. Amrit Keertan Gutka:- Page : 948 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 948 of 1040

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Gourree Mehala 5 ||

Gauree, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੧
Shabad: Baarunai Balihaarunai Lukh Buree-aa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਬਾਰਨੈ ਬਲਿਹਾਰਨੈ ਲਖ ਬਰੀਆ ॥

Baranai Baliharanai Lakh Bareea ||

I am a sacrifice, dedicated hundreds of thousands of times, to my Lord and Master.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੨
Shabad: Baarunai Balihaarunai Lukh Buree-aa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਾਮੋ ਹੋ ਨਾਮੁ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Namo Ho Nam Sahib Ko Pran Adhhareea ||1|| Rehao ||

His Name, and His Name alone, is the Support of the breath of life. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੩
Shabad: Baarunai Balihaarunai Lukh Buree-aa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤੁਹੀ ਏਕ ॥

Karan Karavan Thuhee Eaek ||

You alone are the Doer, the Cause of causes.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੪
Shabad: Baarunai Balihaarunai Lukh Buree-aa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਜੀਅ ਜੰਤ ਕੀ ਤੁਹੀ ਟੇਕ ॥੧॥

Jeea Janth Kee Thuhee Ttaek ||1||

You are the Support of all beings and creatures. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੫
Shabad: Baarunai Balihaarunai Lukh Buree-aa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਧਨੀ ॥ ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਨ ਤੂੰ ਸਰਗੁਨੀ ॥੨॥

Raj Joban Prabh Thoon Dhhanee || Thoon Niragun Thoon Saragunee ||2||

O God, You are my power, authority and youth. You are absolute, without attributes, and also related, with the most sublime attributes. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੬
Shabad: Baarunai Balihaarunai Lukh Buree-aa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੁਮ ਰਖੇ ॥

Eeha Ooha Thum Rakhae ||

Here and hereafter, You are my Savior and Protector.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੭
Shabad: Baarunai Balihaarunai Lukh Buree-aa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕੋ ਲਖੇ ॥੩॥

Gur Kirapa Thae Ko Lakhae ||3||

By Guru's Grace, some understand You. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੮
Shabad: Baarunai Balihaarunai Lukh Buree-aa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਜਾਨੁ ॥

Antharajamee Prabh Sujan ||

God is All-knowing, the Inner-knower, the Searcher of hearts.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੯
Shabad: Baarunai Balihaarunai Lukh Buree-aa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਤਕੀਆ ਤੁਹੀ ਤਾਣੁ ॥੪॥੫॥੧੪੩॥

Naanak Thakeea Thuhee Than ||4||5||143||

You are Nanak's strength and support. ||4||5||143||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Baarunai Balihaarunai Lukh Buree-aa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥

Gourree Bairagan Mehala 4 ||

Gauree Bairaagan, Fourth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Nith Dhinus Raath Laaluch Kure Bhurumai Bhurumaaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਨਿਤ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਲਾਲਚੁ ਕਰੇ ਭਰਮੈ ਭਰਮਾਇਆ ॥

Nith Dhinas Rath Lalach Karae Bharamai Bharamaeia ||

Continuously, day and night, they are gripped by greed and deluded by doubt.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Nith Dhinus Raath Laaluch Kure Bhurumai Bhurumaaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਵੇਗਾਰਿ ਫਿਰੈ ਵੇਗਾਰੀਆ ਸਿਰਿ ਭਾਰੁ ਉਠਾਇਆ ॥

Vaegar Firai Vaegareea Sir Bhar Outhaeia ||

The slaves labor in slavery, carrying the loads upon their heads.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Nith Dhinus Raath Laaluch Kure Bhurumai Bhurumaaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਜਨੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੋ ਘਰ ਕੈ ਕੰਮਿ ਹਰਿ ਲਾਇਆ ॥੧॥

