Sathigur Sacha Pathishah Pathishahan Pathishah Juharee||
ਸਤਿਗੁਰ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੁਹਾਰੀ॥

This shabad is by Bhai Gurdas in Vaaran on Page 203
in Section 'Satgur Guni Nidhaan Heh' of Amrit Keertan Gutka.

ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankar Sathiguraprasadh ||

One Oankar, the primal energy, realized through the grace of the divine preceptor

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੦੩ ਪੰ. ੯
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਤਿਗੁਰ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੁਹਾਰੀ॥

Sathigur Sacha Pathishah Pathishahan Pathishah Juharee||

I salute the true Guru who is the true king of kings.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੦੩ ਪੰ. ੧੦
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਸਚ ਖੰਡ ਹੈ ਆਇ ਝਰੋਖੈ ਖੋਲੈ ਬਾਰੀ॥

Sadhh Sangath Sach Khandd Hai Ae Jharokhai Kholai Baree||

The Holy congregation is the abode of truth where the gates of mind are opened.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੦੩ ਪੰ. ੧੧
Vaaran Bhai Gurdas


ਅਮਿਉਕਿਰਨ ਨਿਝਰ ਝਰੈ ਅਨਹਦਨਾਦ ਵਾਇਨ ਦਰਬਾਰੀ॥

Amioukiran Nijhar Jharai Anehadhanadh Vaein Dharabaree||

The fountain of nectar flows here forever and the courtiers play the unstruck melody.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੦੩ ਪੰ. ੧੨
Vaaran Bhai Gurdas


ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਮਜਲਸੈ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵਣ ਭਾਰੀ॥

Pathishahan Dhee Majalasai Piram Piala Peevan Bharee||

In the assembly of the kings it is very difficult to drink the cup of love.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੦੩ ਪੰ. ੧੩
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਾਕੀ ਹੋਇ ਪੀਆਵਣਾ ਉਲਸ਼ ਪਿਆਲੈ ਖਰੀ ਖੁਮਾਰੀ॥

Sakee Hoe Peeavana Oulash Pialai Kharee Khumaree||

The Guru becomes the beloved butler and makes one drink it, the delight of His tasted cup becomes multiplied.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੦੩ ਪੰ. ੧੪
Vaaran Bhai Gurdas


ਭਾਇ ਭਗਤ ਭੈ ਚਲਣਾ ਮਸਤ ਅਲਮਸਤ ਸਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ॥

Bhae Bhagath Bhai Chalana Masath Alamasath Sadha Hushiaree||

Whosoever moves in the fear of loving devotion, he being carefree of the worldliness remains alert.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੦੩ ਪੰ. ੧੫
Vaaran Bhai Gurdas


ਭਗਤ ਵਛਲ ਹੋਇ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰੀ ॥੧॥

Bhagath Vashhal Hoe Bhagath Bhanddaree ||a||

Kind to the devotees, God, becomes their caretaker and fulfils all their desires.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੦੩ ਪੰ. ੧੬
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankar Sathiguraprasadh ||

One Oankaar, the primal energy, realized through the grace of divine preceptor

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੦੩ ਪੰ. ੧੭
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਤਿਗੁਰ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੁ ਪਾਤਿਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਿਰੰਦਾ॥

Sathigur Sacha Pathishahu Pathisaha Pathisahu Sirandha||

The true Guru is true emperor and He is creator of the emperor of the emperors.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੦੩ ਪੰ. ੧੮
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਚੈ ਤਥਤਿ ਨਿਵਾਸੁ ਹੈ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸਚ ਖੰਡਿ ਵਸੰਦਾ॥

Sachai Thathhath Nivas Hai Sadhhasangath Sach Khandd Vasandha||

He sits on the throne of truth and resides in holy congregation, the abode of truth.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੦੩ ਪੰ. ੧੯
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਚੁ ਫੁਰਮਾਣੁ ਨੀਸਾਣੁ ਸਚੁ ਸਚਾ ਹੁਕਮੁ ਮੂਲਿ ਫਿਰੰਦਾ॥

Sach Furaman Neesan Sach Sacha Hukam N Mool Firandha||

Truth is His mark and truth He utters and His command is irrefutable.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੦੩ ਪੰ. ੨੦
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਟਕਸਾਲ ਸਚੁ ਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰ ਹੁਇ ੁਸਬਦ ਮਿਲੰਦਾ॥

Sach Sabadh Ttakasal Sach Gur Thae Gur Hue Usabadh Milandha||

He whose Word is true and whose treasure is true, is attainable in the form of the word of the Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੦੩ ਪੰ. ੨੧
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਸਚੁ ਰਾਗ ਰਤਨ ਕੀਰਤਨੁ ਭਾਵੰਦਾ॥

