. Amrit Keertan Gutka:- Page : 342 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 342 of 1040

ਮਰਦਾਨਾ ੧ ॥

Maradhana 1 ||

Mardaanaa:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੧
Shabad: Kaaei-aa Laahan Aap Mudh Mujulus Thrisunaa Dhaath
Raag Bihaagrhaa Bhai Mardana


ਕਾਇਆ ਲਾਹਣਿ ਆਪੁ ਮਦੁ ਮਜਲਸ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਧਾਤੁ ॥

Kaeia Lahan Ap Madh Majalas Thrisana Dhhath ||

The human body is the vat, self-conceit is the wine, and desire is the company of drinking buddies.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੨
Shabad: Kaaei-aa Laahan Aap Mudh Mujulus Thrisunaa Dhaath
Raag Bihaagrhaa Bhai Mardana


ਮਨਸਾ ਕਟੋਰੀ ਕੂੜਿ ਭਰੀ ਪੀਲਾਏ ਜਮਕਾਲੁ ॥

Manasa Kattoree Koorr Bharee Peelaeae Jamakal ||

The cup of the mind's longing is overflowing with falsehood, and the Messenger of Death is the cup-bearer.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੩
Shabad: Kaaei-aa Laahan Aap Mudh Mujulus Thrisunaa Dhaath
Raag Bihaagrhaa Bhai Mardana


ਇਤੁ ਮਦਿ ਪੀਤੈ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਤੇ ਖਟੀਅਹਿ ਬਿਕਾਰ ॥

Eith Madh Peethai Naanaka Bahuthae Khatteeahi Bikar ||

Drinking in this wine, O Nanak, one takes on countless sins and corruptions.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੪
Shabad: Kaaei-aa Laahan Aap Mudh Mujulus Thrisunaa Dhaath
Raag Bihaagrhaa Bhai Mardana


ਗਿਆਨੁ ਗੁੜੁ ਸਾਲਾਹ ਮੰਡੇ ਭਉ ਮਾਸੁ ਆਹਾਰੁ ॥

Gian Gurr Salah Manddae Bho Mas Ahar ||

So make spiritual wisdom your molasses, the Praise of God your bread, and the Fear of God the meat you eat.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੫
Shabad: Kaaei-aa Laahan Aap Mudh Mujulus Thrisunaa Dhaath
Raag Bihaagrhaa Bhai Mardana


ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਭੋਜਨੁ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥੨॥

Naanak Eihu Bhojan Sach Hai Sach Nam Adhhar ||2||

O Nanak, this is the true food; let the True Name be your only Support. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੬
Shabad: Kaaei-aa Laahan Aap Mudh Mujulus Thrisunaa Dhaath
Raag Bihaagrhaa Bhai Mardana


ਕਾਂਯਾਂ ਲਾਹਣਿ ਆਪੁ ਮਦੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਸ ਕੀ ਧਾਰ ॥

Kanyan Lahan Ap Madh Anmrith This Kee Dhhar ||

If the human body is the vat, and self-realization is the wine, then a stream of Ambrosial Nectar is produced.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੭
Shabad: Kaaei-aa Laahan Aap Mudh Mujulus Thrisunaa Dhaath
Raag Bihaagrhaa Bhai Mardana


ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਿਉ ਮੇਲਾਪੁ ਹੋਇ ਲਿਵ ਕਟੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ ਪੀ ਪੀ ਕਟਹਿ ਬਿਕਾਰ ॥੩॥

Sathasangath Sio Maelap Hoe Liv Kattoree Anmrith Bharee Pee Pee Kattehi Bikar ||3||

Meeting with the Society of the Saints, the cup of the Lord's Love is filled with this Ambrosial Nectar; drinking it in, one's corruptions and sins are wiped away. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੮
Shabad: Kaaei-aa Laahan Aap Mudh Mujulus Thrisunaa Dhaath
Raag Bihaagrhaa Bhai Mardana