Jo Gur Kee Jan Saeva Karae So Ghar Kai Kanm Har Laeia ||1||

That humble being who serves the Guru is put to work by the Lord in His Home. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Nith Dhinus Raath Laaluch Kure Bhurumai Bhurumaaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਤੋੜਿ ਬੰਧਨ ਮਾਇਆ ਘਰ ਕੈ ਕੰਮਿ ਲਾਇ ॥

Maerae Ram Thorr Bandhhan Maeia Ghar Kai Kanm Lae ||

O my Lord, please break these bonds of Maya, and put me to work in Your Home.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Nith Dhinus Raath Laaluch Kure Bhurumai Bhurumaaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਨਿਤ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Nith Har Gun Gaveh Har Nam Samae ||1|| Rehao ||

I continuously sing the Glorious Praises of the Lord; I am absorbed in the Lord's Name. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Nith Dhinus Raath Laaluch Kure Bhurumai Bhurumaaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਨਰੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰੇ ਨਰਪਤਿ ਰਾਜੇ ਅਰਥਿ ਸਭ ਮਾਇਆ ॥

Nar Pranee Chakaree Karae Narapath Rajae Arathh Sabh Maeia ||

Mortal men work for kings, all for the sake of wealth and Maya.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Nith Dhinus Raath Laaluch Kure Bhurumai Bhurumaaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਕੈ ਬੰਧੈ ਕੈ ਡਾਨਿ ਲੇਇ ਕੈ ਨਰਪਤਿ ਮਰਿ ਜਾਇਆ ॥

Kai Bandhhai Kai Ddan Laee Kai Narapath Mar Jaeia ||

But the king either imprisons them, or fines them, or else dies himself.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Nith Dhinus Raath Laaluch Kure Bhurumai Bhurumaaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਧੰਨੁ ਧਨੁ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਹਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥

Dhhann Dhhan Saeva Safal Sathiguroo Kee Jith Har Har Nam Jap Har Sukh Paeia ||2||

Blessed, rewarding and fruitful is the service of the True Guru; through it, I chant the Name of the Lord, Har, Har, and I have found peace. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Nith Dhinus Raath Laaluch Kure Bhurumai Bhurumaaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਨਿਤ ਸਉਦਾ ਸੂਦੁ ਕੀਚੈ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ਕਰਿ ਮਾਇਆ ਕੈ ਤਾਈ ॥

Nith Soudha Soodh Keechai Bahu Bhath Kar Maeia Kai Thaee ||

Everyday, people carry on their business, with all sorts of devices to earn interest, for the sake of Maya.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Nith Dhinus Raath Laaluch Kure Bhurumai Bhurumaaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਜਾ ਲਾਹਾ ਦੇਇ ਤਾ ਸੁਖੁ ਮਨੇ ਤੋਟੈ ਮਰਿ ਜਾਈ ॥

Ja Laha Dhaee Tha Sukh Manae Thottai Mar Jaee ||

If they earn a profit, they are pleased, but their hearts are broken by losses.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Nith Dhinus Raath Laaluch Kure Bhurumai Bhurumaaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਜੋ ਗੁਣ ਸਾਝੀ ਗੁਰ ਸਿਉ ਕਰੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥੩॥

Jo Gun Sajhee Gur Sio Karae Nith Nith Sukh Paee ||3||

One who is worthy, becomes a partner with the Guru, and finds a lasting peace forever. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Nith Dhinus Raath Laaluch Kure Bhurumai Bhurumaaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਜਿਤਨੀ ਭੂਖ ਅਨ ਰਸ ਸਾਦ ਹੈ ਤਿਤਨੀ ਭੂਖ ਫਿਰਿ ਲਾਗੈ ॥

Jithanee Bhookh An Ras Sadh Hai Thithanee Bhookh Fir Lagai ||

The more one feels hunger for other tastes and pleasures, the more this hunger persists.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Nith Dhinus Raath Laaluch Kure Bhurumai Bhurumaaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਆਪਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਵੇਚੇ ਸਿਰੁ ਗੁਰ ਆਗੈ ॥

