Jhim Jhime Jhim Jhim Vurusai Anmrith Dhaaraa Raam
ਝਿਮਿ ਝਿਮੇ ਝਿਮਿ ਝਿਮਿ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਰਾਮ ॥

This shabad is by Guru Ram Das in Raag Asa on Page 427
in Section 'Sehaj Kee Akath Kutha Heh Neraree' of Amrit Keertan Gutka.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ

Asa Mehala 4 ||

Aasaa, Fourth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੨੩
Raag Asa Guru Ram Das


ਝਿਮਿ ਝਿਮੇ ਝਿਮਿ ਝਿਮਿ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਰਾਮ

Jhim Jhimae Jhim Jhim Varasai Anmrith Dhhara Ram ||

Slowly, slowly, slowly, very slowly, the drops of Ambrosial Nectar trickle down.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੨੪
Raag Asa Guru Ram Das


ਗੁਰਮੁਖੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਦਰੀ ਰਾਮੁ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ

Guramukhae Guramukh Nadharee Ram Piara Ram ||

As Gurmukh, the Gurmukh beholds the Lord, the Beloved Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੨੫
Raag Asa Guru Ram Das


ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰਾ ਜਗਤ ਨਿਸਤਾਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਵਡਿਆਈ

Ram Nam Piara Jagath Nisathara Ram Nam Vaddiaee ||

The Name of the Lord, the Emancipator of the world, is dear to him; the Name of the Lord is his glory.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੨੬
Raag Asa Guru Ram Das


ਕਲਿਜੁਗਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਬੋਹਿਥਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਰਿ ਲਘਾਈ

Kalijug Ram Nam Bohithha Guramukh Par Laghaee ||

In this Dark Age of Kali Yuga, the Lord's Name is the boat, which carries the Gurmukh across.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੨੭
Raag Asa Guru Ram Das


ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਸੁਹੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ

Halath Palath Ram Nam Suhaelae Guramukh Karanee Saree ||

This world, and the world hereafter, are adorned with the Lord's Name; the Gurmukh's lifestyle is the most excellent.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੨੮
Raag Asa Guru Ram Das


ਨਾਨਕ ਦਾਤਿ ਦਇਆ ਕਰਿ ਦੇਵੈ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਨਿਸਤਾਰੀ ॥੧॥

Naanak Dhath Dhaeia Kar Dhaevai Ram Nam Nisatharee ||1||

O Nanak, bestowing His kindness, the Lord gives the gift of His emancipating Name. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੨੯
Raag Asa Guru Ram Das


ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿਆ ਦੁਖ ਕਿਲਵਿਖ ਨਾਸ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ

Ramo Ram Nam Japia Dhukh Kilavikh Nas Gavaeia Ram ||

I chant the Name of the Lord, Raam, Raam, which destroys my sorrows and erases my sins.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੩੦
Raag Asa Guru Ram Das


ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਧਿਆਇਆ ਮੈ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮੁ ਰਵਾਇਆ ਰਾਮ

Gur Parachai Gur Parachai Dhhiaeia Mai Hiradhai Ram Ravaeia Ram ||

Associating with the Guru, associating with the Guru, I practice meditation; I have enshrined the Lord within my heart.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੩੧
Raag Asa Guru Ram Das


ਰਵਿਆ ਰਾਮੁ ਹਿਰਦੈ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ਜਾ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਆਏ

Ravia Ram Hiradhai Param Gath Paee Ja Gur Saranaee Aeae ||

I enshrined the Lord within my heart, and obtained the supreme status, when I came to the Sanctuary of the Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੩੨
Raag Asa Guru Ram Das


ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ ਨਾਵ ਡੁਬਦੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦਿੜਾਏ

Lobh Vikar Nav Ddubadhee Nikalee Ja Sathigur Nam Dhirraeae ||

My boat was sinking under the weight of greed and corruption, but it was uplifted when the True Guru implanted the Naam, the Name of the Lord, within me.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੩੩
Raag Asa Guru Ram Das


ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਦੀਆ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਲਾਏ

Jeea Dhan Gur Poorai Dheea Ram Nam Chith Laeae ||

The Perfect Guru has given me the gift of spiritual life, and I center my consciousness on the Lord's Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੩੪
Raag Asa Guru Ram Das


ਆਪਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਦੇਵੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣਾਏ ॥੨॥

