. Amrit Keertan Gutka:- Page : 321 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 321 of 1040

ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੧ ਪੰ. ੧
Shabad: Subhunaa Jee-aa Vich Har Aap So Bhuguthaa Kaa Mith Har
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਵਿਚਿ ਹਰਿ ਆਪਿ ਸੋ ਭਗਤਾ ਕਾ ਮਿਤੁ ਹਰਿ ॥

Sabhana Jeea Vich Har Ap So Bhagatha Ka Mith Har ||

The Lord Himself is within all beings. The Lord is the friend of His devotees.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੧ ਪੰ. ੨
Shabad: Subhunaa Jee-aa Vich Har Aap So Bhuguthaa Kaa Mith Har
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਸਭੁ ਕੋਈ ਹਰਿ ਕੈ ਵਸਿ ਭਗਤਾ ਕੈ ਅਨੰਦੁ ਘਰਿ ॥

Sabh Koee Har Kai Vas Bhagatha Kai Anandh Ghar ||

Everyone is under the Lord's control; in the home of the devotees there is bliss.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੧ ਪੰ. ੩
Shabad: Subhunaa Jee-aa Vich Har Aap So Bhuguthaa Kaa Mith Har
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਹਰਿ ਭਗਤਾ ਕਾ ਮੇਲੀ ਸਰਬਤ ਸਉ ਨਿਸੁਲ ਜਨ ਟੰਗ ਧਰਿ ॥

Har Bhagatha Ka Maelee Sarabath So Nisul Jan Ttang Dhhar ||

The Lord is the friend and companion of His devotees; all His humble servants stretch out and sleep in peace.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੧ ਪੰ. ੪
Shabad: Subhunaa Jee-aa Vich Har Aap So Bhuguthaa Kaa Mith Har
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਹਰਿ ਸਭਨਾ ਕਾ ਹੈ ਖਸਮੁ ਸੋ ਭਗਤ ਜਨ ਚਿਤਿ ਕਰਿ ॥

Har Sabhana Ka Hai Khasam So Bhagath Jan Chith Kar ||

The Lord is the Lord and Master of all; O humble devotee, remember Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੧ ਪੰ. ੫
Shabad: Subhunaa Jee-aa Vich Har Aap So Bhuguthaa Kaa Mith Har
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਤੁਧੁ ਅਪੜਿ ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਸਭ ਝਖਿ ਝਖਿ ਪਵੈ ਝੜਿ ॥੨॥

Thudhh Aparr Koe N Sakai Sabh Jhakh Jhakh Pavai Jharr ||2||

No one can equal You, Lord. Those who try, struggle and die in frustration. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੧ ਪੰ. ੬
Shabad: Subhunaa Jee-aa Vich Har Aap So Bhuguthaa Kaa Mith Har
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਭਗਤ ਵਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਯਾ ਵਿਚ ਉਦਾਸੀ॥

Bhagath Vadda Raja Janak Hai Guramukh Maya Vich Oudhasee||

King Janak was a great saint who amidst maya remained indifferent to it.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੧ ਪੰ. ੭
Shabad: Bhuguth Vudaa Raajaa Junuk Hai Gurumukh Maayaa Vich Oudhaasee
Vaaran Bhai Gurdas


ਦੇਵ ਲੋਕ ਨੋਂ ਚਲਿਆ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਸਭਾ ਸੁਖਵਾਸੀ॥

Dhaev Lok Non Chalia Gan Gandhharab Sabha Sukhavasee||

Along with gans and gandharvs (calestial musicians) he went to the abode of the gods.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੧ ਪੰ. ੮
Shabad: Bhuguth Vudaa Raajaa Junuk Hai Gurumukh Maayaa Vich Oudhaasee
Vaaran Bhai Gurdas


ਜਮਪੁਰ ਗਇਆ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਵਿਲਲਾਵਨ ਜੀ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸੀ॥

Jamapur Gaeia Pukar Sun Vilalavan Jee Narak Nivasee||

From there, he, hearing the cries of inhabitants of hell, went to them.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੧ ਪੰ. ੯
Shabad: Bhuguth Vudaa Raajaa Junuk Hai Gurumukh Maayaa Vich Oudhaasee
Vaaran Bhai Gurdas


ਧਰਮਰਾਇ ਨੋ ਆਖਿਓਨੁ ਸਭਨਾ ਦੀ ਕਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ॥

Dhharamarae No Akhioun Sabhana Dhee Kar Bandh Khalasee||

He asked the god of death, Dharamrai, to relieve all their suffering.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੧ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Bhuguth Vudaa Raajaa Junuk Hai Gurumukh Maayaa Vich Oudhaasee
Vaaran Bhai Gurdas


ਕਰੇ ਬੇਨਤੀ ਧਰਮਰਾਇ ਹਉ ਸੇਵਕ ਠਾਕੁਰ ਅਬਿਨਾਸੀ॥

Karae Baenathee Dhharamarae Ho Saevak Thakur Abinasee||

Hearing this, the god of death told him he was a mere servant of the eternal Lord (and without His orders he could not liberate them).

