. Amrit Keertan Gutka:- Page : 339 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 339 of 1040

ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਜਾਣੀਐ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਇ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨ ਚੇਲਾ॥

Shabadh Guroo Gur Janeeai Guramukh Hoe Surath Dhhun Chaela||

One should accept the word of the Guru as the Guru, and by becoming gurmukh one makes his consciousness the disciple of the Word.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੩੯ ਪੰ. ੧
Shabad: Shubudh Guroo Gur Jaanee-ai Gurumukh Hoe Surath Dhun Chelaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਸਚਖੰਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਪਰਚੈ ਹੋਇ ਮੇਲਾ॥

Sadhh Sangath Sachakhandd Vich Praem Bhagath Parachai Hoe Maela||

When one becomes attached to the abode of truth in the form of holy congregation, he through loving devotion meets the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੩੯ ਪੰ. ੨
Shabad: Shubudh Guroo Gur Jaanee-ai Gurumukh Hoe Surath Dhun Chelaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਗ੍ਯਾਨ ਧ੍ਯਾਨ ਸਿਮਰਣ ਜੁਗਤਿ ਕੂੰਜ ਕੁਰਮ ਹੰਸ ਵੰਸ ਨਵੇਲਾ॥

Gan Dhhan Simaran Jugath Koonj Kuram Hans Vans Navaela||

In the art of knowledge, meditation and rememberance, the Siberian crane, tortoise and swan respectively are adept ones (in gurmukh all these three qualities are found).

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੩੯ ਪੰ. ੩
Shabad: Shubudh Guroo Gur Jaanee-ai Gurumukh Hoe Surath Dhun Chelaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਬਿਰਖਹੁੰ ਫਲ ਫਲ ਤੇ ਬਿਰਖ ਗੁਰਸਿਖ ਸਿਖ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਸੁਹੇਲਾ॥

Birakhahun Fal Fal Thae Birakh Gurasikh Sikh Guramanthr Suhaela||

As from tree the fruit and from fruit (seed) again the tree is grown i.e. (tree and fruit are the same), so is the simple philosophy that the Guru and the Sikh are the same.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੩੯ ਪੰ. ੪
Shabad: Shubudh Guroo Gur Jaanee-ai Gurumukh Hoe Surath Dhun Chelaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਵੀਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ਹੋਇ ਇਕੀਹ ਅਗੋਚਰ ਖੇਲਾ॥

Veehan Andhar Varathaman Hoe Eikeeh Agochar Khaela||

Word of the Guru is present in the world but beyond this is the ekankar (ikis) occupied in His invisible game (of creation and destruction).

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੩੯ ਪੰ. ੫
Shabad: Shubudh Guroo Gur Jaanee-ai Gurumukh Hoe Surath Dhun Chelaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ ਕਰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ਼ ਵਹੇਲਾ॥

Adh Purakh Adhaes Kar Adh Purakh Adhaesh Vehaela||

Bowing before that primeval Lord that power of the Word in His hukam merges into Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੩੯ ਪੰ. ੬
Shabad: Shubudh Guroo Gur Jaanee-ai Gurumukh Hoe Surath Dhun Chelaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ॥੨੦॥੭॥

Sifath Salahan Anmrith Vaela ||a||a||

Ambrosial hours are the correct time for His praise.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੩੯ ਪੰ. ੭
Shabad: Shubudh Guroo Gur Jaanee-ai Gurumukh Hoe Surath Dhun Chelaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਅਗੰਮ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਲ ਅਮਦਰ ਮੀਨ ਚਲੰਦਾ॥

Guramukh Panthh Aganm Hai Jioun Jal Amadhar Meen Chalandha||

As the path of fish in water is unknowable, the way of gurmukhs is also unapproachable.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੩੯ ਪੰ. ੮
Shabad: Gurumukh Punth Agunm Hai Jio Jul Amudhur Meen Chulundhaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਅਲਖ ਹੈ ਜਿਉਂ ਪੰਖੀ ਆਕਾਸ਼ ਉਡੰਦਾ॥

Guramukh Khoj Alakh Hai Jioun Pankhee Akash Ouddandha||

As the path of birds flying in the sky cannot be known, the thoughtful and search-orientated way of gurmukh is also imperceptible. It cannot be understood.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੩੯ ਪੰ. ੯
Shabad: Gurumukh Punth Agunm Hai Jio Jul Amudhur Meen Chulundhaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਰਹਿਰਾਸ ਹੈ ਹਰਿ ਚੰਦਉਰੀ ਨਗਰ ਵਸੰਦਾ॥

Sadhh Sangath Rehiras Hai Har Chandhouree Nagar Vasandha||

Holy congregation is the straight path for gurmukhs and this world is full of illusions for them.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੩੯ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Gurumukh Punth Agunm Hai Jio Jul Amudhur Meen Chulundhaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਚਾਰ ਵਰਨ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲੈ ਰੰਗ ਚੜੰਦਾ॥