Sachee Bhagath Bhanddar Sach Rag Rathan Keerathan Bhavandha||

His devotion is true, His warehouse is true and He likes love and praise.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੦੩ ਪੰ. ੨੨
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚਾ ਪੰਥੁ ਹੈ ਸਚੁ ਦੋਹੀ ਸਚੁ ਰਾਜੁ ਕਰੰਦਾ॥

Guramukh Sacha Panthh Hai Sach Dhohee Sach Raj Karandha||

The way of the gurmukhs is also true, their slogan is truth and their kingdom is also the kingdom of truth.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੦੩ ਪੰ. ੨੩
Vaaran Bhai Gurdas


ਵੀਹ ਇਕੀਹ ਚੜ੍ਹਾਉ ਚੜ੍ਹੰਦਾ ॥੧॥

Veeh Eikeeh Charrhao Charrhandha ||a||

The treader on this path, crossing the world goes on to meet the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੦੩ ਪੰ. ੨੪
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankar Sathiguraprasadh ||

One Oankar, the primal energy, realized through the grace of the divine preceptor

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੧
Vaaran Bhai Gurdas


ਧ੍ਰੂ ਹਸਦਾ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਉ ਕੁਛੜ ਲੀਤਾ॥

Dhhroo Hasadha Ghar Aeia Kar Piar Pio Kushharr Leetha||

Boy Dhru came smiling to his house (palace) and his father full of love put him into his lap.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੨
Vaaran Bhai Gurdas


ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਉਠਾਲਿਆ ਮਨ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਤ੍ਰੇਈ ਕੀਤਾ॥

Bahon Pakarr Outhalia Man Vich Ros Mathraeee Keetha||

Seeing this, the stepmother got angry and catching hold of his arm pushed him out of the lap of the father (the king).

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੩
Vaaran Bhai Gurdas


ਡੁਡਹੁਲਿਕਾ ਮਾਂ ਪੁਛੇ ਤੂੰ ਸਾਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਤਾ॥

Dduddahulika Man Pushhae Thoon Savanee Hai K Sareetha||

Tearful with fear he asked his mother whether she was a queen or a maidservant?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੪
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਾਵਾਣੀ ਹਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ॥

Savanee Han Janam Dhee Nam N Bhagathee Karam Dhrirreetha||

O son! (said she) I was born queen but I did not remember God and did not undertake acts of devotion (and this is the reason of yours and mine plight).

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੫
Vaaran Bhai Gurdas


ਕਿਸ ਉਦੱਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੈ ਸਤ੍ਰ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਨ ਮੀਤਾ॥

Kis Oudham Thae Raj Milai Sathr Oo Thae Sabh Hovan Meetha||

With that effort can the kingdom be had (asked Dhru) and how can enemies turn friends?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੬
Vaaran Bhai Gurdas


ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀਐ ਜਿੰਦੂ ਹੋਈਐ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤਾ॥

Paramaeshar Aradhheeai Jindhoo Hoeeai Pathith Puneetha||

The Lord should be worshipped and thus the sinners also become sacred ones (said the mother).

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੭
Vaaran Bhai Gurdas


ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਕਰਨ ਤਪ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਇ ਅਤੀਤਾ॥

Bahar Chalia Karan Thap Man Bairagee Hoe Atheetha||

Listening to this and getting totally detached in his mind Dhru went out (to the jungle) to undertake rigorous discipline.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੮
Vaaran Bhai Gurdas


ਨਾਰਦਮੁਨਿ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਮਿਉਰਸ ਪੀਤਾ॥

Naradhamun Oupadhaeshia Nam Nidhhan Amiouras Peetha||

On the way, sage Narad taught him the technique of devotion and Dhru quaffed the nectar from the ocean of the Name of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੯
Vaaran Bhai Gurdas


ਪਿਛਹੁ ਰਾਜੇ ਸਦਿਆ ਅਬਚਲ ਰਾਜ ਕਰਹੁ ਨਿਤ ਨੀਤਾ॥

Pishhahu Rajae Sadhia Abachal Raj Karahu Nith Neetha||

(After some time) King (Uttanpad) called him back and asked him (Dhru) to rule forever.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੧੦
Vaaran Bhai Gurdas


ਹਾਰ ਚਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ ॥੧॥

Har Chalae Guramukh Jag Jeetha ||a||

The gurmukhs who seem to be losing i.e. who turn their faces from the evil propensities, conquer the world.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੧੧
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankar Sathiguraprasadh ||

One Oankaar, the primal energy, realized through the grace of divine preceptor

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੩੫ ਪੰ. ੧੧
Vaaran Bhai Gurdas


