. Amrit Keertan Gutka:- Page : 492 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 492 of 1040

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Ramakalee Mehala 5 ||

Raamkalee, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੧
Shabad: Roop Rung Sugundh Bhog Thi-aag Chule Maaei-aa Shule Kanik Kaaminee 1 Rehaao
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਰੂਪ ਰੰਗ ਸੁਗੰਧ ਭੋਗ ਤਿਆਗਿ ਚਲੇ ਮਾਇਆ ਛਲੇ ਕਨਿਕ ਕਾਮਿਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Roop Rang Sugandhh Bhog Thiag Chalae Maeia Shhalae Kanik Kaminee ||1|| Rehao ||

You must abandon your beauty, pleasures, fragrances and enjoyments; beguiled by gold and sexual desire, you must still leave Maya behind. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੨
Shabad: Roop Rung Sugundh Bhog Thi-aag Chule Maaei-aa Shule Kanik Kaaminee 1 Rehaao
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਭੰਡਾਰ ਦਰਬ ਅਰਬ ਖਰਬ ਪੇਖਿ ਲੀਲਾ ਮਨੁ ਸਧਾਰੈ ॥

Bhanddar Dharab Arab Kharab Paekh Leela Man Sadhharai ||

You gaze upon billions and trillions of treasures and riches, which delight and comfort your mind,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੩
Shabad: Roop Rung Sugundh Bhog Thi-aag Chule Maaei-aa Shule Kanik Kaaminee 1 Rehaao
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਨਹ ਸੰਗਿ ਗਾਮਨੀ ॥੧॥

Neh Sang Gamanee ||1||

But these will not go along with you. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੪
Shabad: Roop Rung Sugundh Bhog Thi-aag Chule Maaei-aa Shule Kanik Kaaminee 1 Rehaao
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਸੁਤ ਕਲਤ੍ਰ ਭ੍ਰਾਤ ਮੀਤ ਉਰਝਿ ਪਰਿਓ ਭਰਮਿ ਮੋਹਿਓ ਇਹ ਬਿਰਖ ਛਾਮਨੀ ॥

Suth Kalathr Bhrath Meeth Ourajh Pariou Bharam Mohiou Eih Birakh Shhamanee ||

Entangled with children, spouse, siblings and friends, you are enticed and fooled; these pass like the shadow of a tree.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੫
Shabad: Roop Rung Sugundh Bhog Thi-aag Chule Maaei-aa Shule Kanik Kaaminee 1 Rehaao
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਸੰਤ ਭਾਵਨੀ ॥੨॥੨॥੬੦॥

Charan Kamal Saran Naanak Sukh Santh Bhavanee ||2||2||60||

Nanak seeks the Sanctuary of His lotus feet; He has found peace in the faith of the Saints. ||2||2||60||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੬
Shabad: Roop Rung Sugundh Bhog Thi-aag Chule Maaei-aa Shule Kanik Kaaminee 1 Rehaao
Raag Raamkali Guru Arjan Dev


ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Maroo Mehala 5 ||

Maaroo, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੭
Shabad: Birukhai Heth Sabh Junth Eikuthe
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਬਿਰਖੈ ਹੇਠਿ ਸਭਿ ਜੰਤ ਇਕਠੇ ॥

Birakhai Haeth Sabh Janth Eikathae ||

Beneath the tree, all beings have gathered.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੮
Shabad: Birukhai Heth Sabh Junth Eikuthe
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਇਕਿ ਤਤੇ ਇਕਿ ਬੋਲਨਿ ਮਿਠੇ ॥

Eik Thathae Eik Bolan Mithae ||

Some are hot-headed, and some speak very sweetly.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੯
Shabad: Birukhai Heth Sabh Junth Eikuthe
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਅਸਤੁ ਉਦੋਤੁ ਭਇਆ ਉਠਿ ਚਲੇ ਜਿਉ ਜਿਉ ਅਉਧ ਵਿਹਾਣੀਆ ॥੧॥

Asath Oudhoth Bhaeia Outh Chalae Jio Jio Aoudhh Vihaneea ||1||

Sunset has come, and they rise up and depart; their days have run their course and expired. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Birukhai Heth Sabh Junth Eikuthe
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਪਾਪ ਕਰੇਦੜ ਸਰਪਰ ਮੁਠੇ ॥

Pap Karaedharr Sarapar Muthae ||

Those who committed sins are sure to be ruined.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Birukhai Heth Sabh Junth Eikuthe
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਅਜਰਾਈਲਿ ਫੜੇ ਫੜਿ ਕੁਠੇ ॥

Ajaraeel Farrae Farr Kuthae ||

Azraa-eel, the Angel of Death, seizes and tortures them.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Birukhai Heth Sabh Junth Eikuthe
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਦੋਜਕਿ ਪਾਏ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਬਾਣੀਆ ॥੨॥

Dhojak Paeae Sirajaneharai Laekha Mangai Baneea ||2||

They are consigned to hell by the Creator Lord, and the Accountant calls them to give their account. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Birukhai Heth Sabh Junth Eikuthe
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਸੰਗਿ ਨ ਕੋਈ ਭਈਆ ਬੇਬਾ ॥

Sang N Koee Bheea Baeba ||

No brothers or sisters can go with them.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Birukhai Heth Sabh Junth Eikuthe
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਮਾਲੁ ਜੋਬਨੁ ਧਨੁ ਛੋਡਿ ਵੇਸਾ ॥