Char Varan Thanbol Ras Piram Pialai Rang Charrandha||

As the four colours of betel catechu, betelnut, lime and betel lead become one (red) colour (of joy-giving love), the gurmukhs also enjoy the cup of the Lord's love.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੩੯ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Gurumukh Punth Agunm Hai Jio Jul Amudhur Meen Chulundhaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤਿ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਇ ਚੰਦਨਵਾਸ ਨਿਵਾਸ ਕਰੰਦਾ॥

Shabadh Surath Livaleen Hoe Chandhanavas Nivas Karandha||

As the fragrance of sandal comes to reside in other plants, they merging their consciousness into Word reside in the hearts of others.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੩੯ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Gurumukh Punth Agunm Hai Jio Jul Amudhur Meen Chulundhaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਗਯਾਨ ਧਿਯਾਨ ਸਿਮਰਨ ਜੁਗਤਿ ਕੂੰਜ ਕੁਕਰਮ ਹੰਸਵੰਸ ਵਧੰਦਾ॥

Gayan Dhhiyan Simaran Jugath Koonj Kukaram Hansavans Vadhhandha||

By means of knowledge, meditation and remembrance, they like cranes, tortoise and swans expand their family or tradition.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੩੯ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Gurumukh Punth Agunm Hai Jio Jul Amudhur Meen Chulundhaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਅਲਖ ਲਖੰਦਾ ॥੧੩॥

Guramukh Sukhafal Alakh Lakhandha ||a||

The gurmukhs come face to face with God, the pleasure of all fruits.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੩੯ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Gurumukh Punth Agunm Hai Jio Jul Amudhur Meen Chulundhaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਹੰਸਹੁ ਹੰਸ ੋਿਗਆਨ ਕਰਿ ਦੁਧੈ ਵਿਚਹੁ ਕਢੈ ਪਾਣੀ॥

Hansahu Hans Iogaan Kar Dhudhhai Vichahu Kadtai Panee||

The gurmukhs are those swans who on the basis of their knowledge sift water (falsehood) from milk (truth).

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੩੯ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Hunsuhu Huns I-oguaan Kar Dhudhai Vichuhu Kutai Paanee
Vaaran Bhai Gurdas


ਕਛਹੁ ਕਛੁ ਧਿਆਨਿ ਧਰਿ ਲਹਰਿ ਨ ਵਿਆਪੈ ਘੁੰਮਣਵਾਣੀ॥

Kashhahu Kashh Dhhian Dhhar Lehar N Viapai Ghunmanavanee||

Among turtles, they are such ones who remain uninfluenced by waves and whirlpools.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੩੯ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Hunsuhu Huns I-oguaan Kar Dhudhai Vichuhu Kutai Paanee
Vaaran Bhai Gurdas


ਕੂੰਜਹੁ ਕੂੰਜੁ ਵਖਾਣੀਐ ਸਿਮਰਣੁ ਕਰਿ ਉਡੈ ਅਸਮਾਣੀ॥

Koonjahu Koonj Vakhaneeai Simaran Kar Ouddai Asamanee||

They are like siberian cranes who go on remembering the Lord while flying high.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੩੯ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Hunsuhu Huns I-oguaan Kar Dhudhai Vichuhu Kutai Paanee
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਗੁਰ ਜਾਣੀਐ ਗਿਆਨਿ ਧਿਆਨਿ ਸਿਮਰਣਿ ਗੁਰਬਾਣੀ॥

Gur Parachai Gur Janeeai Gian Dhhian Simaran Gurabanee||

Only by loving the Guru, the Sikh knows, understands and learns the knowledge, meditation and Gurbani, the holy hymns.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੩੯ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Hunsuhu Huns I-oguaan Kar Dhudhai Vichuhu Kutai Paanee
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰ ਸਿਖ ਲੈ ਗੁਰਸਿਖ ਹੋਣਿ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਜਗ ਅੰਦਰਿ ਜਾਣੀ॥

Gur Sikh Lai Gurasikh Hon Sadhhasangath Jag Andhar Janee||

Having adopted the teachings of the Guru, the Sikhs become gursikhs, the Sikhs of the Guru, and join the holy congregation wherever they find it.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੩੯ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Hunsuhu Huns I-oguaan Kar Dhudhai Vichuhu Kutai Paanee
Vaaran Bhai Gurdas


ਪੈਰੀ ਪੈ ਪਾਖਾਕ ਹੋਇ ਗਰਬੁ ਨਿਵਾਰਿ ਗਰੀਬੀ ਆਣੀ॥

Pairee Pai Pakhak Hoe Garab Nivar Gareebee Anee||

The humility could be cultivated only by bowing at the feet, becoming the dust of feet of the Guru and by deleting ego from the self.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੩੯ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Hunsuhu Huns I-oguaan Kar Dhudhai Vichuhu Kutai Paanee
Vaaran Bhai Gurdas


ਪੀ ਚਰਣੋਦਕੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਵਾਣੀ ॥੨੨॥

Pee Charanodhak Anmrith Vanee ||a||

Only such persons take feet-wash of the Guru and their speech becomes nectar (for others).

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੩੯ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Hunsuhu Huns I-oguaan Kar Dhudhai Vichuhu Kutai Paanee
Vaaran Bhai Gurdas


Displaying Page 339 of 1040