Ap Kirapal Kirapa Kar Dhaevai Naanak Gur Saranaeae ||2||

The Merciful Lord Himself has mercifully given this gift to me; O Nanak, I take to the Sanctuary of the Guru. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੩੫
Raag Asa Guru Ram Das


ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਸਿਧਿ ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸੁਹਾਏ ਰਾਮ

Banee Ram Nam Sunee Sidhh Karaj Sabh Suhaeae Ram ||

Hearing the Bani of the Lord's Name, all my affairs were brought to perfection and embellished.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੩੬
Raag Asa Guru Ram Das


ਰੋਮੇ ਰੋਮਿ ਰੋਮਿ ਰੋਮੇ ਮੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਾਮੁ ਧਿਆਏ ਰਾਮ

Romae Rom Rom Romae Mai Guramukh Ram Dhhiaeae Ram ||

With each and every hair, with each and every hair, as Gurmukh, I meditate on the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੩੭
Raag Asa Guru Ram Das


ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ਪਵਿਤੁ ਹੋਇ ਆਏ ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਰੇਖਿਆ ਕਾਈ

Ram Nam Dhhiaeae Pavith Hoe Aeae This Roop N Raekhia Kaee ||

I meditate on the Lord's Name, and become pure; He has no form or shape.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੩੮
Raag Asa Guru Ram Das


ਰਾਮੋ ਰਾਮੁ ਰਵਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭੂਖ ਗਵਾਈ

Ramo Ram Ravia Ghatt Anthar Sabh Thrisana Bhookh Gavaee ||

The Name of the Lord, Raam, Raam, is permeating my heart deep within, and all of my desire and hunger has disappeared.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੩੯
Raag Asa Guru Ram Das


ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸੀਗਾਰੁ ਸਭੁ ਹੋਆ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮੁ ਪ੍ਰਗਾਸਾ

Man Than Seethal Seegar Sabh Hoa Guramath Ram Pragasa ||

My mind and body are totally adorned with peace and tranquility; through the Guru's Teachings, the Lord has been revealed to me.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੪੦
Raag Asa Guru Ram Das


ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਕੀਆ ਹਮ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ॥੩॥

Naanak Ap Anugrahu Keea Ham Dhasan Dhasan Dhasa ||3||

The Lord Himself has shown His kind mercy to Nanak; He has made me the slave of the slaves of His slaves. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੪੧
Raag Asa Guru Ram Das


ਜਿਨੀ ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਅਭਾਗੀ ਰਾਮ

Jinee Ramo Ram Nam Visaria Sae Manamukh Moorr Abhagee Ram ||

Those who forget the Name of the Lord, Raam, Raam, are foolish, unfortunate, self-willed manmukhs.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੪੨
Raag Asa Guru Ram Das


ਤਿਨ ਅੰਤਰੇ ਮੋਹੁ ਵਿਆਪੈ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਮਾਇਆ ਲਾਗੀ ਰਾਮ

Thin Antharae Mohu Viapai Khin Khin Maeia Lagee Ram ||

Within, they are engrossed in emotional attachment; each and every moment, Maya clings to them.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੪੩
Raag Asa Guru Ram Das


ਮਾਇਆ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਮੂੜ ਭਏ ਅਭਾਗੀ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਹ ਭਾਇਆ

Maeia Mal Lagee Moorr Bheae Abhagee Jin Ram Nam Neh Bhaeia ||

The filth of Maya clings to them, and they become unfortunate fools - they do not love the Lord's Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੪੪
Raag Asa Guru Ram Das


ਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਹਿ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹਰਿ ਰਾਮੋ ਨਾਮੁ ਚੋਰਾਇਆ

Anaek Karam Karehi Abhimanee Har Ramo Nam Choraeia ||

The egotistical and proud perform all sorts of rituals, but they shy away from the Lord's Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੪੫
Raag Asa Guru Ram Das


ਮਹਾ ਬਿਖਮੁ ਜਮ ਪੰਥੁ ਦੁਹੇਲਾ ਕਾਲੂਖਤ ਮੋਹ ਅੰਧਿਆਰਾ

Meha Bikham Jam Panthh Dhuhaela Kalookhath Moh Andhhiara ||

The path of Death is very arduous and painful; it is stained with the darkness of emotional attachment.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੪੬
Raag Asa Guru Ram Das


ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਤਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ॥੪॥

Naanak Guramukh Nam Dhhiaeia Tha Paeae Mokh Dhuara ||4||

O Nanak, the Gurmukh meditates on the Naam, and finds the gate of salvation. ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੪੭
Raag Asa Guru Ram Das


ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗੁਰੂ ਰਾਮੁ ਗੁਰਮੁਖੇ ਜਾਣੈ ਰਾਮ

Ramo Ram Nam Guroo Ram Guramukhae Janai Ram ||

The Name of the Lord, Raam, Raam, and the Lord Guru, are known by the Gurmukh.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੪੮
Raag Asa Guru Ram Das


ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਖਿਨੁ ਊਭ ਪਇਆਲੀ ਭਰਮਦਾ ਇਕਤੁ ਘਰਿ ਆਣੈ ਰਾਮ

Eihu Manooa Khin Oobh Paeialee Bharamadha Eikath Ghar Anai Ram ||

One moment, this mind is in the heavens, and the next, it is in the nether regions; the Guru brings the wandering mind back to one-pointedness.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੪੯
Raag Asa Guru Ram Das


ਮਨੁ ਇਕਤੁ ਘਰਿ ਆਣੈ ਸਭ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਜਾਣੈ ਹਰਿ ਰਾਮੋ ਨਾਮੁ ਰਸਾਏ

Man Eikath Ghar Anai Sabh Gath Mith Janai Har Ramo Nam Rasaeae ||

When the mind returns to one-pointedness, one totally understands the value of salvation, and enjoys the subtle essence of the Lord's Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੫੦
Raag Asa Guru Ram Das


ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਧਾਰਿ ਤਰਾਏ

Jan Kee Paij Rakhai Ram Nama Prehiladh Oudhhar Tharaeae ||

The Lord's Name preserves the honor of His servant, as He preserved and emancipated Prahlaad.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੫੧
Raag Asa Guru Ram Das


ਰਾਮੋ ਰਾਮੁ ਰਮੋ ਰਮੁ ਊਚਾ ਗੁਣ ਕਹਤਿਆ ਅੰਤੁ ਪਾਇਆ

Ramo Ram Ramo Ram Oocha Gun Kehathia Anth N Paeia ||

So repeat continually the Name of the Lord, Raam, Raam; chanting His Glorious Virtues, His limit cannot be found.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੫੨
Raag Asa Guru Ram Das


ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੁਣਿ ਭੀਨੇ ਰਾਮੈ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥੫॥

Naanak Ram Nam Sun Bheenae Ramai Nam Samaeia ||5||

Nanak is drenched in happiness, hearing the Name of the Lord; he is merged in the Name of the Lord. ||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੫੩
Raag Asa Guru Ram Das


ਜਿਨ ਅੰਤਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਤਿਨ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ

Jin Antharae Ram Nam Vasai Thin Chintha Sabh Gavaeia Ram ||

Those beings, whose minds are filled the Lord's Name, forsake all anxiety.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੫੪
Raag Asa Guru Ram Das


ਸਭਿ ਅਰਥਾ ਸਭਿ ਧਰਮ ਮਿਲੇ ਮਨਿ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਰਾਮ

Sabh Arathha Sabh Dhharam Milae Man Chindhia So Fal Paeia Ram ||

They obtain all wealth, and all Dharmic faith, and the fruits of their minds' desires.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੫੫
Raag Asa Guru Ram Das


ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ

Man Chindhia Fal Paeia Ram Nam Dhhiaeia Ram Nam Gun Gaeae ||

They obtain the fruits of their hearts' desires, meditating on the Lord's Name, and singing the Glorious Praises of the Lord's Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੫੬
Raag Asa Guru Ram Das


ਦੁਰਮਤਿ ਕਬੁਧਿ ਗਈ ਸੁਧਿ ਹੋਈ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਲਾਏ

Dhuramath Kabudhh Gee Sudhh Hoee Ram Nam Man Laeae ||

Evil-mindedness and duality depart, and their understanding is enlightened. They attach their minds to the Name of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੫੭
Raag Asa Guru Ram Das


ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਸਰੀਰੁ ਸਭੁ ਹੋਆ ਜਿਤੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿਆ

Safal Janam Sareer Sabh Hoa Jith Ram Nam Paragasia ||

Their lives and bodies become totally blessed and fruitful; the Lord's Name illumines them.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੫੮
Raag Asa Guru Ram Das


ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜੁ ਸਦਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਿਆ ॥੬॥

Naanak Har Bhaj Sadha Dhin Rathee Guramukh Nij Ghar Vasia ||6||

O Nanak, by continually vibrating upon the Lord, day and night, the Gurmukhs abide in the home of the inner self. ||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੫੯
Raag Asa Guru Ram Das