Mal Joban Dhhan Shhodd Vanjaesa ||

Leaving behind their property, youth and wealth, they march off.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Birukhai Heth Sabh Junth Eikuthe
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਕਰਣ ਕਰੀਮ ਨ ਜਾਤੋ ਕਰਤਾ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਜਿਉ ਘਾਣੀਆ ॥੩॥

Karan Kareem N Jatho Karatha Thil Peerrae Jio Ghaneea ||3||

They do not know the kind and compassionate Lord; they shall be crushed like sesame seeds in the oil-press. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Birukhai Heth Sabh Junth Eikuthe
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਖੁਸਿ ਖੁਸਿ ਲੈਦਾ ਵਸਤੁ ਪਰਾਈ ॥

Khus Khus Laidha Vasath Paraee ||

You happily, cheerfully steal the possessions of others,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Birukhai Heth Sabh Junth Eikuthe
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਤੇਰੈ ਨਾਲਿ ਖੁਦਾਈ ॥

Vaekhai Sunae Thaerai Nal Khudhaee ||

But the Lord God is with you, watching and listening.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Birukhai Heth Sabh Junth Eikuthe
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਦੁਨੀਆ ਲਬਿ ਪਇਆ ਖਾਤ ਅੰਦਰਿ ਅਗਲੀ ਗਲ ਨ ਜਾਣੀਆ ॥੪॥

Dhuneea Lab Paeia Khath Andhar Agalee Gal N Janeea ||4||

Through worldly greed, you have fallen into the pit; you know nothing of the future. ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Birukhai Heth Sabh Junth Eikuthe
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਜਮਿ ਜਮਿ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰਿ ਜੰਮੈ ॥

Jam Jam Marai Marai Fir Janmai ||

You shall be born and born again, and die and die again, only to be reincarnated again.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Birukhai Heth Sabh Junth Eikuthe
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਬਹੁਤੁ ਸਜਾਇ ਪਇਆ ਦੇਸਿ ਲੰਮੈ ॥

Bahuth Sajae Paeia Dhaes Lanmai ||

You shall suffer terrible punishment, on your way to the land beyond.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Birukhai Heth Sabh Junth Eikuthe
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਜਿਨਿ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਨ ਜਾਣੀ ਅੰਧਾ ਤਾ ਦੁਖੁ ਸਹੈ ਪਰਾਣੀਆ ॥੫॥

Jin Keetha Thisai N Janee Andhha Tha Dhukh Sehai Paraneea ||5||

The mortal does not know the One who created him; he is blind, and so he shall suffer. ||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Birukhai Heth Sabh Junth Eikuthe
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਖਾਲਕ ਥਾਵਹੁ ਭੁਲਾ ਮੁਠਾ ॥

Khalak Thhavahu Bhula Mutha ||

Forgetting the Creator Lord, he is ruined.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Birukhai Heth Sabh Junth Eikuthe
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਦੁਨੀਆ ਖੇਲੁ ਬੁਰਾ ਰੁਠ ਤੁਠਾ ॥

Dhuneea Khael Bura Ruth Thutha ||

The drama of the world is bad; it brings sadness and then happiness.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Birukhai Heth Sabh Junth Eikuthe
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਸਿਦਕੁ ਸਬੂਰੀ ਸੰਤੁ ਨ ਮਿਲਿਓ ਵਤੈ ਆਪਣ ਭਾਣੀਆ ॥੬॥

Sidhak Sabooree Santh N Miliou Vathai Apan Bhaneea ||6||

One who does not meet the Saint does not have faith or contentment; he wanders just as he pleases. ||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Birukhai Heth Sabh Junth Eikuthe
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਮਉਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭਿ ਆਪੇ ॥ ਇਕਿ ਕਢੇ ਇਕਿ ਲਹਰਿ ਵਿਆਪੇ ॥

Moula Khael Karae Sabh Apae || Eik Kadtae Eik Lehar Viapae ||

The Lord Himself stages all this drama. Some, he lifts up, and some he throws into the waves.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Birukhai Heth Sabh Junth Eikuthe
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਜਿਉ ਨਚਾਏ ਤਿਉ ਤਿਉ ਨਚਨਿ ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਣੀਆ ॥੭॥

Jio Nachaeae Thio Thio Nachan Sir Sir Kirath Vihaneea ||7||

As He makes them dance, so do they dance. Everyone lives their lives according to their past actions. ||7||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Birukhai Heth Sabh Junth Eikuthe
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤਾ ਖਸਮੁ ਧਿਆਈ ॥

Mihar Karae Tha Khasam Dhhiaee ||

When the Lord and Master grants His Grace, then we meditate on Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Birukhai Heth Sabh Junth Eikuthe
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਸੰਤਾ ਸੰਗਤਿ ਨਰਕਿ ਨ ਪਾਈ ॥

Santha Sangath Narak N Paee ||

In the Society of the Saints, one is not consigned to hell.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੨੯
Shabad: Birukhai Heth Sabh Junth Eikuthe
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਣ ਗੀਤਾ ਨਿਤ ਵਖਾਣੀਆ ॥੮॥੨॥੮॥੧੨॥੨੦॥

Anmrith Nam Dhan Naanak Ko Gun Geetha Nith Vakhaneea ||8||2||8||12||20||

Please bless Nanak with the gift of the Ambrosial Naam, the Name of the Lord; he continually sings the songs of Your Glories. ||8||2||8||12||20||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੨ ਪੰ. ੩੦
Shabad: Birukhai Heth Sabh Junth Eikuthe
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


Displaying Page 492 of 1040