ਰੀ ਕਲਵਾਰਿ ਗਵਾਰਿ ਮੂਢ ਮਤਿ ਉਲਟੋ ਪਵਨੁ ਫਿਰਾਵਉ ॥

Ree Kalavar Gavar Moodt Math Oulatto Pavan Firavo ||

You barbaric brute, with your primitive intellect - reverse your breath and turn it inward.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੯
Shabad: Ree Kuluvaar Guvaar Moot Math Ouluto Puvun Firaavo
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਮਨੁ ਮਤਵਾਰ ਮੇਰ ਸਰ ਭਾਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਚੁਆਵਉ ॥੧॥

Man Mathavar Maer Sar Bhathee Anmrith Dhhar Chuavo ||1||

Let your mind be intoxicated with the stream of Ambrosial Nectar which trickles down from the furnace of the Tenth Gate. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Ree Kuluvaar Guvaar Moot Math Ouluto Puvun Firaavo
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਬੋਲਹੁ ਭਈਆ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ॥

Bolahu Bheea Ram Kee Dhuhaee ||

O Siblings of Destiny, call on the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Ree Kuluvaar Guvaar Moot Math Ouluto Puvun Firaavo
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਪੀਵਹੁ ਸੰਤ ਸਦਾ ਮਤਿ ਦੁਰਲਭ ਸਹਜੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Peevahu Santh Sadha Math Dhuralabh Sehajae Pias Bujhaee ||1|| Rehao ||

O Saints, drink in this wine forever; it is so difficult to obtain, and it quenches your thirst so easily. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Ree Kuluvaar Guvaar Moot Math Ouluto Puvun Firaavo
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਭੈ ਬਿਚਿ ਭਾਉ ਭਾਇ ਕੋਊ ਬੂਝਹਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ਭਾਈ ॥

Bhai Bich Bhao Bhae Kooo Boojhehi Har Ras Pavai Bhaee ||

In the Fear of God, is the Love of God. Only those few who understand His Love obtain the sublime essence of the Lord, O Siblings of Destiny.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Ree Kuluvaar Guvaar Moot Math Ouluto Puvun Firaavo
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਜੇਤੇ ਘਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਭ ਹੀ ਮਹਿ ਭਾਵੈ ਤਿਸਹਿ ਪੀਆਈ ॥੨॥

Jaethae Ghatt Anmrith Sabh Hee Mehi Bhavai Thisehi Peeaee ||2||

As many hearts as there are - in all of them, is His Ambrosial Nectar; as He pleases, He causes them to drink it in. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Ree Kuluvaar Guvaar Moot Math Ouluto Puvun Firaavo
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਨਗਰੀ ਏਕੈ ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਧਾਵਤੁ ਬਰਜਿ ਰਹਾਈ ॥

Nagaree Eaekai No Dharavajae Dhhavath Baraj Rehaee ||

There are nine gates to the one city of the body; restrain your mind from escaping through them.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Ree Kuluvaar Guvaar Moot Math Ouluto Puvun Firaavo
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੂਟੈ ਦਸਵਾ ਦਰੁ ਖੂਲ੍‍ੈ ਤਾ ਮਨੁ ਖੀਵਾ ਭਾਈ ॥੩॥

Thrikuttee Shhoottai Dhasava Dhar Khoolhai Tha Man Kheeva Bhaee ||3||

When the knot of the three qualities is untied, then the Tenth Gate opens up, and the mind is intoxicated, O Siblings of Destiny. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Ree Kuluvaar Guvaar Moot Math Ouluto Puvun Firaavo
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਅਭੈ ਪਦ ਪੂਰਿ ਤਾਪ ਤਹ ਨਾਸੇ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਬੀਚਾਰੀ ॥

Abhai Padh Poor Thap Theh Nasae Kehi Kabeer Beecharee ||

When the mortal fully realizes the state of fearless dignity, then his sufferings vanish; so says Kabeer after careful deliberation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Ree Kuluvaar Guvaar Moot Math Ouluto Puvun Firaavo
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਉਬਟ ਚਲੰਤੇ ਇਹੁ ਮਦੁ ਪਾਇਆ ਜੈਸੇ ਖੋਂਦ ਖੁਮਾਰੀ ॥੪॥੩॥

Oubatt Chalanthae Eihu Madh Paeia Jaisae Khonadh Khumaree ||4||3||

Turning away from the world, I have obtained this wine, and I am intoxicated with it. ||4||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Ree Kuluvaar Guvaar Moot Math Ouluto Puvun Firaavo
Raag Kaydaaraa Bhagat Kabir


ਮ: ੫ ॥

Ma 5 ||

Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Huth Munjhaahoo Mai Maanuk Ludhaa
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਹਠ ਮੰਝਾਹੂ ਮੈ ਮਾਣਕੁ ਲਧਾ ॥

Hath Manjhahoo Mai Manak Ladhha ||

I have found the jewel within my heart.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Huth Munjhaahoo Mai Maanuk Ludhaa
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਮੁਲਿ ਨ ਘਿਧਾ ਮੈ ਕੂ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦਿਤਾ ॥

Mul N Ghidhha Mai Koo Sathigur Dhitha ||

I was not charged for it; the True Guru gave it to me.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Huth Munjhaahoo Mai Maanuk Ludhaa
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਢੂੰਢ ਵਾਈ ਥੀਆ ਥਿਤਾ ॥

Dtoondt Vanjaee Thheea Thhitha ||

My search has ended, and I have become stable.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Huth Munjhaahoo Mai Maanuk Ludhaa
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਨਕ ਜਿਤਾ ॥੨॥

Janam Padharathh Naanak Jitha ||2||

O Nanak, I have conquered this priceless human life. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Huth Munjhaahoo Mai Maanuk Ludhaa
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਪਉੜੀ ੫ ॥

Pourree 5 ||

Pauree, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Thus Dhithaa Poorai Sathiguroo Har Dhun Such Akhut
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਤੁਸਿ ਦਿਤਾ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸਚੁ ਅਖੁਟੁ ॥

Thus Dhitha Poorai Sathiguroo Har Dhhan Sach Akhutt ||

By His Pleasure, the True Guru has blessed me with the inexhaustible wealth of the Name of the True Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Thus Dhithaa Poorai Sathiguroo Har Dhun Such Akhut
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਸਭਿ ਅੰਦੇਸੇ ਮਿਟਿ ਗਏ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਛੁਟੁ ॥

Sabh Andhaesae Mitt Geae Jam Ka Bho Shhutt ||

All my anxiety is ended; I am rid of the fear of death.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Thus Dhithaa Poorai Sathiguroo Har Dhun Such Akhut
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸੰਗਿ ਸਾਧੂ ਤੁਟੁ ॥

Kam Krodhh Buriaeeaan Sang Sadhhoo Thutt ||

Sexual desire, anger and other evils have been subdued in the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Thus Dhithaa Poorai Sathiguroo Har Dhun Such Akhut
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਵਿਣੁ ਸਚੇ ਦੂਜਾ ਸੇਵਦੇ ਹੁਇ ਮਰਸਨਿ ਬੁਟੁ ॥

Vin Sachae Dhooja Saevadhae Hue Marasan Butt ||

Those who serve another, instead of the True Lord, die unfulfilled in the end.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Thus Dhithaa Poorai Sathiguroo Har Dhun Such Akhut
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਿ ਬਖਸਿਆ ਨਾਮੈ ਸੰਗਿ ਜੁਟੁ ॥੨੯॥

Naanak Ko Gur Bakhasia Namai Sang Jutt ||29||

The Guru has blessed Nanak with forgiveness; he is united with the Naam, the Name of the Lord. ||29||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੪੨ ਪੰ. ੨੯
Shabad: Thus Dhithaa Poorai Sathiguroo Har Dhun Such Akhut
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Displaying Page 342 of 1040