. Amrit Keertan Gutka:- Page : 658 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 658 of 1040

ਕੁਹੈ ਕਸਾਈ ਬਕਰੀ ਲਾਇ ਲੂਣ ਸੀਖ ਮਾਸੁ ਪਰੋਆ॥

Kuhai Kasaee Bakaree Lae Loon Seekh Mas Paroa||

The butcher slaughters goat and its meats is salted and strung on a skewer.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੫੮ ਪੰ. ੧
Shabad: Kuhai Kusaa-ee Bukuree Laae Loon Seekh Maas Puro-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਹਸਿ ਹਸਿ ਬੋਲੇ ਕੁਹੀਂਦੀ ਖਾਧੇ ਅਕਿ ਹਾਲੁ ਇਹੁ ਹੋਆ॥

Has Has Bolae Kuheenadhee Khadhhae Ak Hal Eihu Hoa||

Laughingly, the goat says while being killed that I have come to this condition only for grazing leaves of akk plant.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੫੮ ਪੰ. ੨
Shabad: Kuhai Kusaa-ee Bukuree Laae Loon Seekh Maas Puro-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਮਾਸ ਖਾਨਿ ਗਲਿ ਛੁਰੀ ਦੇ ਹਾਲੁ ਤਿਨਾੜਾ ਕਉਣੁ ਅਲੋਆ॥

Mas Khan Gal Shhuree Dhae Hal Thinarra Koun Aloa||

But what will be the plight of those who cutting the throat with knife eat flesh (of animal).

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੫੮ ਪੰ. ੩
Shabad: Kuhai Kusaa-ee Bukuree Laae Loon Seekh Maas Puro-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਜੀਭੈ ਹੰਦਾ ਫੇੜਿਆ ਖਉ ਦੰਦਾਂ ਮੁਹੁ ਭੰਨਿ ਵਿਗੋਆ॥

Jeebhai Handha Faerria Kho Dhandhan Muhu Bhann Vigoa||

The perverted taste of the tongue is harmful for the teeth and damages the mouth.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੫੮ ਪੰ. ੪
Shabad: Kuhai Kusaa-ee Bukuree Laae Loon Seekh Maas Puro-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਧਨ ਨਿੰਦ ਕਰਿ ਹੋਇ ਦੁਜੀਭਾ ਬਿਸੀਅਰੁ ਭੋਆ॥

Par Than Par Dhhan Nindh Kar Hoe Dhujeebha Biseear Bhoa||

The enjoyer of other's wealth, body and slander becomes a poisonous amphisbaena.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੫੮ ਪੰ. ੫
Shabad: Kuhai Kusaa-ee Bukuree Laae Loon Seekh Maas Puro-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਵਸਿ ਆਵੈ ਗੁਰੁਮੰਤ ਸਪੁ ਨਿਗੁਰਾ ਮਨਮੁਖੁ ਸੁਣੈ ਨ ਸੋਆ॥

Vas Avai Gurumanth Sap Nigura Manamukh Sunai N Soa||

This snake is controlled by the mantra of the Guru but manmukh, devoid of Guru, never listens to the glory of such mantra.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੫੮ ਪੰ. ੬
Shabad: Kuhai Kusaa-ee Bukuree Laae Loon Seekh Maas Puro-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਵੇਖਿ ਨ ਚਲੈ ਅਗੈ ਟੋਆ ॥੨੧॥

Vaekh N Chalai Agai Ttoa ||21||

While moving ahead, he never beholds the pit before him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੫੮ ਪੰ. ੭
Shabad: Kuhai Kusaa-ee Bukuree Laae Loon Seekh Maas Puro-aa
Vaaran Bhai Gurdas


ਜੇ ਕਰਿ ਉਧਰੀ ਪੂਤਨਾ ਵਿਹੁ ਪੀਆਲਣੁ ਕੰਮ ਨ ਚੰਗਾ॥

Jae Kar Oudhharee Poothana Vihu Peealan Kanm N Changa||

If even Pfitana (female demon) got liberated that does not mean that poisoning some one is a good act.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੫੮ ਪੰ. ੮
Shabad: Je Kar Oudhuree Poothunaa Vihu Pee-aalun Kunm Na Chungaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਗਨਿਕਾ ਉਧਰੀ ਆਖੀਐ ਪਰ ਘਰਿ ਜਾਇ ਨ ਲਈਐ ਪੰਗਾ॥

Ganika Oudhharee Akheeai Par Ghar Jae N Leeai Panga||

Gariika (a prostitute) was liberated but one should not enter other's house and invite trouble.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੫੮ ਪੰ. ੯
Shabad: Je Kar Oudhuree Poothunaa Vihu Pee-aalun Kunm Na Chungaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਬਾਲਮੀਕੁ ਨਿਸਤਾਰਿਆ ਮਾਰੈ ਵਾਟ ਨ ਹੋਇ ਨਿਸੰਗਾ॥