Jis Har Ap Kirapa Karae So Vaechae Sir Gur Agai ||

Those unto whom the Lord Himself shows mercy, sell their head to the Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Nith Dhinus Raath Laaluch Kure Bhurumai Bhurumaaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰਸਿ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਫਿਰਿ ਭੂਖ ਨ ਲਾਗੈ ॥੪॥੪॥੧੦॥੪੮॥

Jan Naanak Har Ras Thripathia Fir Bhookh N Lagai ||4||4||10||48||

Servant Nanak is satisfied by the Name of the Lord, Har, Har. He shall never feel hungry again. ||4||4||10||48||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Nith Dhinus Raath Laaluch Kure Bhurumai Bhurumaaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਛੰਤੁ ॥

Shhanth ||

Chhant:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Kehuthe Pavithr Sunuthe Sabh Dhunn Likhuthuuee Kul Thaari-aa Jeeo
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਕਹਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸੁਣਤੇ ਸਭਿ ਧੰਨੁ ਲਿਖਤਂØੀ ਕੁਲੁ ਤਾਰਿਆ ਜੀਉ ॥

Kehathae Pavithr Sunathae Sabh Dhhann Likhathanaee Kul Tharia Jeeo ||

Those who chant are sanctified. All those who listen are blessed, and those who write save their ancestors.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Kehuthe Pavithr Sunuthe Sabh Dhunn Likhuthuuee Kul Thaari-aa Jeeo
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਜਿਨ ਕਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਨਾਮ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਤਿਨੀ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰਿਆ ਜੀਉ ॥

Jin Ko Sadhhoo Sang Nam Har Rang Thinee Breham Beecharia Jeeo ||

Those who join the Saadh Sangat are imbued with the Lord's Love; they reflect and meditate on God.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Kehuthe Pavithr Sunuthe Sabh Dhunn Likhuthuuee Kul Thaari-aa Jeeo
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰਿਆ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਿਆ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਕਰੀ ॥

Breham Beecharia Janam Savaria Pooran Kirapa Prabh Karee ||

Contemplating God, their lives are reformed and redeemed; God has showered His Perfect Mercy upon them.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੨੯
Shabad: Kehuthe Pavithr Sunuthe Sabh Dhunn Likhuthuuee Kul Thaari-aa Jeeo
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਹਰਿ ਜਸੋ ਦੀਨੇ ਜੋਨਿ ਨਾ ਧਾਵੈ ਨਹ ਮਰੀ ॥

Kar Gehi Leenae Har Jaso Dheenae Jon Na Dhhavai Neh Maree ||

Taking them by the hand, the Lord has blessed them with His Praises. They no longer have to wander in reincarnation, and they never have to die.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੩੦
Shabad: Kehuthe Pavithr Sunuthe Sabh Dhunn Likhuthuuee Kul Thaari-aa Jeeo
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਭੇਟਤ ਹਰੇ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮਾਰਿਆ ॥

Sathigur Dhaeial Kirapal Bhaettath Harae Kam Krodhh Lobh Maria ||

Through the Kind and Compassionate True Guru, I have met the Lord; I have conquered sexual desire, anger and greed.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੩੧
Shabad: Kehuthe Pavithr Sunuthe Sabh Dhunn Likhuthuuee Kul Thaari-aa Jeeo
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ਅਕਥੁ ਸੁਆਮੀ ਸਦਕੈ ਜਾਇ ਨਾਨਕੁ ਵਾਰਿਆ ॥੫॥੧॥੩॥

Kathhan N Jae Akathh Suamee Sadhakai Jae Naanak Varia ||5||1||3||

Our Indescribable Lord and Master cannot be described. Nanak is devoted, forever a sacrifice to Him. ||5||1||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੪੮ ਪੰ. ੩੨
Shabad: Kehuthe Pavithr Sunuthe Sabh Dhunn Likhuthuuee Kul Thaari-aa Jeeo
Sri Raag Guru Arjan Dev


Displaying Page 948 of 1040