. Amrit Keertan Gutka:- Page : 664 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 664 of 1040

ਮਿਲੈ ਜਿ ਤੀਰਥਿ ਨਾਤਿਆਂ ਡਡਾਂ ਜਲ ਵਾਸੀ॥

Milai J Theerathh Nathiaan Ddaddan Jal Vasee||

If one could attain liberation by taking bath at pilgrimage centres then (we know that) the frogs always live in water.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੪ ਪੰ. ੧
Shabad: Milai J Theerath Naathi-aa Dudaa Jul Vaasee
Vaaran Bhai Gurdas


ਵਾਲ ਵਧਾਇਆਂ ਪਾਈਐ ਬੜ ਜਟਾਂ ਪਲਾਸੀ॥

Val Vadhhaeiaan Paeeai Barr Jattan Palasee||

If growing long hair could make it available then the banyan has long roots hanging from it.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੪ ਪੰ. ੨
Shabad: Milai J Theerath Naathi-aa Dudaa Jul Vaasee
Vaaran Bhai Gurdas


ਨੰਗੇ ਰਹਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲੈ ਵਣਿ ਮਿਰਗ ਉਦਾਸੀ॥

Nangae Rehiaan Jae Milai Van Mirag Oudhasee||

If going naked gets it, all the deer in the forest can be called detached ones.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੪ ਪੰ. ੩
Shabad: Milai J Theerath Naathi-aa Dudaa Jul Vaasee
Vaaran Bhai Gurdas


ਭਸਮ ਲਾਇ ਜੇ ਪਾਈਐ ਖਰੁ ਖੇਹ ਨਿਵਾਸੀ॥

Bhasam Lae Jae Paeeai Khar Khaeh Nivasee||

If it is attained by smearing ashes on body, the ass always rolls in dust.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੪ ਪੰ. ੪
Shabad: Milai J Theerath Naathi-aa Dudaa Jul Vaasee
Vaaran Bhai Gurdas


ਜੇ ਪਾਈਐ ਚੁਪ ਕੀਤਿਆਂ ਪਸੂਆਂ ਜੜ ਹਾਸੀ॥

Jae Paeeai Chup Keethiaan Pasooaan Jarr Hasee||

If muteness could bring it, the animals and inert objects are certainly speechless.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੪ ਪੰ. ੫
Shabad: Milai J Theerath Naathi-aa Dudaa Jul Vaasee
Vaaran Bhai Gurdas


ਵਿਣੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਖਲਾਸੀ ॥੧੪॥

Vin Gur Mukath N Hovee Gur Milai Khalasee ||a||

No liberation is attained without Guru and bondages are shattered only after meeting the Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੪ ਪੰ. ੬
Shabad: Milai J Theerath Naathi-aa Dudaa Jul Vaasee
Vaaran Bhai Gurdas


ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂ ਅਕਲਿ ਲਤੀਫੁ ਕਾਲੇ ਲਿਖੁ ਨ ਲੇਖ ॥

Fareedha Jae Thoo Akal Latheef Kalae Likh N Laekh ||

Fareed, if you have a keen understanding, then do not write black marks against anyone else.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੪ ਪੰ. ੭
Shabad: Fureedhaa Je Thoo Akal Lutheef Kaale Likh Na Lekh
Salok Baba Sheikh Farid


ਆਪਨੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮਹਿ ਸਿਰੁ ਨਂØੀਵਾਂ ਕਰਿ ਦੇਖੁ ॥੬॥

Apanarrae Gireevan Mehi Sir Nanaeevan Kar Dhaekh ||6||

Look underneath your own collar instead. ||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੪ ਪੰ. ੮
Shabad: Fureedhaa Je Thoo Akal Lutheef Kaale Likh Na Lekh
Salok Baba Sheikh Farid


ਫਰੀਦਾ ਜਿਨ੍‍ੀ ਕੰਮੀ ਨਾਹਿ ਗੁਣ ਤੇ ਕੰਮੜੇ ਵਿਸਾਰਿ ॥

Fareedha Jinhee Kanmee Nahi Gun Thae Kanmarrae Visar ||

Fareed, those deeds which do not bring merit - forget about those deeds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੪ ਪੰ. ੯
Shabad: Fureedhaa Jinuee Kunmee Naahi Gun The Kunmurre Visaar
Salok Baba Sheikh Farid


ਮਤੁ ਸਰਮਿੰਦਾ ਥੀਵਹੀ ਸਾਂਈ ਦੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥੫੯॥

Math Saramindha Thheevehee Sanee Dhai Dharabar ||59||

Otherwise, you shall be put to shame, in the Court of the Lord. ||59||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੪ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Fureedhaa Jinuee Kunmee Naahi Gun The Kunmurre Visaar
Salok Baba Sheikh Farid


ਕਹਾ ਭਯੋ ਜੋ ਦੋਊ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ ਬੈਠਿ ਰੋਹਓ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ ॥

Keha Bhayo Jo Dhooo Lochan Moondh Kai Baith Rohou Bak Dhhian Lagaeiou ||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੪ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Kehaa Bhuyo Jo Dho-oo Lochun Moondh Kai Baith Rohou Buk Dhi-aan Lugaaeiou
Amrit Keertan Guru Gobind Singh


