. Amrit Keertan Gutka:- Page : 770 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 770 of 1040

ਬਿਲਾਵਲੁ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥

Bilaval Banee Bhagatha Kee ||

Bilaaval, The Word Of The Devotees.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੧
Shabad: Aiso Eihu Sansar Paekhana Rehan N Kooo Peehai Rae ||
Raag Bilaaval Bhagat Kabir


ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ

Kabeer Jeeo Kee

Of Kabeer Jee:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੨
Shabad: Aiso Eihu Sansar Paekhana Rehan N Kooo Peehai Rae ||
Raag Bilaaval Bhagat Kabir


ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankar Sath Nam Karatha Purakh Gur Prasadh ||

One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified By Guru's Grace:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੩
Shabad: Aiso Eihu Sansar Paekhana Rehan N Kooo Peehai Rae ||
Raag Bilaaval Bhagat Kabir


ਐਸੋ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਪੇਖਨਾ ਰਹਨੁ ਨ ਕੋਊ ਪਈਹੈ ਰੇ ॥

Aiso Eihu Sansar Paekhana Rehan N Kooo Peehai Rae ||

This world is a drama; no one can remain here.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੪
Shabad: Aiso Eihu Sansar Paekhana Rehan N Kooo Peehai Rae ||
Raag Bilaaval Bhagat Kabir


ਸੂਧੇ ਸੂਧੇ ਰੇਗਿ ਚਲਹੁ ਤੁਮ ਨਤਰ ਕੁਧਕਾ ਦਿਵਈਹੈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Soodhhae Soodhhae Raeg Chalahu Thum Nathar Kudhhaka Dhiveehai Rae ||1|| Rehao ||

Walk the straight path; otherwise, you will be pushed around. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੫
Shabad: Aiso Eihu Sansar Paekhana Rehan N Kooo Peehai Rae ||
Raag Bilaaval Bhagat Kabir


ਬਾਰੇ ਬੂਢੇ ਤਰੁਨੇ ਭਈਆ ਸਭਹੂ ਜਮੁ ਲੈ ਜਈਹੈ ਰੇ ॥

Barae Boodtae Tharunae Bheea Sabhehoo Jam Lai Jeehai Rae ||

The children, the young and the old, O Siblings of Destiny, will be taken away by the Messenger of Death.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੬
Shabad: Aiso Eihu Sansar Paekhana Rehan N Kooo Peehai Rae ||
Raag Bilaaval Bhagat Kabir


ਮਾਨਸੁ ਬਪੁਰਾ ਮੂਸਾ ਕੀਨੋ ਮੀਚੁ ਬਿਲਈਆ ਖਈਹੈ ਰੇ ॥੧॥

Manas Bapura Moosa Keeno Meech Bileea Kheehai Rae ||1||

The Lord has made the poor man a mouse, and the cat of Death is eating him up. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੭
Shabad: Aiso Eihu Sansar Paekhana Rehan N Kooo Peehai Rae ||
Raag Bilaaval Bhagat Kabir


ਧਨਵੰਤਾ ਅਰੁ ਨਿਰਧਨ ਮਨਈ ਤਾ ਕੀ ਕਛੂ ਨ ਕਾਨੀ ਰੇ ॥

Dhhanavantha Ar Niradhhan Manee Tha Kee Kashhoo N Kanee Rae ||

It gives no special consideration to either the rich or the poor.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੮
Shabad: Aiso Eihu Sansar Paekhana Rehan N Kooo Peehai Rae ||
Raag Bilaaval Bhagat Kabir


ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਰਿ ਮਾਰੈ ਐਸੋ ਕਾਲੁ ਬਡਾਨੀ ਰੇ ॥੨॥

Raja Paraja Sam Kar Marai Aiso Kal Baddanee Rae ||2||

The king and his subjects are equally killed; such is the power of Death. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੯
Shabad: Aiso Eihu Sansar Paekhana Rehan N Kooo Peehai Rae ||
Raag Bilaaval Bhagat Kabir


ਹਰਿ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰਿ ਭਾਏ ਤਿਨ੍‍ ਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ ਰੇ ॥

