Jin Sir Sohan Putee-aa Maagee Paae Sundhoor
ਜਿਨ ਸਿਰਿ ਸੋਹਨਿ ਪਟੀਆ ਮਾਂਗੀ ਪਾਇ ਸੰਧੂਰੁ ॥

This shabad is by Guru Nanak Dev in Raag Asa on Page 936
in Section 'Ethee Maar Payee Kurlaanay' of Amrit Keertan Gutka.

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ

Rag Asa Mehala 1 Asattapadheea Ghar 3

Aasaa, First Mehl, Ashtapadees, Third House:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੬ ਪੰ. ੧
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੬ ਪੰ. ੨
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਜਿਨ ਸਿਰਿ ਸੋਹਨਿ ਪਟੀਆ ਮਾਂਗੀ ਪਾਇ ਸੰਧੂਰੁ

Jin Sir Sohan Patteea Mangee Pae Sandhhoor ||

Those heads adorned with braided hair, with their parts painted with vermillion

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੬ ਪੰ. ੩
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਅਨ੍ਹ੍ਹਿ ਗਲ ਵਿਚਿ ਆਵੈ ਧੂੜਿ

Sae Sir Kathee Munneeanih Gal Vich Avai Dhhoorr ||

Those heads were shaved with scissors, and their throats were choked with dust.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੬ ਪੰ. ੪
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਮਹਲਾ ਅੰਦਰਿ ਹੋਦੀਆ ਹੁਣਿ ਬਹਣਿ ਮਿਲਨ੍ਹ੍ਹਿ ਹਦੂਰਿ ॥੧॥

Mehala Andhar Hodheea Hun Behan N Milanih Hadhoor ||1||

They lived in palatial mansions, but now, they cannot even sit near the palaces. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੬ ਪੰ. ੫
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਆਦੇਸੁ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸੁ

Adhaes Baba Adhaes ||

Hail to You, O Father Lord, Hail to You!

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੬ ਪੰ. ੬
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਪਾਇਆ ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖਹਿ ਵੇਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

Adh Purakh Thaera Anth N Paeia Kar Kar Dhaekhehi Vaes ||1|| Rehao ||

O Primal Lord. Your limits are not known; You create, and create, and behold the scenes. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੬ ਪੰ. ੭
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਜਦਹੁ ਸੀਆ ਵੀਆਹੀਆ ਲਾੜੇ ਸੋਹਨਿ ਪਾਸਿ

Jadhahu Seea Veeaheea Larrae Sohan Pas ||

When they were married, their husbands looked so handsome beside them.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੬ ਪੰ. ੮
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਹੀਡੋਲੀ ਚੜਿ ਆਈਆ ਦੰਦ ਖੰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਸਿ

Heeddolee Charr Aeea Dhandh Khandd Keethae Ras ||

They came in palanquins, decorated with ivory;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੬ ਪੰ. ੯
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਉਪਰਹੁ ਪਾਣੀ ਵਾਰੀਐ ਝਲੇ ਝਿਮਕਨਿ ਪਾਸਿ ॥੨॥

Ouparahu Panee Vareeai Jhalae Jhimakan Pas ||2||

Water was sprinkled over their heads, and glittering fans were waved above them. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੬ ਪੰ. ੧੦
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਇਕੁ ਲਖੁ ਲਹਨ੍ਹ੍ਹਿ ਬਹਿਠੀਆ ਲਖੁ ਲਹਨ੍ਹ੍ਹਿ ਖੜੀਆ

Eik Lakh Lehanih Behitheea Lakh Lehanih Kharreea ||

They were given hundreds of thousands of coins when they sat, and hundreds of thousands of coins when they stood.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੬ ਪੰ. ੧੧
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਗਰੀ ਛੁਹਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆ ਮਾਣਨ੍ਹ੍ਹਿ ਸੇਜੜੀਆ

Garee Shhuharae Khandheea Mananih Saejarreea ||

They ate coconuts and dates, and rested comfortably upon their beds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੬ ਪੰ. ੧੨
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਤਿਨ੍‍ ਗਲਿ ਸਿਲਕਾ ਪਾਈਆ ਤੁਟਨ੍ਹ੍ਹਿ ਮੋਤਸਰੀਆ ॥੩॥