Balameek Nisatharia Marai Vatt N Hoe Nisanga||

Since Valmlici got blest, one should not adopt the way of highway robbery.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੫੮ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Je Kar Oudhuree Poothunaa Vihu Pee-aalun Kunm Na Chungaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਫੰਧਕਿ ਉਧਰੈ ਆਖੀਅਨਿ ਫਾਹੀ ਪਾਇ ਨ ਫੜੀਐ ਟੰਗਾ॥

Fandhhak Oudhharai Akheean Fahee Pae N Farreeai Ttanga||

One bird catcher is also said to be liberated, but we should not catch hold of the leg of others by using snares.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੫੮ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Je Kar Oudhuree Poothunaa Vihu Pee-aalun Kunm Na Chungaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਜੇ ਕਾਸਾਈ ਉਧਰਿਆ ਜੀਆ ਘਾਇ ਨ ਖਾਈਐ ਭੰਗਾ॥

Jae Kasaee Oudhharia Jeea Ghae N Khaeeai Bhanga||

If Sadhana, the butcher got across (the world ocean), we should not put ourselves to harm by killing others.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੫੮ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Je Kar Oudhuree Poothunaa Vihu Pee-aalun Kunm Na Chungaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੈ ਬੋਹਿਥਾ ਸੁਇਨਾ ਲੋਹੁ ਨਾਹੀ ਇਕ ਰੰਗਾ॥

Par Outharai Bohithha Sueina Lohu Nahee Eik Ranga||

Ship takes across both iron and gold but still their forms and colours are not the same.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੫੮ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Je Kar Oudhuree Poothunaa Vihu Pee-aalun Kunm Na Chungaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਇਤੁ ਭਰਵਾਸੈ ਰਹਣੁ ਕੁਢੰਗਾ ॥੯॥

Eith Bharavasai Rehan Kudtanga ||a||

In fact, living on such hopes is a bad life style.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੫੮ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Je Kar Oudhuree Poothunaa Vihu Pee-aalun Kunm Na Chungaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰਮੁਖ ਭੈ ਵਿਚ ਜੰਮਣਾ ਭੈ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਭੈ ਵਿਚ ਚਲਣਾ॥

Guramukh Bhai Vich Janmana Bhai Vich Rehina Bhai Vich Chalana||

The gurmukhs take birth in the divine will, they remain in the divine will and move in the divine will.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੫੮ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Gurumukh Bhai Vich Junmunaa Bhai Vich Rehinaa Bhai Vich Chulunaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੈ ਭਾਇ ਵਿਚ ਭਗ ਵਛਲ ਕਰ ਅਛਲ ਛਲਣਾ॥

Sadhh Sangath Bhai Bhae Vich Bhag Vashhal Kar Ashhal Shhalana||

In the discipline and love of the holy congregation they fascinate the Lord God also.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੫੮ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Gurumukh Bhai Vich Junmunaa Bhai Vich Rehinaa Bhai Vich Chulunaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਜਲ ਵਿਚ ਕੌਲ ਅਲਿਪ ਹੋਇ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਵਲੇਵੇ ਵਲਣਾ॥

Jal Vich Kal Alip Hoe As Niras Valaevae Valana||

Being detached like lotus in the water they remain away from the cycle of hopes and disappointments.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੫੮ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Gurumukh Bhai Vich Junmunaa Bhai Vich Rehinaa Bhai Vich Chulunaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਅਹਿਰਣ ਘਣ ਹੀਰੇ ਜੁਗ ਗੁਰਮਤ ਨਿਹਚਲ ਅਟਲ ਨ ਟਲਣਾ॥

Ahiran Ghan Heerae Jug Guramath Nihachal Attal N Ttalana||

They remain steadfast like a diamond in between the hammer and the anvil and live their life deeply rooted in the wisdom of the Guru (gurmati).

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੫੮ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Gurumukh Bhai Vich Junmunaa Bhai Vich Rehinaa Bhai Vich Chulunaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵੀਚਾਰ ਵਿਚ ਜੀਅ ਦਯਾ ਮੋਮ ਵਾਂਗੀ ਢਲਣਾ॥

Par Oupakar Veechar Vich Jeea Dhaya Mom Vangee Dtalana||

They always imbibe altruism in their heart and in the sphere of compassion they melt like wax.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੫੮ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Gurumukh Bhai Vich Junmunaa Bhai Vich Rehinaa Bhai Vich Chulunaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਚਾਰ ਵਰਨ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਆਪ ਗਵਾਇ ਰਲਾਯਾ ਰਲਣਾ॥

Char Varan Thanbol Ras Ap Gavae Ralaya Ralana||

As four items mix up in betel and become one, likewise the gurmukhs get adjusted with every one.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੫੮ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Gurumukh Bhai Vich Junmunaa Bhai Vich Rehinaa Bhai Vich Chulunaa
Vaaran Bhai Gurdas


ਵੱਟੀ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਹੋਇ ਬਲਣਾ ॥੧੭॥

Vattee Thael Dheeva Hoe Balana ||a||

They, in the form of lamp becoming wick and oil, burn themselves (for lighting others).

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੫੮ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Gurumukh Bhai Vich Junmunaa Bhai Vich Rehinaa Bhai Vich Chulunaa
Vaaran Bhai Gurdas


Displaying Page 658 of 1040