ਜਿਨ ਸਰਧਾ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਲਗੀ ਤਿਨ੍‍ ਦੂਜੈ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ਰਾਮ

Jin Saradhha Ram Nam Lagee Thinh Dhoojai Chith N Laeia Ram ||

Those who place their faith in the Lord's Name, do not attach their consciousness to another.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੬੦
Raag Asa Guru Ram Das


ਜੇ ਧਰਤੀ ਸਭ ਕੰਚਨੁ ਕਰਿ ਦੀਜੈ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਅਵਰੁ ਭਾਇਆ ਰਾਮ

Jae Dhharathee Sabh Kanchan Kar Dheejai Bin Navai Avar N Bhaeia Ram ||

Even if the entire earth were to be transformed into gold, and given to them, without the Naam, they love nothing else.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੬੧
Raag Asa Guru Ram Das


ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ਪਰਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਅੰਤਿ ਚਲਦਿਆ ਨਾਲਿ ਸਖਾਈ

Ram Nam Man Bhaeia Param Sukh Paeia Anth Chaladhia Nal Sakhaee ||

The Lord's Name is pleasing to their minds, and they obtain supreme peace; when they depart in the end, it shall go with them as their support.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੬੨
Raag Asa Guru Ram Das


ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚੀ ਨਾ ਡੂਬੈ ਨਾ ਜਾਈ

Ram Nam Dhhan Poonjee Sanchee Na Ddoobai Na Jaee ||

I have gathered the capital, the wealth of the Lord's Name; it does not sink, and does not depart.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੬੩
Raag Asa Guru Ram Das


ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਹਿ ਤੁਲਹਾ ਜਮਕਾਲੁ ਨੇੜਿ ਆਵੈ

Ram Nam Eis Jug Mehi Thuleha Jamakal Naerr N Avai ||

The Lord's Name is the only true support in this age; the Messenger of Death does not draw near it.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੬੪
Raag Asa Guru Ram Das


ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਾਮੁ ਪਛਾਤਾ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਆਪਿ ਮਿਲਾਵੈ ॥੭॥

Naanak Guramukh Ram Pashhatha Kar Kirapa Ap Milavai ||7||

O Nanak, the Gurmukhs recognize the Lord; in His Mercy, He unites them with Himself. ||7||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੬੫
Raag Asa Guru Ram Das


ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਤੇ ਸਤਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣਿਆ ਰਾਮ

Ramo Ram Nam Sathae Sath Guramukh Jania Ram ||

True, True is the Name of the Lord, Raam, Raam; the Gurmukh knows the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੬੬
Raag Asa Guru Ram Das


ਸੇਵਕੋ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਗਾ ਜਿਨਿ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਿ ਚੜਾਇਆ ਰਾਮ

Saevako Gur Saeva Laga Jin Man Than Arap Charraeia Ram ||

The Lord's servant is the one who commits himself to the Guru's service, and dedicates his mind and body as an offering to Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੬੭
Raag Asa Guru Ram Das


ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਿਆ ਬਹੁਤੁ ਮਨਿ ਸਰਧਿਆ ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਮਿਲਾਏ

Man Than Arapia Bahuth Man Saradhhia Gur Saevak Bhae Milaeae ||

He dedicates his mind and body to Him, placing great faith in Him; the Guru lovingly unites His servant with Himself.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੬੮
Raag Asa Guru Ram Das


ਦੀਨਾ ਨਾਥੁ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ

Dheena Nathh Jeea Ka Dhatha Poorae Gur Thae Paeae ||

The Master of the meek, the Giver of souls, is obtained through the Perfect Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੬੯
Raag Asa Guru Ram Das


ਗੁਰੂ ਸਿਖੁ ਸਿਖੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਏਕੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਚਲਾਏ

Guroo Sikh Sikh Guroo Hai Eaeko Gur Oupadhaes Chalaeae ||

The Guru's Sikh, and the Sikh's Guru, are one and the same; both spread the Guru's Teachings.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੭੦
Raag Asa Guru Ram Das


ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੰਤੁ ਹਿਰਦੈ ਦੇਵੈ ਨਾਨਕ ਮਿਲਣੁ ਸੁਭਾਏ ॥੮॥੨॥੯॥