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੧ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Bhuguth Vudaa Raajaa Junuk Hai Gurumukh Maayaa Vich Oudhaasee
Vaaran Bhai Gurdas


ਗਹਿਣੇ ਧਰਿਅਨੁ ਇਕ ਨਾਉਂ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਕਰੈ ਨਿਰਜਾਸੀ॥

Gehinae Dhharian Eik Naoun Papan Nal Karai Nirajasee||

Janak offered a part of his devotion and remembrance of the name of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੧ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Bhuguth Vudaa Raajaa Junuk Hai Gurumukh Maayaa Vich Oudhaasee
Vaaran Bhai Gurdas


ਪਾਸੰਗ ਪਾਪ ਨ ਪੁਜਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਉਂ ਅਤੁਲ ਨ ਤੁਲਾਸੀ॥

Pasang Pap N Pujanee Guramukh Naoun Athul N Thulasee||

All the sins of hell were found not equal even to the counterweight of balance.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੧ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Bhuguth Vudaa Raajaa Junuk Hai Gurumukh Maayaa Vich Oudhaasee
Vaaran Bhai Gurdas


ਨਰਕਹੁੰ ਛੁਟੇ ਜੀਆ ਜੰਤ ਕਟੀ ਗਲਹੁ ਸਿਲਕ ਜਮਫਾਸੀ॥

Narakahun Shhuttae Jeea Janth Kattee Galahu Silak Jamafasee||

In fact no balance can weigh the fruits of recitation and remembrance of the Lords name by the gurmukh.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੧ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Bhuguth Vudaa Raajaa Junuk Hai Gurumukh Maayaa Vich Oudhaasee
Vaaran Bhai Gurdas


ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਨਾਵੈਂ ਕੀ ਦਾਸੀ ॥੫॥

Mukath Jugath Navain Kee Dhasee ||a||

All the creatures got liberated from hell and the noose of death was cut. Liberation and the technique of attaining it are the servants of the name of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੧ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Bhuguth Vudaa Raajaa Junuk Hai Gurumukh Maayaa Vich Oudhaasee
Vaaran Bhai Gurdas


ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਬਿਦਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਦੁਰਜੋਧਨ ਹੋਇ ਰੁਖਾ॥

Aeia Sunia Bidhar Dhae Bolae Dhurajodhhan Hoe Rukha||

Hearing that Lord Krishan was served and stayed over at humble Bidar's home, Duryodhan remarked sarcastically.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੧ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Aaei-aa Suni-aa Bidhur Dhe Bole Dhurujodhun Hoe Rukhaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਘਰ ਅਸਾਡੇ ਛੱਡਕੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਹਿ ਕਿ ਸੁਖਾ॥

Ghar Asaddae Shhaddakae Golae Dhae Ghar Jahi K Sukha||

Leaving our grand palaces, how much happiness and comfort did you attain in the home of a servant?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੧ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Aaei-aa Suni-aa Bidhur Dhe Bole Dhurujodhun Hoe Rukhaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਭੀਖਮ ਦ੍ਰੋਣਾ ਕਰਨ ਤਜ ਸਭਾ ਸੀਂਗਾਰ ਵਡੇ ਮਾਨੁਖਾ॥

Bheekham Dhrona Karan Thaj Sabha Seenagar Vaddae Manukha||

You gave up even Bhikhaum, Dohna and Karan who are recognised as great men who are adorned in all courts.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੧ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Aaei-aa Suni-aa Bidhur Dhe Bole Dhurujodhun Hoe Rukhaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਜੁਗੀ ਜਾਇ ਵਲਾਓਿਨ ਸਬਨਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਅੰਦਰ ਧੁਖਾ॥

Jugee Jae Valaouin Sabanan Dhae Jeea Andhar Dhhukha||

We have all been anguished to find that you have lived in a hut”.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੧ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Aaei-aa Suni-aa Bidhur Dhe Bole Dhurujodhun Hoe Rukhaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਹਸ ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸੁਣਹੋ ਰਾਜਾ ਹੋਇ ਸਨਮੁਖਾ॥

Has Bolae Bhagavan Jee Suneho Raja Hoe Sanamukha||

Then smilingly, Lord Krishan asked the King to come forward and to listen carefully.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੧ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Aaei-aa Suni-aa Bidhur Dhe Bole Dhurujodhun Hoe Rukhaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਤੇਰੇ ਭਾਉ ਨ ਦਿਸਈ ਮੇਰੇ ਨਾਹੀਂ ਅਪਦਾ ਦੁਖਾ॥

Thaerae Bhao N Dhisee Maerae Naheen Apadha Dhukha||

I see no love and devotion in you (and hence I have not come to you).

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੧ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Aaei-aa Suni-aa Bidhur Dhe Bole Dhurujodhun Hoe Rukhaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਭਾਉ ਜਿਵੇਹਾ ਬਿਦਰ ਦੇ ਹੋਰੀ ਦੇ ਚਿਤ ਚਾਉ ਨ ਚੁਖਾ॥

Bhao Jivaeha Bidhar Dhae Horee Dhae Chith Chao N Chukha||

No heart I see has even a fraction of the love that Bidar bears in his heart.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੧ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Aaei-aa Suni-aa Bidhur Dhe Bole Dhurujodhun Hoe Rukhaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੋਵਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁਖਾ ॥੭॥

Govindh Bhao Bhagath Dha Bhukha ||a||

The Lord needs loving devotion and nothing else.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੨੧ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Aaei-aa Suni-aa Bidhur Dhe Bole Dhurujodhun Hoe Rukhaa
Vaaran Bhai Gurdas


Displaying Page 321 of 1040