Har Kae Saevak Jo Har Bhaeae Thinh Kee Kathha Niraree Rae ||

Those who are pleasing to the Lord are the servants of the Lord; their story is unique and singular.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Aiso Eihu Sansar Paekhana Rehan N Kooo Peehai Rae ||
Raag Bilaaval Bhagat Kabir


ਆਵਹਿ ਨ ਜਾਹਿ ਨ ਕਬਹੂ ਮਰਤੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸੰਗਾਰੀ ਰੇ ॥੩॥

Avehi N Jahi N Kabehoo Marathae Parabreham Sangaree Rae ||3||

They do not come and go, and they never die; they remain with the Supreme Lord God. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Aiso Eihu Sansar Paekhana Rehan N Kooo Peehai Rae ||
Raag Bilaaval Bhagat Kabir


ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਲਛਿਮੀ ਮਾਇਆ ਇਹੈ ਤਜਹੁ ਜੀਅ ਜਾਨੀ ਰੇ ॥

Puthr Kalathr Lashhimee Maeia Eihai Thajahu Jeea Janee Rae ||

Know this in your soul, that by renouncing your children, spouse, wealth and property

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Aiso Eihu Sansar Paekhana Rehan N Kooo Peehai Rae ||
Raag Bilaaval Bhagat Kabir


ਕਹਤ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਮਿਲਿਹੈ ਸਾਰਿਗਪਾਨੀ ਰੇ ॥੪॥੧॥

Kehath Kabeer Sunahu Rae Santhahu Milihai Sarigapanee Rae ||4||1||

- says Kabeer, listen, O Saints - you shall be united with the Lord of the Universe. ||4||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Aiso Eihu Sansar Paekhana Rehan N Kooo Peehai Rae ||
Raag Bilaaval Bhagat Kabir


ਕਬੀਰੁ ॥ ਮਾਰੂ ॥

Kabeer || Maroo ||

Kabeer, Maaroo:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Raam Simur Pushuthaahigaa Mun
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਰਾਮੁ ਸਿਮਰੁ ਪਛੁਤਾਹਿਗਾ ਮਨ ॥

Ram Simar Pashhuthahiga Man ||

Meditate in remembrance on the Lord, or else you will regret it in the end, O mind.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Raam Simur Pushuthaahigaa Mun
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਪਾਪੀ ਜੀਅਰਾ ਲੋਭੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਆਜੁ ਕਾਲਿ ਉਠਿ ਜਾਹਿਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Papee Jeeara Lobh Karath Hai Aj Kal Outh Jahiga ||1|| Rehao ||

O sinful soul, you act in greed, but today or tomorrow, you will have to get up and leave. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Raam Simur Pushuthaahigaa Mun
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਲਾਲਚ ਲਾਗੇ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹਿਗਾ ॥

Lalach Lagae Janam Gavaeia Maeia Bharam Bhulahiga ||

Clinging to greed, you have wasted your life, deluded in the doubt of Maya.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Raam Simur Pushuthaahigaa Mun
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਧਨ ਜੋਬਨ ਕਾ ਗਰਬੁ ਨ ਕੀਜੈ ਕਾਗਦ ਜਿਉ ਗਲਿ ਜਾਹਿਗਾ ॥੧॥

Dhhan Joban Ka Garab N Keejai Kagadh Jio Gal Jahiga ||1||

Do not take pride in your wealth and youth; you shall crumble apart like dry paper. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Raam Simur Pushuthaahigaa Mun
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਜਉ ਜਮੁ ਆਇ ਕੇਸ ਗਹਿ ਪਟਕੈ ਤਾ ਦਿਨ ਕਿਛੁ ਨ ਬਸਾਹਿਗਾ ॥

Jo Jam Ae Kaes Gehi Pattakai Tha Dhin Kishh N Basahiga ||

When the Messenger of Death comes and grabs you by the hair, and knocks you down, on that day, you shall be powerless.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Raam Simur Pushuthaahigaa Mun
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਸਿਮਰਨੁ ਭਜਨੁ ਦਇਆ ਨਹੀ ਕੀਨੀ ਤਉ ਮੁਖਿ ਚੋਟਾ ਖਾਹਿਗਾ ॥੨॥