Ram Nam Manth Hiradhai Dhaevai Naanak Milan Subhaeae ||8||2||9||

The Mantra of the Lord's Name is enshrined within the heart, O Nanak, and we merge with the Lord so easily. ||8||2||9||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੨੭ ਪੰ. ੭੧
Raag Asa Guru Ram Das


ਆਸਾ ਮਹਲਾ

Asa Mehala 4 ||

Aasaa, Fourth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੧੯
Raag Asa Guru Ram Das


ਝਿਮਿ ਝਿਮੇ ਝਿਮਿ ਝਿਮਿ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਰਾਮ

Jhim Jhimae Jhim Jhim Varasai Anmrith Dhhara Ram ||

Slowly, slowly, slowly, very slowly, the drops of Ambrosial Nectar trickle down.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੨੦
Raag Asa Guru Ram Das


ਗੁਰਮੁਖੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਦਰੀ ਰਾਮੁ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ

Guramukhae Guramukh Nadharee Ram Piara Ram ||

As Gurmukh, the Gurmukh beholds the Lord, the Beloved Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੨੧
Raag Asa Guru Ram Das


ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰਾ ਜਗਤ ਨਿਸਤਾਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਵਡਿਆਈ

Ram Nam Piara Jagath Nisathara Ram Nam Vaddiaee ||

The Name of the Lord, the Emancipator of the world, is dear to him; the Name of the Lord is his glory.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੨੨
Raag Asa Guru Ram Das


ਕਲਿਜੁਗਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਬੋਹਿਥਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਰਿ ਲਘਾਈ

Kalijug Ram Nam Bohithha Guramukh Par Laghaee ||

In this Dark Age of Kali Yuga, the Lord's Name is the boat, which carries the Gurmukh across.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੨੩
Raag Asa Guru Ram Das


ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਸੁਹੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ

Halath Palath Ram Nam Suhaelae Guramukh Karanee Saree ||

This world, and the world hereafter, are adorned with the Lord's Name; the Gurmukh's lifestyle is the most excellent.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੨੪
Raag Asa Guru Ram Das


ਨਾਨਕ ਦਾਤਿ ਦਇਆ ਕਰਿ ਦੇਵੈ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਨਿਸਤਾਰੀ ॥੧॥

Naanak Dhath Dhaeia Kar Dhaevai Ram Nam Nisatharee ||1||

O Nanak, bestowing His kindness, the Lord gives the gift of His emancipating Name. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੨੫
Raag Asa Guru Ram Das


ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿਆ ਦੁਖ ਕਿਲਵਿਖ ਨਾਸ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ

Ramo Ram Nam Japia Dhukh Kilavikh Nas Gavaeia Ram ||

I chant the Name of the Lord, Raam, Raam, which destroys my sorrows and erases my sins.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੨੬
Raag Asa Guru Ram Das


ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਧਿਆਇਆ ਮੈ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮੁ ਰਵਾਇਆ ਰਾਮ

Gur Parachai Gur Parachai Dhhiaeia Mai Hiradhai Ram Ravaeia Ram ||

Associating with the Guru, associating with the Guru, I practice meditation; I have enshrined the Lord within my heart.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੨੭
Raag Asa Guru Ram Das


ਰਵਿਆ ਰਾਮੁ ਹਿਰਦੈ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ਜਾ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਆਏ

Ravia Ram Hiradhai Param Gath Paee Ja Gur Saranaee Aeae ||

I enshrined the Lord within my heart, and obtained the supreme status, when I came to the Sanctuary of the Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੨੮
Raag Asa Guru Ram Das


ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ ਨਾਵ ਡੁਬਦੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦਿੜਾਏ

Lobh Vikar Nav Ddubadhee Nikalee Ja Sathigur Nam Dhirraeae ||

My boat was sinking under the weight of greed and corruption, but it was uplifted when the True Guru implanted the Naam, the Name of the Lord, within me.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੨੯
Raag Asa Guru Ram Das


ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਦੀਆ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਲਾਏ

Jeea Dhan Gur Poorai Dheea Ram Nam Chith Laeae ||

The Perfect Guru has given me the gift of spiritual life, and I center my consciousness on the Lord's Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੩੦
Raag Asa Guru Ram Das


ਆਪਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਦੇਵੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣਾਏ ॥੨॥

Ap Kirapal Kirapa Kar Dhaevai Naanak Gur Saranaeae ||2||

The Merciful Lord Himself has mercifully given this gift to me; O Nanak, I take to the Sanctuary of the Guru. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੩੧
Raag Asa Guru Ram Das


ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਸਿਧਿ ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸੁਹਾਏ ਰਾਮ

Banee Ram Nam Sunee Sidhh Karaj Sabh Suhaeae Ram ||

Hearing the Bani of the Lord's Name, all my affairs were brought to perfection and embellished.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੩੨
Raag Asa Guru Ram Das


ਰੋਮੇ ਰੋਮਿ ਰੋਮਿ ਰੋਮੇ ਮੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਾਮੁ ਧਿਆਏ ਰਾਮ

Romae Rom Rom Romae Mai Guramukh Ram Dhhiaeae Ram ||

With each and every hair, with each and every hair, as Gurmukh, I meditate on the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੩੩
Raag Asa Guru Ram Das


ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ਪਵਿਤੁ ਹੋਇ ਆਏ ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਰੇਖਿਆ ਕਾਈ

Ram Nam Dhhiaeae Pavith Hoe Aeae This Roop N Raekhia Kaee ||

I meditate on the Lord's Name, and become pure; He has no form or shape.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੩੪
Raag Asa Guru Ram Das


ਰਾਮੋ ਰਾਮੁ ਰਵਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭੂਖ ਗਵਾਈ

Ramo Ram Ravia Ghatt Anthar Sabh Thrisana Bhookh Gavaee ||

The Name of the Lord, Raam, Raam, is permeating my heart deep within, and all of my desire and hunger has disappeared.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੩੫
Raag Asa Guru Ram Das


ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸੀਗਾਰੁ ਸਭੁ ਹੋਆ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮੁ ਪ੍ਰਗਾਸਾ

Man Than Seethal Seegar Sabh Hoa Guramath Ram Pragasa ||

My mind and body are totally adorned with peace and tranquility; through the Guru's Teachings, the Lord has been revealed to me.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੩੬
Raag Asa Guru Ram Das


ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਕੀਆ ਹਮ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ॥੩॥

Naanak Ap Anugrahu Keea Ham Dhasan Dhasan Dhasa ||3||

The Lord Himself has shown His kind mercy to Nanak; He has made me the slave of the slaves of His slaves. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੩੭
Raag Asa Guru Ram Das


ਜਿਨੀ ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਅਭਾਗੀ ਰਾਮ

Jinee Ramo Ram Nam Visaria Sae Manamukh Moorr Abhagee Ram ||

Those who forget the Name of the Lord, Raam, Raam, are foolish, unfortunate, self-willed manmukhs.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੩੮
Raag Asa Guru Ram Das


ਤਿਨ ਅੰਤਰੇ ਮੋਹੁ ਵਿਆਪੈ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਮਾਇਆ ਲਾਗੀ ਰਾਮ

Thin Antharae Mohu Viapai Khin Khin Maeia Lagee Ram ||

Within, they are engrossed in emotional attachment; each and every moment, Maya clings to them.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੩੯
Raag Asa Guru Ram Das


ਮਾਇਆ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਮੂੜ ਭਏ ਅਭਾਗੀ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਹ ਭਾਇਆ

Maeia Mal Lagee Moorr Bheae Abhagee Jin Ram Nam Neh Bhaeia ||

The filth of Maya clings to them, and they become unfortunate fools - they do not love the Lord's Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੪੦
Raag Asa Guru Ram Das


ਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਹਿ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹਰਿ ਰਾਮੋ ਨਾਮੁ ਚੋਰਾਇਆ

Anaek Karam Karehi Abhimanee Har Ramo Nam Choraeia ||

The egotistical and proud perform all sorts of rituals, but they shy away from the Lord's Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੪੧
Raag Asa Guru Ram Das


ਮਹਾ ਬਿਖਮੁ ਜਮ ਪੰਥੁ ਦੁਹੇਲਾ ਕਾਲੂਖਤ ਮੋਹ ਅੰਧਿਆਰਾ

Meha Bikham Jam Panthh Dhuhaela Kalookhath Moh Andhhiara ||

The path of Death is very arduous and painful; it is stained with the darkness of emotional attachment.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੪੨
Raag Asa Guru Ram Das


ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਤਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ॥੪॥

Naanak Guramukh Nam Dhhiaeia Tha Paeae Mokh Dhuara ||4||

O Nanak, the Gurmukh meditates on the Naam, and finds the gate of salvation. ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੪੩
Raag Asa Guru Ram Das


ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗੁਰੂ ਰਾਮੁ ਗੁਰਮੁਖੇ ਜਾਣੈ ਰਾਮ

Ramo Ram Nam Guroo Ram Guramukhae Janai Ram ||

The Name of the Lord, Raam, Raam, and the Lord Guru, are known by the Gurmukh.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੪੪
Raag Asa Guru Ram Das


ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਖਿਨੁ ਊਭ ਪਇਆਲੀ ਭਰਮਦਾ ਇਕਤੁ ਘਰਿ ਆਣੈ ਰਾਮ

Eihu Manooa Khin Oobh Paeialee Bharamadha Eikath Ghar Anai Ram ||

One moment, this mind is in the heavens, and the next, it is in the nether regions; the Guru brings the wandering mind back to one-pointedness.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੪੫
Raag Asa Guru Ram Das


ਮਨੁ ਇਕਤੁ ਘਰਿ ਆਣੈ ਸਭ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਜਾਣੈ ਹਰਿ ਰਾਮੋ ਨਾਮੁ ਰਸਾਏ

Man Eikath Ghar Anai Sabh Gath Mith Janai Har Ramo Nam Rasaeae ||

When the mind returns to one-pointedness, one totally understands the value of salvation, and enjoys the subtle essence of the Lord's Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੪੬
Raag Asa Guru Ram Das


ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਧਾਰਿ ਤਰਾਏ

Jan Kee Paij Rakhai Ram Nama Prehiladh Oudhhar Tharaeae ||

The Lord's Name preserves the honor of His servant, as He preserved and emancipated Prahlaad.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੪੭
Raag Asa Guru Ram Das


ਰਾਮੋ ਰਾਮੁ ਰਮੋ ਰਮੁ ਊਚਾ ਗੁਣ ਕਹਤਿਆ ਅੰਤੁ ਪਾਇਆ

Ramo Ram Ramo Ram Oocha Gun Kehathia Anth N Paeia ||

So repeat continually the Name of the Lord, Raam, Raam; chanting His Glorious Virtues, His limit cannot be found.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੪੮
Raag Asa Guru Ram Das


ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੁਣਿ ਭੀਨੇ ਰਾਮੈ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥੫॥

Naanak Ram Nam Sun Bheenae Ramai Nam Samaeia ||5||

Nanak is drenched in happiness, hearing the Name of the Lord; he is merged in the Name of the Lord. ||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੪੯
Raag Asa Guru Ram Das


ਜਿਨ ਅੰਤਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਤਿਨ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ

Jin Antharae Ram Nam Vasai Thin Chintha Sabh Gavaeia Ram ||

Those beings, whose minds are filled the Lord's Name, forsake all anxiety.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੫੦
Raag Asa Guru Ram Das


ਸਭਿ ਅਰਥਾ ਸਭਿ ਧਰਮ ਮਿਲੇ ਮਨਿ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਰਾਮ

Sabh Arathha Sabh Dhharam Milae Man Chindhia So Fal Paeia Ram ||

They obtain all wealth, and all Dharmic faith, and the fruits of their minds' desires.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੫੧
Raag Asa Guru Ram Das


ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ

Man Chindhia Fal Paeia Ram Nam Dhhiaeia Ram Nam Gun Gaeae ||

They obtain the fruits of their hearts' desires, meditating on the Lord's Name, and singing the Glorious Praises of the Lord's Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੫੨
Raag Asa Guru Ram Das


ਦੁਰਮਤਿ ਕਬੁਧਿ ਗਈ ਸੁਧਿ ਹੋਈ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਲਾਏ

Dhuramath Kabudhh Gee Sudhh Hoee Ram Nam Man Laeae ||

Evil-mindedness and duality depart, and their understanding is enlightened. They attach their minds to the Name of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੫੩
Raag Asa Guru Ram Das


ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਸਰੀਰੁ ਸਭੁ ਹੋਆ ਜਿਤੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿਆ

Safal Janam Sareer Sabh Hoa Jith Ram Nam Paragasia ||

Their lives and bodies become totally blessed and fruitful; the Lord's Name illumines them.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੫੪
Raag Asa Guru Ram Das


ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜੁ ਸਦਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਿਆ ॥੬॥

Naanak Har Bhaj Sadha Dhin Rathee Guramukh Nij Ghar Vasia ||6||

O Nanak, by continually vibrating upon the Lord, day and night, the Gurmukhs abide in the home of the inner self. ||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੫੫
Raag Asa Guru Ram Das


ਜਿਨ ਸਰਧਾ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਲਗੀ ਤਿਨ੍‍ ਦੂਜੈ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ਰਾਮ

