. Amrit Keertan Gutka:- Page : 736 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 736 of 1040

ਸਲੋਕ ਮ: ੫ ॥

Salok Ma 5 ||

Shalok, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੩੬ ਪੰ. ੧
Shabad: Kaam Krodh Lobh Shodee-ai Dheejai Agan Julaae
Raag Goojree Guru Arjan Dev


ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਛੋਡੀਐ ਦੀਜੈ ਅਗਨਿ ਜਲਾਇ ॥

Kam Krodhh Lobh Shhoddeeai Dheejai Agan Jalae ||

Renounce sexual desire, anger and greed, and burn them in the fire.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੩੬ ਪੰ. ੨
Shabad: Kaam Krodh Lobh Shodee-ai Dheejai Agan Julaae
Raag Goojree Guru Arjan Dev


ਜੀਵਦਿਆ ਨਿਤ ਜਾਪੀਐ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥੧॥

Jeevadhia Nith Japeeai Naanak Sacha Nao ||1||

As long as you are alive, O Nanak, meditate continually on the True Name. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੩੬ ਪੰ. ੩
Shabad: Kaam Krodh Lobh Shodee-ai Dheejai Agan Julaae
Raag Goojree Guru Arjan Dev


ਕਿਉ ਲੀਜੈ ਗਢੁ ਬੰਕਾ ਭਾਈ ॥

Kio Leejai Gadt Banka Bhaee ||

How can the beautiful fortress be conquered, O Siblings of Destiny?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੩੬ ਪੰ. ੪
Shabad: Kio Leejai Gut Bunkaa Bhaa-ee
Raag Bhaira-o Guru Arjan Dev


ਦੋਵਰ ਕੋਟ ਅਰੁ ਤੇਵਰ ਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Dhovar Kott Ar Thaevar Khaee ||1|| Rehao ||

It has double walls and triple moats. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੩੬ ਪੰ. ੫
Shabad: Kio Leejai Gut Bunkaa Bhaa-ee
Raag Bhaira-o Guru Arjan Dev


ਪਾਂਚ ਪਚੀਸ ਮੋਹ ਮਦ ਮਤਸਰ ਆਡੀ ਪਰਬਲ ਮਾਇਆ ॥

Panch Pachees Moh Madh Mathasar Addee Parabal Maeia ||

It is defended by the five elements, the twenty-five categories, attachment, pride, jealousy and the awesomely powerful Maya.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੩੬ ਪੰ. ੬
Shabad: Kio Leejai Gut Bunkaa Bhaa-ee
Raag Bhaira-o Guru Arjan Dev


ਜਨ ਗਰੀਬ ਕੋ ਜੋਰੁ ਨ ਪਹੁਚੈ ਕਹਾ ਕਰਉ ਰਘੁਰਾਇਆ ॥੧॥

Jan Gareeb Ko Jor N Pahuchai Keha Karo Raghuraeia ||1||

The poor mortal being does not have the strength to conquer it; what should I do now, O Lord? ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੩੬ ਪੰ. ੭
Shabad: Kio Leejai Gut Bunkaa Bhaa-ee
Raag Bhaira-o Guru Arjan Dev


ਕਾਮੁ ਕਿਵਾਰੀ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਦਰਵਾਨੀ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਦਰਵਾਜਾ ॥

Kam Kivaree Dhukh Sukh Dharavanee Pap Punn Dharavaja ||

Sexual desire is the window, pain and pleasure are the gate-keepers, virtue and sin are the gates.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੩੬ ਪੰ. ੮
Shabad: Kio Leejai Gut Bunkaa Bhaa-ee
Raag Bhaira-o Guru Arjan Dev


ਕ੍ਰੋਧੁ ਪ੍ਰਧਾਨੁ ਮਹਾ ਬਡ ਦੁੰਦਰ ਤਹ ਮਨੁ ਮਾਵਾਸੀ ਰਾਜਾ ॥੨॥

Krodhh Pradhhan Meha Badd Dhundhar Theh Man Mavasee Raja ||2||

Anger is the great supreme commander, full of argument and strife, and the mind is the rebel king there. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੩੬ ਪੰ. ੯
Shabad: Kio Leejai Gut Bunkaa Bhaa-ee
Raag Bhaira-o Guru Arjan Dev


ਸ੍ਵਾਦ ਸਨਾਹ ਟੋਪੁ ਮਮਤਾ ਕੋ ਕੁਬੁਧਿ ਕਮਾਨ ਚਢਾਈ ॥

Svadh Sanah Ttop Mamatha Ko Kubudhh Kaman Chadtaee ||

Their armor is the pleasure of tastes and flavors, their helmets are worldly attachments; they take aim with their bows of corrupt intellect.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੩੬ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Kio Leejai Gut Bunkaa Bhaa-ee
Raag Bhaira-o Guru Arjan Dev