ਨ੍ਹਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁਦ੍ਰਨਿ ਲੋਕ ਗਯੋ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾਇਓ ॥

Nhath Firiou Leeeae Sath Samudhran Lok Gayo Paralok Gavaeiou ||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੪ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Kehaa Bhuyo Jo Dho-oo Lochun Moondh Kai Baith Rohou Buk Dhi-aan Lugaaeiou
Amrit Keertan Guru Gobind Singh


ਬਾਸ ਕੀਓ ਬਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੈ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੁ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇਓ ॥

Bas Keeou Bikhian So Baith Kai Aisae Hee Aisae S Bais Bithaeiou ||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੪ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Kehaa Bhuyo Jo Dho-oo Lochun Moondh Kai Baith Rohou Buk Dhi-aan Lugaaeiou
Amrit Keertan Guru Gobind Singh


ਸਾਚੁ ਕਹੋਂ ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ॥੯॥ ੨੯ ॥

Sach Kehon Sun Laehu Sabhai Jin Praem Keeou Thin Hee Prabh Paeiou ||9|| 29 ||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੪ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Kehaa Bhuyo Jo Dho-oo Lochun Moondh Kai Baith Rohou Buk Dhi-aan Lugaaeiou
Amrit Keertan Guru Gobind Singh


ਕਬੀਰ ਜੀ ਗਉੜੀ ॥

Kabeer Jee Gourree ||

Gauree, Kabeer Jee:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੪ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Ki-aa Jup Ki-aa Thup Ki-aa Bruth Poojaa
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਿਆ ਤਪੁ ਕਿਆ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ॥

Kia Jap Kia Thap Kia Brath Pooja ||

What use is chanting, and what use is penance, fasting or devotional worship,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੪ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Ki-aa Jup Ki-aa Thup Ki-aa Bruth Poojaa
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ ॥੧॥

Ja Kai Ridhai Bhao Hai Dhooja ||1||

To one whose heart is filled with the love of duality? ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੪ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Ki-aa Jup Ki-aa Thup Ki-aa Bruth Poojaa
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਰੇ ਜਨ ਮਨੁ ਮਾਧਉ ਸਿਉ ਲਾਈਐ ॥

Rae Jan Man Madhho Sio Laeeai ||

O humble people, link your mind to the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੪ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Ki-aa Jup Ki-aa Thup Ki-aa Bruth Poojaa
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਚਤੁਰਭੁਜੁ ਪਾਈਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥

Chathuraee N Chathurabhuj Paeeai || Rehao ||

Through cleverness, the four-armed Lord is not obtained. ||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੪ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Ki-aa Jup Ki-aa Thup Ki-aa Bruth Poojaa
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਪਰਹਰੁ ਲੋਭੁ ਅਰੁ ਲੋਕਾਚਾਰੁ ॥

Parehar Lobh Ar Lokachar ||

Set aside your greed and worldly ways.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੪ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Ki-aa Jup Ki-aa Thup Ki-aa Bruth Poojaa
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਪਰਹਰੁ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥੨॥

Parehar Kam Krodhh Ahankar ||2||

Set aside sexual desire, anger and egotism. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੪ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Ki-aa Jup Ki-aa Thup Ki-aa Bruth Poojaa
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਕਰਮ ਕਰਤ ਬਧੇ ਅਹੰਮੇਵ ॥

Karam Karath Badhhae Ahanmaev ||

Ritual practices bind people in egotism;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੪ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Ki-aa Jup Ki-aa Thup Ki-aa Bruth Poojaa
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਮਿਲਿ ਪਾਥਰ ਕੀ ਕਰਹੀ ਸੇਵ ॥੩॥

Mil Pathhar Kee Karehee Saev ||3||

Meeting together, they worship stones. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੪ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Ki-aa Jup Ki-aa Thup Ki-aa Bruth Poojaa
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਪਾਇਆ ॥

Kahu Kabeer Bhagath Kar Paeia ||

Says Kabeer, He is obtained only by devotional worship.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੪ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Ki-aa Jup Ki-aa Thup Ki-aa Bruth Poojaa
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਭੋਲੇ ਭਾਇ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ ॥੪॥੬॥

Bholae Bhae Milae Raghuraeia ||4||6||

Through innocent love, the Lord is met. ||4||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੪ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Ki-aa Jup Ki-aa Thup Ki-aa Bruth Poojaa
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਮ: ੧ ॥

Ma 1 ||

First Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੪ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Ki-aa Huns Ki-aa Bugulaa Jaa Ko Nudhar Kuree
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਕਿਆ ਹੰਸੁ ਕਿਆ ਬਗੁਲਾ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥

Kia Hans Kia Bagula Ja Ko Nadhar Karaee ||

Which is the swan, and which is the crane? It is only by His Glance of Grace.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੪ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Ki-aa Huns Ki-aa Bugulaa Jaa Ko Nudhar Kuree
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗਹੁ ਹੰਸੁ ਕਰੇਇ ॥੨॥

Jo This Bhavai Naanaka Kagahu Hans Karaee ||2||

Whoever is pleasing to Him, O Nanak, is transformed from a crow into a swan. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੪ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Ki-aa Huns Ki-aa Bugulaa Jaa Ko Nudhar Kuree
Sri Raag Guru Nanak Dev


Displaying Page 664 of 1040