ਵਾਲਹੁ ਨਿਕੀ ਆਖੀਐ ਖੰਡੇ ਧਾਰਹੁ ਸੁਣੀਐ ਤਿਖੀ॥

Valahu Nikee Akheeai Khanddae Dhharahu Suneeai Thikhee||

Sikh spirit is subtler than a trichome and sharper than the edge of sword.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੩੫ ਪੰ. ੧੨
Vaaran Bhai Gurdas


ਆਖਣਿ ਆਖਿ ਸਕੀਐ ਲੇਖ ਅਲੇਖ ਜਾਈ ਲਿਖੀ॥

Akhan Akh N Sakeeai Laekh Alaekh N Jaee Likhee||

Nothing can be said or explained about it and its indescribable account cannot be written.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੩੫ ਪੰ. ੧੩
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੰਥੁ ਵਖਾਣੀਐ ਅਪੜਿ ਸਕੈ ਇਕਤੁ ਵਿਖੀ॥

Guramukh Panthh Vakhaneeai Aparr N Sakai Eikath Vikhee||

Defined as the way of the Gurmukhs, it cannot be attained by a single step.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੩੫ ਪੰ. ੧੪
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਿਲ ਅਲੂਣੀ ਚਟਣੀ ਤੁਲਿ ਲਖ ਅਮਿਅ ਰਸ ਇਖੀ॥

Sil Aloonee Chattanee Thul N Lakh Amia Ras Eikhee||

It is like licking a tasteless stone but the joy of even the juice of millions of sweet sugar cane, cannot be compared with it.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੩੫ ਪੰ. ੧੫
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਵਿਰਲੀ ਜੁ ਬਿਰਖੀ॥

Guramukh Sukh Fal Paeia Bhae Bhagath Viralee J Birakhee||

The gurmukhs have attained the pleasure-fruit of loving devotion which grows on rare trees.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੩੫ ਪੰ. ੧੬
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਈਐ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਸਿਖੀ॥

Sathigur Thuthai Paeeai Sadhhasangath Guramath Gurasikhee||

By the grace of the true Guru, following the wisdom of the Guru and in the holy congregation alone the Sikh spirit is attained.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੩੫ ਪੰ. ੧੭
Vaaran Bhai Gurdas


ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਭਿਖਕ ਭਿਖੀ ॥੧॥

Char Padharathh Bhikhak Bhikhee ||a||

Four ideals (dharma, arth, katm and rooks) of life are begged by the beggars.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੩੫ ਪੰ. ੧੮
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankar Sathiguraprasadh ||

One Oankar, the primal energy, realized through the Grace of the divine preceptor

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੭ ਪੰ. ੮
Vaaran Bhai Gurdas


ਓਅੰਕਾਰ ਅਕਾਰ ਕਰ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਧਾਰੇ॥

Ouankar Akar Kar Pavan Panee Baisanthar Dhharae||

Oankar transforming into forms created air, water and fire.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੭ ਪੰ. ੯
Vaaran Bhai Gurdas


ਧਰਤ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਛੋੜੀਅਨੁ ਚੰਦ ਸੂਰ ਦੁਇ ਜੋਤਿ ਸਵਾਰੇ॥

Dhharath Akash Vishhorreean Chandh Soor Dhue Joth Savarae||

Then separating earth and sky He threw two flames of sun and moon in between them.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੭ ਪੰ. ੧੦
Vaaran Bhai Gurdas


ਖਾਣੀ ਚਾਰ ਬੰਧਾਨ ਕਰ ਲੱਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੂਨਿ ਦੁਆਰੇ॥

Khanee Char Bandhhan Kar Lakh Chouraseeh Joon Dhuarae||

Further creating the four mines of life He created eighty four lacs of species and their animalcules.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੭ ਪੰ. ੧੧
Vaaran Bhai Gurdas


ਇਕਸ ਇਕਸ ਜੂਨਿ ਵਿਚ ਜੀਅਜੰਤ ਅਨਗਨਤ ਅਪਾਰੇ॥

Eikas Eikas Joon Vich Jeeajanth Anaganath Aparae||

In each species further are born myriads of creatures.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੭ ਪੰ. ੧੨
Vaaran Bhai Gurdas


ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਸਫਲ ਜਨਮ ਗੁਰ ਸਰਣ ਉਧਾਰੇ॥

Manas Janam Dhulanbh Hai Safal Janam Gur Saran Oudhharae||

Among them all, the human birth is the rare one. One should, in this very Birth, liberate himself by surrendering before the Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੭ ਪੰ. ੧੩
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੁਰੁਸਬਦ ਸੁਣ ਭਾਇ ਭਗਤ ਗੁਰ ਗ੍ਯਾਨ ਬੀਚਾਰੇ॥

Sadhh Sang Gurusabadh Sun Bhae Bhagath Gur Gan Beecharae||

One must go to holy congregation; the consciousness should be merged in the word of the Guru and cultivating only a loving devotion, one should undertake to follow the path shown by the Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੭ ਪੰ. ੧੪
Vaaran Bhai Gurdas


ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ॥੧॥

Par Oupakaree Guroo Piarae ||a||

The man by becoming altruist becomes beloved of the Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੬੭ ਪੰ. ੧੫
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankar Sathiguraprasadh ||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੧੬ ਪੰ. ੧
Vaaran Bhai Gurdas


ਤੀਰਥ ਮੰਝਿ ਨਿਵਾਸੁ ਹੈ ਬਗੁਲਾ ਅਪਤੀਣਾ॥

Theerathh Manjh Nivas Hai Bagula Apatheena||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੧੬ ਪੰ. ੨
Vaaran Bhai Gurdas


ਲਵੈ ਬਬੀਹਾ ਵਰਸਦੈ ਜਲ ਜਾਇ ਪੀਣਾ॥

Lavai Babeeha Varasadhai Jal Jae N Peena||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੧੬ ਪੰ. ੩
Vaaran Bhai Gurdas


ਵਾਂਸੁ ਸੁਗੰਧਿ ਹੋਵਈ ਪਰਮਲ ਸੰਗਿ ਲੀਣਾ॥

Vans Sugandhh N Hovee Paramal Sang Leena||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੧੬ ਪੰ. ੪
Vaaran Bhai Gurdas


ਘੁਘੂ ਸੁਝੁ ਸੁਝਈ ਕਰਮਾ ਦਾ ਹੀਣਾ॥

Ghughoo Sujh N Sujhee Karama Dha Heena||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੧੬ ਪੰ. ੫
Vaaran Bhai Gurdas


ਨਾਭਿ ਕਥੂਰੀ ਮਿਰਗ ਦੇ ਵਤੈ ਓਡੀਣਾ॥

Nabh Kathhooree Mirag Dhae Vathai Ouddeena||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੧੬ ਪੰ. ੬
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਤਿਗੁਰ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਮੁਹੁ ਕਾਲੈ ਮੀਣਾ ॥੧॥

Sathigur Sacha Pathisahu Muhu Kalai Meena ||a||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੧੬ ਪੰ. ੭
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankar Sathiguraprasadh ||

One Oankaar, the primal energy, realized through the grace of divine preceptor

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੫ ਪੰ. ੧
Vaaran Bhai Gurdas


ਵਾਲਹੁ ਨਿਕੀ ਆਖੀਐ ਖੰਡੇ ਧਾਰਹੁ ਸੁਣੀਐ ਤਿਖੀ॥

Valahu Nikee Akheeai Khanddae Dhharahu Suneeai Thikhee||

Sikh spirit is subtler than a trichome and sharper than the edge of sword.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੫ ਪੰ. ੨
Vaaran Bhai Gurdas


ਆਖਣਿ ਆਖਿ ਸਕੀਐ ਲੇਖ ਅਲੇਖ ਜਾਈ ਲਿਖੀ॥

Akhan Akh N Sakeeai Laekh Alaekh N Jaee Likhee||

Nothing can be said or explained about it and its indescribable account cannot be written.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੫ ਪੰ. ੩
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੰਥੁ ਵਖਾਣੀਐ ਅਪੜਿ ਸਕੈ ਇਕਤੁ ਵਿਖੀ॥

Guramukh Panthh Vakhaneeai Aparr N Sakai Eikath Vikhee||

Defined as the way of the Gurmukhs, it cannot be attained by a single step.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੫ ਪੰ. ੪
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਿਲ ਅਲੂਣੀ ਚਟਣੀ ਤੁਲਿ ਲਖ ਅਮਿਅ ਰਸ ਇਖੀ॥

Sil Aloonee Chattanee Thul N Lakh Amia Ras Eikhee||

It is like licking a tasteless stone but the joy of even the juice of millions of sweet sugar cane, cannot be compared with it.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੫ ਪੰ. ੫
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਵਿਰਲੀ ਜੁ ਬਿਰਖੀ॥

Guramukh Sukh Fal Paeia Bhae Bhagath Viralee J Birakhee||

The gurmukhs have attained the pleasure-fruit of loving devotion which grows on rare trees.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੫ ਪੰ. ੬
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਈਐ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਸਿਖੀ॥

Sathigur Thuthai Paeeai Sadhhasangath Guramath Gurasikhee||

By the grace of the true Guru, following the wisdom of the Guru and in the holy congregation alone the Sikh spirit is attained.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੫ ਪੰ. ੭
Vaaran Bhai Gurdas


ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਭਿਖਕ ਭਿਖੀ ॥੧॥

Char Padharathh Bhikhak Bhikhee ||a||

Four ideals (dharma, arth, katm and rooks) of life are begged by the beggars.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੭੫ ਪੰ. ੮
Vaaran Bhai Gurdas