ਤਿਸਨਾ ਤੀਰ ਰਹੇ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਇਉ ਗਢੁ ਲੀਓ ਨ ਜਾਈ ॥੩॥

Thisana Theer Rehae Ghatt Bheethar Eio Gadt Leeou N Jaee ||3||

The greed that fills their hearts is the arrow; with these things, their fortress is impregnable. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੩੬ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Kio Leejai Gut Bunkaa Bhaa-ee
Raag Bhaira-o Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤਿ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨੁ ਚਲਾਇਆ ॥

Praem Paleetha Surath Havaee Gola Gian Chalaeia ||

But I have made divine love the fuse, and deep meditation the bomb; I have launched the rocket of spiritual wisdom.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੩੬ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Kio Leejai Gut Bunkaa Bhaa-ee
Raag Bhaira-o Guru Arjan Dev


ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨਿ ਸਹਜੇ ਪਰਜਾਲੀ ਏਕਹਿ ਚੋਟ ਸਿਝਾਇਆ ॥੪॥

Breham Agan Sehajae Parajalee Eaekehi Chott Sijhaeia ||4||

The fire of God is lit by intuition, and with one shot, the fortress is taken. ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੩੬ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Kio Leejai Gut Bunkaa Bhaa-ee
Raag Bhaira-o Guru Arjan Dev


ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗਾ ਤੋਰੇ ਦੁਇ ਦਰਵਾਜਾ ॥

Sath Santhokh Lai Laranae Laga Thorae Dhue Dharavaja ||

Taking truth and contentment with me, I begin the battle and storm both the gates.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੩੬ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Kio Leejai Gut Bunkaa Bhaa-ee
Raag Bhaira-o Guru Arjan Dev


ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਅਰੁ ਗੁਰ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਪਕਰਿਓ ਗਢ ਕੋ ਰਾਜਾ ॥੫॥

Sadhhasangath Ar Gur Kee Kirapa Thae Pakariou Gadt Ko Raja ||5||

In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, and by Guru's Grace, I have captured the king of the fortress. ||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੩੬ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Kio Leejai Gut Bunkaa Bhaa-ee
Raag Bhaira-o Guru Arjan Dev


ਭਗਵਤ ਭੀਰਿ ਸਕਤਿ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਕਟੀ ਕਾਲ ਭੈ ਫਾਸੀ ॥

Bhagavath Bheer Sakath Simaran Kee Kattee Kal Bhai Fasee ||

With the army of God's devotees, and Shakti, the power of meditation, I have snapped the noose of the fear of death.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੩੬ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Kio Leejai Gut Bunkaa Bhaa-ee
Raag Bhaira-o Guru Arjan Dev


ਦਾਸੁ ਕਮੀਰੁ ਚੜ੍‍ਓਿ ਗੜ੍‍ ਊਪਰਿ ਰਾਜੁ ਲੀਓ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥੬॥੯॥੧੭॥

Dhas Kameer Charrihou Garrh Oopar Raj Leeou Abinasee ||6||9||17||

Slave Kabeer has climbed to the top of the fortress; I have obtained the eternal, imperishable domain. ||6||9||17||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੩੬ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Kio Leejai Gut Bunkaa Bhaa-ee
Raag Bhaira-o Guru Arjan Dev


ਮ: ੧ ॥

Ma 1 ||

First Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੩੬ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Raaj Maal Roop Jaath Jobun Punje Thug
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਰੂਪੁ ਜਾਤਿ ਜੋਬਨੁ ਪੰਜੇ ਠਗ ॥

Raj Mal Roop Jath Joban Panjae Thag ||

Royal power, wealth, beauty, social status and youth are the five thieves.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੩੬ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Raaj Maal Roop Jaath Jobun Punje Thug
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਏਨੀ ਠਗੀਂ ਜਗੁ ਠਗਿਆ ਕਿਨੈ ਨ ਰਖੀ ਲਜ ॥

Eaenee Thageen Jag Thagia Kinai N Rakhee Laj ||

These thieves have plundered the world; no one's honor has been spared.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੩੬ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Raaj Maal Roop Jaath Jobun Punje Thug
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਏਨਾ ਠਗਨ੍‍ ਿਠਗ ਸੇ ਜਿ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹਿ ॥

Eaena Thaganih Thag Sae J Gur Kee Pairee Pahi ||

But these thieves themselves are robbed, by those who fall at the Guru's Feet.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੩੬ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Raaj Maal Roop Jaath Jobun Punje Thug
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਮੁਠੇ ਜਾਹਿ ॥੨॥

Naanak Karama Baharae Hor Kaethae Muthae Jahi ||2||

O Nanak, the multitudes who do not have good karma are plundered. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੩੬ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Raaj Maal Roop Jaath Jobun Punje Thug
Raag Malar Guru Nanak Dev


Displaying Page 736 of 1040