae Hee Nava Niroa ||

All His followers come and go; He alone is fresh and new.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੬੬ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Chaare Jaage Chuhu Jugee Punchaaein Aape Ho-aa
Raag Raamkali Bhatt Satta & Balwand


ਤਖਤਿ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਿਵੈ ਚੰਦੋਆ ॥

Thakhath Baitha Arajan Guroo Sathigur Ka Khivai Chandhoa ||

Guru Arjun sits on the throne; the royal canopy waves over the True Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੬੬ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Chaare Jaage Chuhu Jugee Punchaaein Aape Ho-aa
Raag Raamkali Bhatt Satta & Balwand


ਉਗਵਣਹੁ ਤੈ ਆਥਵਣਹੁ ਚਹੁ ਚਕੀ ਕੀਅਨੁ ਲੋਆ ॥

Ougavanahu Thai Athhavanahu Chahu Chakee Keean Loa ||

From east to west, He illuminates the four directions.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੬੬ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Chaare Jaage Chuhu Jugee Punchaaein Aape Ho-aa
Raag Raamkali Bhatt Satta & Balwand


ਜਿਨ੍‍ੀ ਗੁਰੂ ਨ ਸੇਵਿਓ ਮਨਮੁਖਾ ਪਇਆ ਮੋਆ ॥

Jinhee Guroo N Saeviou Manamukha Paeia Moa ||

Those self-willed manmukhs who do not serve the Guru die in shame.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੬੬ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Chaare Jaage Chuhu Jugee Punchaaein Aape Ho-aa
Raag Raamkali Bhatt Satta & Balwand


ਦੂਣੀ ਚਉਣੀ ਕਰਾਮਾਤਿ ਸਚੇ ਕਾ ਸਚਾ ਢੋਆ ॥

Dhoonee Chounee Karamath Sachae Ka Sacha Dtoa ||

Your miracles increase two-fold, even four-fold; this is the True Lord's true blessing.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੬੬ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Chaare Jaage Chuhu Jugee Punchaaein Aape Ho-aa
Raag Raamkali Bhatt Satta & Balwand


ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣੁ ਆਪੇ ਹੋਆ ॥੮॥੧॥

Charae Jagae Chahu Jugee Panchaein Apae Hoa ||8||1||

The four Gurus enlightened the four ages; the Lord Himself assumed the fifth form. ||8||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੬੬ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Chaare Jaage Chuhu Jugee Punchaaein Aape Ho-aa
Raag Raamkali Bhatt Satta & Balwand


ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨੁ ਆਖੀਐ ਅਕਲ ਅਜੋਨਿ ਅਕਾਲ ਅਪਾਰਾ॥

Alakh Niranjan Akheeai Akal Ajon Akal Apara||

That Lord is without blemish, beyond birth, beyond time and is infinite.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੬੬ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Alukh Nirunjun Aakhee-ai Akul Ajon Akaal Apaaraa
Vaaran Bhai Gurdas


ਰਵਿ ਸਸਿ ਜੋਤਿ ਉਦੋਤਿ ਲੰਘਿ ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਿਆਰਾ॥

Rav Sas Joth Oudhoth Langh Param Joth Paramaesar Piara||

Crossing the lights of sun and the moon, Guru Arjan Dev loves the supreme light of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੬੬ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Alukh Nirunjun Aakhee-ai Akul Ajon Akaal Apaaraa
Vaaran Bhai Gurdas


ਜਗ ਮਗ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਤਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰਾ॥

Jag Mag Joth Nirantharee Jag Jeevan Jag Jai Jai Kara||

His light is ever effulgent. He is the life of the world and the whole world acclaims him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੬੬ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Alukh Nirunjun Aakhee-ai Akul Ajon Akaal Apaaraa
Vaaran Bhai Gurdas


ਨਮਸਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚਿ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸੁ ਉਧਾਰਾ॥

Namasakar Sansar Vich Adh Purakh Adhaes Oudhhara||

All in the world salute him and he, ordained by the primal Lord, liberates one and all.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੬੬ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Alukh Nirunjun Aakhee-ai Akul Ajon Akaal Apaaraa
Vaaran Bhai Gurdas


ਚਾਰਿ ਵਰਨ ਛਿਅ ਦਰਸਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਾਰਗਿ ਸਚੁ ਅਚਾਰਾ॥

Char Varan Shhia Dharasanan Guramukh Marag Sach Achara||

Amidst the four vamas and six philosophies the way of the gurmukh is the way of adoption of truth.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੬੬ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Alukh Nirunjun Aakhee-ai Akul Ajon Akaal Apaaraa
Vaaran Bhai Gurdas


ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਦਿੜਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਨਿਸਤਾਰਾ॥

Nam Dhan Eisanan Dhirr Guramukh Bhae Bhagath Nisathara||

Adopting the remebrance of the name (of Lord), charity and ablution steadfastly and with loving devotion, he (Guru Arjan Dev) gets the devoetees across ( the world ocean).

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੬੬ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Alukh Nirunjun Aakhee-ai Akul Ajon Akaal Apaaraa
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰੂ ਅਰਜਨੁ ਸਚੁ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ॥੧੮॥

Guroo Arajan Sach Sirajanehara ||a||

Guru Arjan is the builder (of the Panth ).

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੬੬ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Alukh Nirunjun Aakhee-ai Akul Ajon Akaal Apaaraa
Vaaran Bhai Gurdas


Displaying Page 266 of 1040