. Amrit Keertan Gutka:- Page : 539 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 539 of 1040

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Gourree Mehala 5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੧
Shabad: Har Pekhun Ko Simuruth Mun Meraa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਪੇਖਨ ਕਉ ਸਿਮਰਤ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥

Har Paekhan Ko Simarath Man Maera ||

My mind yearns to behold the Lord in meditation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੨
Shabad: Har Pekhun Ko Simuruth Mun Meraa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਚਿਤਵਉ ਦਿਨੁ ਰੈਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਤੁ ਮਿਲਾਵੈ ਨੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

As Piasee Chithavo Dhin Rainee Hai Koee Santh Milavai Naera ||1|| Rehao ||

I think of Him, I hope and thirst for Him, day and night; is there any Saint who may bring Him near me? ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੩
Shabad: Har Pekhun Ko Simuruth Mun Meraa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਸੇਵਾ ਕਰਉ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਤਿਸੁ ਕਰਉ ਨਿਹੋਰਾ ॥

Saeva Karo Dhas Dhasan Kee Anik Bhanth This Karo Nihora ||

I serve the slaves of His slaves; in so many ways, I beg of Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੪
Shabad: Har Pekhun Ko Simuruth Mun Meraa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਤੁਲਾ ਧਾਰਿ ਤੋਲੇ ਸੁਖ ਸਗਲੇ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਦਰਸ ਸਭੋ ਹੀ ਥੋਰਾ ॥੧॥

Thula Dhhar Tholae Sukh Sagalae Bin Har Dharas Sabho Hee Thhora ||1||

Setting them upon the scale, I have weighed all comforts and pleasures; without the Lord's Blessed Vision, they are all totally inadequate. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੫
Shabad: Har Pekhun Ko Simuruth Mun Meraa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਗਾਏ ਗੁਨ ਸਾਗਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੋ ਜਾਤ ਬਹੋਰਾ ॥

Santh Prasadh Gaeae Gun Sagar Janam Janam Ko Jath Behora ||

By the Grace of the Saints, I sing the Praises of the Ocean of virtue; after countless incarnations, I have been released.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੬
Shabad: Har Pekhun Ko Simuruth Mun Meraa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਆਨਦ ਸੂਖ ਭੇਟਤ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਜਨਮੁ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥੁ ਸਫਲੁ ਸਵੇਰਾ ॥੨॥੪॥੧੨੧॥

Anadh Sookh Bhaettath Har Naanak Janam Kiratharathh Safal Savaera ||2||4||121||

Meeting the Lord, Nanak has found peace and bliss; his life is redeemed, and prosperity dawns for him. ||2||4||121||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੭
Shabad: Har Pekhun Ko Simuruth Mun Meraa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੮
Shabad: Mun Lochai Har Milun Ko Kio Dhurusun Paa-ee-aa
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਮਨੁ ਲੋਚੈ ਹਰਿ ਮਿਲਣ ਕਉ ਕਿਉ ਦਰਸਨੁ ਪਾਈਆ ॥

Man Lochai Har Milan Ko Kio Dharasan Paeea ||

My mind longs to meet the Lord; how can I obtain the Blessed Vision of His Darshan?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੯
Shabad: Mun Lochai Har Milun Ko Kio Dhurusun Paa-ee-aa
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਮੈ ਲਖ ਵਿੜਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁੋਲਾਈਆ ॥

Mai Lakh Virrathae Sahiba Jae Bindh Buolaeea ||

I obtain hundreds of thousands, if my Lord and Master speaks to me, even for an instant.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Mun Lochai Har Milun Ko Kio Dhurusun Paa-ee-aa
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਮੈ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਾਲੀਆ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਨ ਸਾਈਆ ॥

Mai Charae Kundda Bhaleea Thudhh Jaevadd N Saeea ||

I have searched in four directions; there is no other as great as You, Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Mun Lochai Har Milun Ko Kio Dhurusun Paa-ee-aa
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਮੈ ਦਸਿਹੁ ਮਾਰਗੁ ਸੰਤਹੋ ਕਿਉ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਈਆ ॥

Mai Dhasihu Marag Santheho Kio Prabhoo Milaeea ||

Show me the Path, O Saints. How can I meet God?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Mun Lochai Har Milun Ko Kio Dhurusun Paa-ee-aa
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਮਨੁ ਅਰਪਿਹੁ ਹਉਮੈ ਤਜਹੁ ਇਤੁ ਪੰਥਿ ਜੁਲਾਈਆ ॥

Man Arapihu Houmai Thajahu Eith Panthh Julaeea ||

I dedicate my mind to Him, and renounce my ego. This is the Path which I shall take.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Mun Lochai Har Milun Ko Kio Dhurusun Paa-ee-aa
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਨਿਤ ਸੇਵਿਹੁ ਸਾਹਿਬੁ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗਿ ਮਿਲਾਈਆ ॥

Nith Saevihu Sahib Apana Sathasang Milaeea ||

Joining the Sat Sangat, the True Congregation, I serve my Lord and Master continually.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Mun Lochai Har Milun Ko Kio Dhurusun Paa-ee-aa
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਸਭੇ ਆਸਾ ਪੂਰੀਆ ਗੁਰ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਈਆ ॥