Simaran Bhajan Dhaeia Nehee Keenee Tho Mukh Chotta Khahiga ||2||

You do not remember the Lord, or vibrate upon Him in meditation, and you do not practice compassion; you shall be beaten on your face. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Raam Simur Pushuthaahigaa Mun
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮਾਗੈ ਕਿਆ ਮੁਖੁ ਲੈ ਕੈ ਜਾਹਿਗਾ ॥

Dhharam Rae Jab Laekha Magai Kia Mukh Lai Kai Jahiga ||

When the Righteous Judge of Dharma calls for your account, what face will you show Him then?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Raam Simur Pushuthaahigaa Mun
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਰਿ ਜਾਂਹਿਗਾ ॥੩॥੧॥

Kehath Kabeer Sunahu Rae Santhahu Sadhhasangath Thar Janhiga ||3||1||

Says Kabeer, listen, O Saints: in the Saadh Sangat, the Company of the Holy, you shall be saved. ||3||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Raam Simur Pushuthaahigaa Mun
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

Jaijavanthee Mehala 9 ||

Jaijaavantee, Ninth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Raam Bhuj Raam Bhuj Junum Siraath Hai
Raag Jaijavanti Guru Tegh Bahadur


ਰਾਮੁ ਭਜੁ ਰਾਮੁ ਭਜੁ ਜਨਮੁ ਸਿਰਾਤੁ ਹੈ ॥

Ram Bhaj Ram Bhaj Janam Sirath Hai ||

Meditate on the Lord - vibrate on the Lord; your life is slipping away.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Raam Bhuj Raam Bhuj Junum Siraath Hai
Raag Jaijavanti Guru Tegh Bahadur


ਕਹਉ ਕਹਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਝਤ ਨਹ ਕਿਉ ਗਵਾਰ ॥

Keho Keha Bar Bar Samajhath Neh Kio Gavar ||

Why am I telling you this again and again? You fool - why don't you understand?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Raam Bhuj Raam Bhuj Junum Siraath Hai
Raag Jaijavanti Guru Tegh Bahadur


ਬਿਨਸਤ ਨਹ ਲਗੈ ਬਾਰ ਓਰੇ ਸਮ ਗਾਤੁ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Binasath Neh Lagai Bar Ourae Sam Gath Hai ||1|| Rehao ||

Your body is like a hail-stone; it melts away in no time at all. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Raam Bhuj Raam Bhuj Junum Siraath Hai
Raag Jaijavanti Guru Tegh Bahadur


ਸਗਲ ਭਰਮ ਡਾਰਿ ਦੇਹਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੇਹਿ ॥

Sagal Bharam Ddar Dhaehi Gobindh Ko Nam Laehi ||

So give up all your doubts, and utter the Naam, the Name of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Raam Bhuj Raam Bhuj Junum Siraath Hai
Raag Jaijavanti Guru Tegh Bahadur


ਅੰਤਿ ਬਾਰ ਸੰਗਿ ਤੇਰੈ ਇਹੈ ਏਕੁ ਜਾਤੁ ਹੈ ॥੧॥

Anth Bar Sang Thaerai Eihai Eaek Jath Hai ||1||

At the very last moment, this alone shall go along with you. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Raam Bhuj Raam Bhuj Junum Siraath Hai
Raag Jaijavanti Guru Tegh Bahadur


ਬਿਖਿਆ ਬਿਖੁ ਜਿਉ ਬਿਸਾਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕੌ ਜਸੁ ਹੀਏ ਧਾਰਿ ॥

Bikhia Bikh Jio Bisar Prabh Ka Jas Heeeae Dhhar ||

Forget the poisonous sins of corruption, and enshrine the Praises of God in your heart.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੨੯
Shabad: Raam Bhuj Raam Bhuj Junum Siraath Hai
Raag Jaijavanti Guru Tegh Bahadur


ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰਿ ਅਉਸਰੁ ਬਿਹਾਤੁ ਹੈ ॥੨॥੨॥

Naanak Jan Kehi Pukar Aousar Bihath Hai ||2||2||

Servant Nanak proclaims that this opportunity is slipping away. ||2||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੦ ਪੰ. ੩੦
Shabad: Raam Bhuj Raam Bhuj Junum Siraath Hai
Raag Jaijavanti Guru Tegh Bahadur


Displaying Page 770 of 1040