Thinh Gal Silaka Paeea Thuttanih Mothasareea ||3||

But ropes were put around their necks, and their strings of pearls were broken. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੬ ਪੰ. ੧੩
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਦੁਇ ਵੈਰੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਰਖੇ ਰੰਗੁ ਲਾਇ

Dhhan Joban Dhue Vairee Hoeae Jinhee Rakhae Rang Lae ||

Their wealth and youthful beauty, which gave them so much pleasure, have now become their enemies.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੬ ਪੰ. ੧੪
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਦੂਤਾ ਨੋ ਫੁਰਮਾਇਆ ਲੈ ਚਲੇ ਪਤਿ ਗਵਾਇ

Dhootha No Furamaeia Lai Chalae Path Gavae ||

The order was given to the soldiers, who dishonored them, and carried them away.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੬ ਪੰ. ੧੫
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਜੇ ਭਾਵੈ ਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥੪॥

Jae This Bhavai Dhae Vaddiaee Jae Bhavai Dhaee Sajae ||4||

If it is pleasing to God's Will, He bestows greatness; if is pleases His Will, He bestows punishment. ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੬ ਪੰ. ੧੬
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਅਗੋ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਐ ਤਾਂ ਕਾਇਤੁ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ

Ago Dhae Jae Chaetheeai Than Kaeith Milai Sajae ||

If someone focuses on the Lord beforehand, then why should he be punished?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਸਾਹਾਂ ਸੁਰਤਿ ਗਵਾਈਆ ਰੰਗਿ ਤਮਾਸੈ ਚਾਇ

Sahan Surath Gavaeea Rang Thamasai Chae ||

The kings had lost their higher consciousness, reveling in pleasure and sensuality.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੬ ਪੰ. ੧੮
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਬਾਬਰਵਾਣੀ ਫਿਰਿ ਗਈ ਕੁਇਰੁ ਰੋਟੀ ਖਾਇ ॥੫॥

Babaravanee Fir Gee Kueir N Rottee Khae ||5||

Since Baabar's rule has been proclaimed, even the princes have no food to eat. ||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੬ ਪੰ. ੧੯
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਇਕਨਾ ਵਖਤ ਖੁਆਈਅਹਿ ਇਕਨ੍ਹ੍ਹਾ ਪੂਜਾ ਜਾਇ

Eikana Vakhath Khuaeeahi Eikanha Pooja Jae ||

The Muslims have lost their five times of daily prayer, and the Hindus have lost their worship as well.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੬ ਪੰ. ੨੦
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਚਉਕੇ ਵਿਣੁ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆ ਕਿਉ ਟਿਕੇ ਕਢਹਿ ਨਾਇ

Choukae Vin Hindhavaneea Kio Ttikae Kadtehi Nae ||

Without their sacred squares, how shall the Hindu women bathe and apply the frontal marks to their foreheads?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੬ ਪੰ. ੨੧
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਰਾਮੁ ਕਬਹੂ ਚੇਤਿਓ ਹੁਣਿ ਕਹਣਿ ਮਿਲੈ ਖੁਦਾਇ ॥੬॥

Ram N Kabehoo Chaethiou Hun Kehan N Milai Khudhae ||6||

They never remembered their Lord as Raam, and now they cannot even chant Khudaa-i||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੬ ਪੰ. ੨੨
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਇਕਿ ਘਰਿ ਆਵਹਿ ਆਪਣੈ ਇਕਿ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਪੁਛਹਿ ਸੁਖ

Eik Ghar Avehi Apanai Eik Mil Mil Pushhehi Sukh ||

Some have returned to their homes, and meeting their relatives, they ask about their safety.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੬ ਪੰ. ੨੩
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਇਕਨ੍ਹ੍ਹਾ ਏਹੋ ਲਿਖਿਆ ਬਹਿ ਬਹਿ ਰੋਵਹਿ ਦੁਖ

Eikanha Eaeho Likhia Behi Behi Rovehi Dhukh ||

For some, it is pre-ordained that they shall sit and cry out in pain.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੬ ਪੰ. ੨੪
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਮਾਨੁਖ ॥੭॥੧੧॥

Jo This Bhavai So Thheeai Naanak Kia Manukh ||7||11||

Whatever pleases Him, comes to pass. O Nanak, what is the fate of mankind? ||7||11||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੬ ਪੰ. ੨੫
Raag Asa Guru Nanak Dev