Sabhae Asa Pooreea Gur Mehal Bulaeea ||

All my hopes are fulfilled; the Guru has ushered me into the Mansion of the Lord's Presence.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Mun Lochai Har Milun Ko Kio Dhurusun Paa-ee-aa
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਹੋਰੁ ਨ ਸੁਝਈ ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ਗੁੋਸਾਈਆ ॥੧੨॥

Thudhh Jaevadd Hor N Sujhee Maerae Mithr Guosaeea ||12||

I cannot conceive of any other as great as You, O my Friend, O Lord of the World. ||12||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Mun Lochai Har Milun Ko Kio Dhurusun Paa-ee-aa
Raag Maaroo Guru Arjan Dev


ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Aasaavunthee Aas Gusaa-ee Pooree-ai
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਆਸਾਵੰਤੀ ਆਸ ਗੁਸਾਈ ਪੂਰੀਐ ॥

Asavanthee As Gusaee Pooreeai ||

My hopes rest in You, O Lord of the universe; please, fulfill them.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Aasaavunthee Aas Gusaa-ee Pooree-ai
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਮਿਲਿ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਨ ਕਬਹੂ ਝੂਰੀਐ ॥

Mil Gopal Gobindh N Kabehoo Jhooreeai ||

Meeting with the Lord of the world, the Lord of the universe, I shall never grieve.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Aasaavunthee Aas Gusaa-ee Pooree-ai
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਮਨਿ ਚਾਉ ਲਹਿ ਜਾਹਿ ਵਿਸੂਰੀਐ ॥

Dhaehu Dharas Man Chao Lehi Jahi Visooreeai ||

Grant me the Blessed Vision of Your Darshan, the desire of my mind, and my worries shall be over.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Aasaavunthee Aas Gusaa-ee Pooree-ai
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਹੋਇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸਰੀਰੁ ਚਰਨਾ ਧੂਰੀਐ ॥

Hoe Pavithr Sareer Charana Dhhooreeai ||

By body is sanctified, by the dust of Your feet.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Aasaavunthee Aas Gusaa-ee Pooree-ai
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਦਾ ਹਜੂਰੀਐ ॥੧੩॥

Parabreham Guradhaev Sadha Hajooreeai ||13||

O Supreme Lord God, Divine Guru, You are always with me, ever-present. ||13||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Aasaavunthee Aas Gusaa-ee Pooree-ai
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

Kaedhara Mehala 5 Ghar 2

Kaydaaraa, Fifth Mehl, Second House:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Maa-ee Sunthusung Jaagee
Raag Kaydaaraa Guru Arjan Dev


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Maa-ee Sunthusung Jaagee
Raag Kaydaaraa Guru Arjan Dev


ਮਾਈ ਸੰਤਸੰਗਿ ਜਾਗੀ ॥

Maee Santhasang Jagee ||

O mother, I have awakened in the Society of the Saints.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Maa-ee Sunthusung Jaagee
Raag Kaydaaraa Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰਿਅ ਰੰਗ ਦੇਖੈ ਜਪਤੀ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

Pria Rang Dhaekhai Japathee Nam Nidhhanee || Rehao ||

Seeing the Love of my Beloved, I chant His Name, the greatest treasure||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Maa-ee Sunthusung Jaagee
Raag Kaydaaraa Guru Arjan Dev


ਦਰਸਨ ਪਿਆਸ ਲੋਚਨ ਤਾਰ ਲਾਗੀ ॥

Dharasan Pias Lochan Thar Lagee ||

I am so thirsty for the Blessed Vision of His Darshan. my eyes are focused on Him;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Maa-ee Sunthusung Jaagee
Raag Kaydaaraa Guru Arjan Dev


ਬਿਸਰੀ ਤਿਆਸ ਬਿਡਾਨੀ ॥੧॥

Bisaree Thias Biddanee ||1||

I have forgotten other thirsts. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Maa-ee Sunthusung Jaagee
Raag Kaydaaraa Guru Arjan Dev


ਅਬ ਗੁਰੁ ਪਾਇਓ ਹੈ ਸਹਜ ਸੁਖਦਾਇਕ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਮਨੁ ਲਪਟਾਨੀ ॥

Ab Gur Paeiou Hai Sehaj Sukhadhaeik Dharasan Paekhath Man Lapattanee ||

Now, I have found my Peace-giving Guru with ease; seeing His Darshan, my mind clings to Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੨੯
Shabad: Maa-ee Sunthusung Jaagee
Raag Kaydaaraa Guru Arjan Dev


ਦੇਖਿ ਦਮੋਦਰ ਰਹਸੁ ਮਨਿ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿਅ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਨੀ ॥੨॥੧॥

Dhaekh Dhamodhar Rehas Man Oupajiou Naanak Pria Anmrith Banee ||2||1||

Seeing my Lord, joy has welled up in my mind; O Nanak, the speech of my Beloved is so sweet! ||2||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੯ ਪੰ. ੩੦
Shabad: Maa-ee Sunthusung Jaagee
Raag Kaydaaraa Guru Arjan Dev


Displaying Page 539 of 1040