. Amrit Keertan Gutka:- Page : 460 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 460 of 1040

ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂ ਹੂਆ ਮੁਝ ਮਹਿ ਰਹਾ ਨ ਹੂੰ ॥

Kabeer Thoon Thoon Karatha Thoo Hooa Mujh Mehi Reha N Hoon ||

Kabeer, repeating, ""You, You"", I have become like You. Nothing of me remains in myself.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੧
Shabad: Kubeer Thoon Thoon Kuruthaa Thoo Hoo-aa Mujh Mehi Rehaa Na Hoon
Salok Bhagat Kabir


ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟਿ ਗਇਆ ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਤੂ ॥੨੦੪॥

Jab Apa Par Ka Mitt Gaeia Jath Dhaekho Thath Thoo ||204||

When the difference between myself and others is removed, then wherever I look, I see only You. ||204||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੨
Shabad: Kubeer Thoon Thoon Kuruthaa Thoo Hoo-aa Mujh Mehi Rehaa Na Hoon
Salok Bhagat Kabir


ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Asa Mehala 5 ||

Aasaa, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੩
Shabad: Nikat Jeea Kai Sudh Hee Sungaa
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਨਿਕਟਿ ਜੀਅ ਕੈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗਾ ॥

Nikatt Jeea Kai Sadh Hee Sanga ||

He is near at hand; He is the eternal Companion of the soul.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੪
Shabad: Nikat Jeea Kai Sudh Hee Sungaa
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਕੁਦਰਤਿ ਵਰਤੈ ਰੂਪ ਅਰੁ ਰੰਗਾ ॥੧॥

Kudharath Varathai Roop Ar Ranga ||1||

His Creative Power is all-pervading, in form and color. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੫
Shabad: Nikat Jeea Kai Sudh Hee Sungaa
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਕਰ੍ਹੈ ਨ ਝੁਰੈ ਨਾ ਮਨੁ ਰੋਵਨਹਾਰਾ ॥

Karhai N Jhurai Na Man Rovanehara ||

My mind does not worry; it does not grieve, or cry out.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੬
Shabad: Nikat Jeea Kai Sudh Hee Sungaa
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਅਵਿਨਾਸੀ ਅਵਿਗਤੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Avinasee Avigath Agochar Sadha Salamath Khasam Hamara ||1|| Rehao ||

Imperishable, Unshakable, Unapproachable and forever safe and sound is my Husband Lord. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੭
Shabad: Nikat Jeea Kai Sudh Hee Sungaa
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਤੇਰੇ ਦਾਸਰੇ ਕਉ ਕਿਸ ਕੀ ਕਾਣਿ ॥

Thaerae Dhasarae Ko Kis Kee Kan ||

Unto whom does Your servant pay homage?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੮
Shabad: Nikat Jeea Kai Sudh Hee Sungaa
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਜਿਸ ਕੀ ਮੀਰਾ ਰਾਖੈ ਆਣਿ ॥੨॥

Jis Kee Meera Rakhai An ||2||

His King preserves his honor. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੯
Shabad: Nikat Jeea Kai Sudh Hee Sungaa
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਜੋ ਲਉਡਾ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਆ ਅਜਾਤਿ ॥

Jo Loudda Prabh Keea Ajath ||

That slave, whom God has released from the restrictions of social status

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Nikat Jeea Kai Sudh Hee Sungaa
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਤਿਸੁ ਲਉਡੇ ਕਉ ਕਿਸ ਕੀ ਤਾਤਿ ॥੩॥

This Louddae Ko Kis Kee Thath ||3||

- who can now hold him in bondage? ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Nikat Jeea Kai Sudh Hee Sungaa
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਵੇਮੁਹਤਾਜਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥

Vaemuhathaja Vaeparavahu ||

The Lord is absolutely independent, and totally care-free;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Nikat Jeea Kai Sudh Hee Sungaa
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹਹੁ ਗੁਰ ਵਾਹੁ ॥੪॥੨੧॥

Naanak Dhas Kehahu Gur Vahu ||4||21||

O servant Nanak, chant His Glorious Praises. ||4||21||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Nikat Jeea Kai Sudh Hee Sungaa
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸਲੋਕੁ ਮ: ੪ ॥

Salok Ma 4 ||

Shalok, Fourth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Ki-aa Suvunaa Ki-aa Jaagunaa Gurumukh The Puruvaan
Raag Gauri Guru Ram Das


ਕਿਆ ਸਵਣਾ ਕਿਆ ਜਾਗਣਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥

Kia Savana Kia Jagana Guramukh Thae Paravan ||

Who is asleep, and who is awake? Those who are Gurmukh are approved.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Ki-aa Suvunaa Ki-aa Jaagunaa Gurumukh The Puruvaan
Raag Gauri Guru Ram Das


ਜਿਨਾ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਨ ਵਿਸਰੈ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਪਰਧਾਨ ॥

Jina Sas Giras N Visarai Sae Poorae Purakh Paradhhan ||

Those who do not forget the Lord, with each and every breath and morsel of food, are the perfect and famous persons.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Ki-aa Suvunaa Ki-aa Jaagunaa Gurumukh The Puruvaan
Raag Gauri Guru Ram Das


ਕਰਮੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਅਨਦਿਨੁ ਲਗੈ ਧਿਆਨੁ ॥

Karamee Sathigur Paeeai Anadhin Lagai Dhhian ||

By His Grace they find the True Guru; night and day, they meditate.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Ki-aa Suvunaa Ki-aa Jaagunaa Gurumukh The Puruvaan
Raag Gauri Guru Ram Das


ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਹਾ ਦਰਗਹ ਪਾਈ ਮਾਨੁ ॥

Thin Kee Sangath Mil Reha Dharageh Paee Man ||

I join the society of those persons, and in so doing, I am honored in the Court of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Ki-aa Suvunaa Ki-aa Jaagunaa Gurumukh The Puruvaan
Raag Gauri Guru Ram Das


ਸਉਦੇ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਉਚਰਹਿ ਉਠਦੇ ਭੀ ਵਾਹੁ ਕਰੇਨਿ ॥

Soudhae Vahu Vahu Oucharehi Outhadhae Bhee Vahu Karaen ||

While asleep, they chant, ""Waaho! Waaho!"", and while awake, they chant, ""Waaho!"" as well.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Ki-aa Suvunaa Ki-aa Jaagunaa Gurumukh The Puruvaan
Raag Gauri Guru Ram Das


ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਿ ਨਿਤ ਉਠਿ ਸੰਮਾਲੇਨਿ ॥੧॥

Naanak Thae Mukh Oujalae J Nith Outh Sanmalaen ||1||

O Nanak, radiant are the faces of those, who rise up early each day, and dwell upon the Lord. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Ki-aa Suvunaa Ki-aa Jaagunaa Gurumukh The Puruvaan
Raag Gauri Guru Ram Das


ਆਸਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ

Asa Saekh Fareedh Jeeo Kee Banee

Aasaa, The Word Of Shaykh Fareed Jee:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Dhiluhu Muhubath Jinnu Se-ee Sachi-aa
Raag Asa Baba Sheikh Farid


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Dhiluhu Muhubath Jinnu Se-ee Sachi-aa
Raag Asa Baba Sheikh Farid


ਦਿਲਹੁ ਮੁਹਬਤਿ ਜਿੰਨ੍‍ ਸੇਈ ਸਚਿਆ ॥

Dhilahu Muhabath Jinnh Saeee Sachia ||

They alone are true, whose love for God is deep and heart-felt.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Dhiluhu Muhubath Jinnu Se-ee Sachi-aa
Raag Asa Baba Sheikh Farid


ਜਿਨ੍‍ ਮਨਿ ਹੋਰੁ ਮੁਖਿ ਹੋਰੁ ਸਿ ਕਾਂਢੇ ਕਚਿਆ ॥੧॥

Jinh Man Hor Mukh Hor S Kandtae Kachia ||1||

Those who have one thing in their heart, and something else in their mouth, are judged to be false. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Dhiluhu Muhubath Jinnu Se-ee Sachi-aa
Raag Asa Baba Sheikh Farid


ਰਤੇ ਇਸਕ ਖੁਦਾਇ ਰੰਗਿ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ॥

Rathae Eisak Khudhae Rang Dheedhar Kae ||

Those who are imbued with love for the Lord, are delighted by His Vision.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Dhiluhu Muhubath Jinnu Se-ee Sachi-aa
Raag Asa Baba Sheikh Farid


ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ੍‍ ਨਾਮੁ ਤੇ ਭੁਇ ਭਾਰੁ ਥੀਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Visaria Jinh Nam Thae Bhue Bhar Thheeeae ||1|| Rehao ||

Those who forget the Naam, the Name of the Lord, are a burden on the earth. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Dhiluhu Muhubath Jinnu Se-ee Sachi-aa
Raag Asa Baba Sheikh Farid


ਆਪਿ ਲੀਏ ਲੜਿ ਲਾਇ ਦਰਿ ਦਰਵੇਸ ਸੇ ॥

Ap Leeeae Larr Lae Dhar Dharavaes Sae ||

Those whom the Lord attaches to the hem of His robe, are the true dervishes at His Door.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Dhiluhu Muhubath Jinnu Se-ee Sachi-aa
Raag Asa Baba Sheikh Farid


ਤਿਨ ਧੰਨੁ ਜਣੇਦੀ ਮਾਉ ਆਏ ਸਫਲੁ ਸੇ ॥੨॥

Thin Dhhann Janaedhee Mao Aeae Safal Sae ||2||

Blessed are the mothers who gave birth to them, and fruitful is their coming into the world. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Dhiluhu Muhubath Jinnu Se-ee Sachi-aa
Raag Asa Baba Sheikh Farid


ਪਰਵਦਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂ ॥

Paravadhagar Apar Agam Baeanth Thoo ||

O Lord, Sustainer and Cherisher, You are infinite, unfathomable and endless.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੨੯
Shabad: Dhiluhu Muhubath Jinnu Se-ee Sachi-aa
Raag Asa Baba Sheikh Farid


ਜਿਨਾ ਪਛਾਤਾ ਸਚੁ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰ ॥੩॥

Jina Pashhatha Sach Chunma Pair Moon ||3||

Those who recognize the True Lord - I kiss their feet. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੩੦
Shabad: Dhiluhu Muhubath Jinnu Se-ee Sachi-aa
Raag Asa Baba Sheikh Farid


ਤੇਰੀ ਪਨਹ ਖੁਦਾਇ ਤੂ ਬਖਸੰਦਗੀ ॥

Thaeree Paneh Khudhae Thoo Bakhasandhagee ||

I seek Your Protection - You are the Forgiving Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੩੧
Shabad: Dhiluhu Muhubath Jinnu Se-ee Sachi-aa
Raag Asa Baba Sheikh Farid


ਸੇਖ ਫਰੀਦੈ ਖੈਰੁ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ ॥੪॥੧॥

Saekh Fareedhai Khair Dheejai Bandhagee ||4||1||

Please, bless Shaykh Fareed with the bounty of Your meditative worship. ||4||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੬੦ ਪੰ. ੩੨
Shabad: Dhiluhu Muhubath Jinnu Se-ee Sachi-aa
Raag Asa Baba Sheikh Farid


Displaying Page 460 of 1040