Jin Saradhha Ram Nam Lagee Thinh Dhoojai Chith N Laeia Ram ||

Those who place their faith in the Lord's Name, do not attach their consciousness to another.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੫੬
Raag Asa Guru Ram Das


ਜੇ ਧਰਤੀ ਸਭ ਕੰਚਨੁ ਕਰਿ ਦੀਜੈ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਅਵਰੁ ਭਾਇਆ ਰਾਮ

Jae Dhharathee Sabh Kanchan Kar Dheejai Bin Navai Avar N Bhaeia Ram ||

Even if the entire earth were to be transformed into gold, and given to them, without the Naam, they love nothing else.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੫੭
Raag Asa Guru Ram Das


ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ਪਰਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਅੰਤਿ ਚਲਦਿਆ ਨਾਲਿ ਸਖਾਈ

Ram Nam Man Bhaeia Param Sukh Paeia Anth Chaladhia Nal Sakhaee ||

The Lord's Name is pleasing to their minds, and they obtain supreme peace; when they depart in the end, it shall go with them as their support.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੫੮
Raag Asa Guru Ram Das


ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚੀ ਨਾ ਡੂਬੈ ਨਾ ਜਾਈ

Ram Nam Dhhan Poonjee Sanchee Na Ddoobai Na Jaee ||

I have gathered the capital, the wealth of the Lord's Name; it does not sink, and does not depart.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੫੯
Raag Asa Guru Ram Das


ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਹਿ ਤੁਲਹਾ ਜਮਕਾਲੁ ਨੇੜਿ ਆਵੈ

Ram Nam Eis Jug Mehi Thuleha Jamakal Naerr N Avai ||

The Lord's Name is the only true support in this age; the Messenger of Death does not draw near it.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੬੦
Raag Asa Guru Ram Das


ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਾਮੁ ਪਛਾਤਾ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਆਪਿ ਮਿਲਾਵੈ ॥੭॥

Naanak Guramukh Ram Pashhatha Kar Kirapa Ap Milavai ||7||

O Nanak, the Gurmukhs recognize the Lord; in His Mercy, He unites them with Himself. ||7||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੬੧
Raag Asa Guru Ram Das


ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਤੇ ਸਤਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣਿਆ ਰਾਮ

Ramo Ram Nam Sathae Sath Guramukh Jania Ram ||

True, True is the Name of the Lord, Raam, Raam; the Gurmukh knows the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੬੨
Raag Asa Guru Ram Das


ਸੇਵਕੋ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਗਾ ਜਿਨਿ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਿ ਚੜਾਇਆ ਰਾਮ

Saevako Gur Saeva Laga Jin Man Than Arap Charraeia Ram ||

The Lord's servant is the one who commits himself to the Guru's service, and dedicates his mind and body as an offering to Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੬੩
Raag Asa Guru Ram Das


ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਿਆ ਬਹੁਤੁ ਮਨਿ ਸਰਧਿਆ ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਮਿਲਾਏ

Man Than Arapia Bahuth Man Saradhhia Gur Saevak Bhae Milaeae ||

He dedicates his mind and body to Him, placing great faith in Him; the Guru lovingly unites His servant with Himself.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੬੪
Raag Asa Guru Ram Das


ਦੀਨਾ ਨਾਥੁ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ

Dheena Nathh Jeea Ka Dhatha Poorae Gur Thae Paeae ||

The Master of the meek, the Giver of souls, is obtained through the Perfect Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੬੫
Raag Asa Guru Ram Das


ਗੁਰੂ ਸਿਖੁ ਸਿਖੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਏਕੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਚਲਾਏ

Guroo Sikh Sikh Guroo Hai Eaeko Gur Oupadhaes Chalaeae ||

The Guru's Sikh, and the Sikh's Guru, are one and the same; both spread the Guru's Teachings.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੬੬
Raag Asa Guru Ram Das


ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੰਤੁ ਹਿਰਦੈ ਦੇਵੈ ਨਾਨਕ ਮਿਲਣੁ ਸੁਭਾਏ ॥੮॥੨॥੯॥

Ram Nam Manth Hiradhai Dhaevai Naanak Milan Subhaeae ||8||2||9||

The Mantra of the Lord's Name is enshrined within the heart, O Nanak, and we merge with the Lord so easily. ||8||2||9||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੧੮ ਪੰ. ੬੭
Raag Asa Guru Ram Das