Maaei-aa Mohi Sugul Jug Shaaei-aa
ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ ਜਗਤਿ ਰਹੀ ਲਪਟਾਇ ॥

This shabad is by Guru Nanak Dev in Raag Parbhati on Page 975
in Section 'Kaaraj Sagal Savaaray' of Amrit Keertan Gutka.

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ

Prabhathee Mehala 1 ||

Prabhaatee, First Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੬
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਸਗਲ ਜਗੁ ਛਾਇਆ

Maeia Mohi Sagal Jag Shhaeia ||

Emotional attachment to Maya is spread out all over the world.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੭
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਕਾਮਣਿ ਦੇਖਿ ਕਾਮਿ ਲੋਭਾਇਆ

Kaman Dhaekh Kam Lobhaeia ||

Seeing a beautiful woman, the man is overcome with sexual desire.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੮
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਸੁਤ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਹੇਤੁ ਵਧਾਇਆ

Suth Kanchan Sio Haeth Vadhhaeia ||

His love for his children and gold steadily increases.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੯
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਅਪਨਾ ਇਕੁ ਰਾਮੁ ਪਰਾਇਆ ॥੧॥

Sabh Kishh Apana Eik Ram Paraeia ||1||

He sees everything as his own, but he does not own the One Lord. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੧੦
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਐਸਾ ਜਾਪੁ ਜਪਉ ਜਪਮਾਲੀ

Aisa Jap Japo Japamalee ||

I meditate as I chant on such a mala,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੧੧
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਰਹਰਿ ਭਗਤਿ ਨਿਰਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

Dhukh Sukh Parehar Bhagath Niralee ||1|| Rehao ||

That I rise above pleasure and pain; I attain the most wondrous devotional worship of the Lord. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੧੨
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਪਾਇਆ

Gun Nidhhan Thaera Anth N Paeia ||

O Treasure of Virtue, Your limits cannot be found.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੧੩
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਸਾਚ ਸਬਦਿ ਤੁਝ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ

Sach Sabadh Thujh Mahi Samaeia ||

Through the True Word of the Shabad, I am absorbed into You.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੧੪
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਤੁਧੁ ਆਪਿ ਰਚਾਇਆ

Ava Goun Thudhh Ap Rachaeia ||

You Yourself created the comings and goings of reincarnation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੧੫
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਸੇਈ ਭਗਤ ਜਿਨ ਸਚਿ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥੨॥

Saeee Bhagath Jin Sach Chith Laeia ||2||

They alone are devotees, who focus their consciousness on You. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੧੬
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਨਰਹਰਿ ਨਿਰਬਾਣੀ

Gian Dhhian Narehar Nirabanee ||

Spiritual wisdom and meditation on the Lord, the Lord of Nirvaanaa

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੧੭
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕੋਇ ਜਾਣੀ

Bin Sathigur Bhaettae Koe N Janee ||

- without meeting the True Guru, no one knows this.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੧੮
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਸਗਲ ਸਰੋਵਰ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ

Sagal Sarovar Joth Samanee ||

The Lord's Light fills the sacred pools of all beings.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੧੯
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਆਨਦ ਰੂਪ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੀ ॥੩॥

Anadh Roop Vittahu Kurabanee ||3||

I am a sacrifice to the Embodiment of Bliss. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੨੦
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ

Bhao Bhagath Guramathee Paeae ||

Through the Guru's Teachings, one achieves loving devotional worship.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੨੧
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ

Houmai Vichahu Sabadh Jalaeae ||

The Shabad burns away egotism from within.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੨੨
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਧਾਵਤੁ ਰਾਖੈ ਠਾਕਿ ਰਹਾਏ

Dhhavath Rakhai Thak Rehaeae ||

The wandering mind is restrained and held in its place.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੨੩
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥੪॥

Sacha Nam Mann Vasaeae ||4||

The True Name is enshrined in the mind. ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੨੪
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਬਿਸਮ ਬਿਨੋਦ ਰਹੇ ਪਰਮਾਦੀ

Bisam Binodh Rehae Paramadhee ||

The exciting and intoxicating worldly plays come to an end,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੨੫
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਨਿਆ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ

Guramath Mania Eaek Liv Lagee ||

For those who accept the Guru's Teachings, and become lovingly attuned to the One Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੨੬
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਦੇਖਿ ਨਿਵਾਰਿਆ ਜਲ ਮਹਿ ਆਗੀ

Dhaekh Nivaria Jal Mehi Agee ||

Seeing this, the fire in the water is extinguished.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੨੭
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਸੋ ਬੂਝੈ ਹੋਵੈ ਵਡਭਾਗੀ ॥੫॥

So Boojhai Hovai Vaddabhagee ||5||

They alone realize this, who are blessed by great good fortune. ||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੨੮
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ

Sathigur Saevae Bharam Chukaeae ||

Serving the True Guru, doubt is dispelled.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੨੯
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ ਸਚਿ ਲਿਵ ਲਾਏ

Anadhin Jagai Sach Liv Laeae ||

Those who are lovingly attuned to the True Lord remain awake and aware night and day.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੩੦
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਅਵਰੁ ਕੋਇ

Eaeko Janai Avar N Koe ||

They know the One Lord, and no other.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੩੧
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਸੁਖਦਾਤਾ ਸੇਵੇ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥੬॥

Sukhadhatha Saevae Niramal Hoe ||6||

Serving the Giver of peace, they become immaculate. ||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੩੨
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਿ

Saeva Surath Sabadh Veechar ||

Selfless service and intuitive awareness come by reflecting upon the Word of the Shabad.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੩੩
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ

Jap Thap Sanjam Houmai Mar ||

Chanting, intensive meditation and austere self-discipline come by subduing the ego.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੩੪
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੁ ਜਾ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ

Jeevan Mukath Ja Sabadh Sunaeae ||

One becomes Jivan-mukta - liberated while yet alive, by listening to the Shabad.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੩੫
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਸਚੀ ਰਹਤ ਸਚਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥੭॥

Sachee Rehath Sacha Sukh Paeae ||7||

Living a truthful way of life, one finds true peace. ||7||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੩੬
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਸੁਖਦਾਤਾ ਦੁਖੁ ਮੇਟਣਹਾਰਾ

Sukhadhatha Dhukh Maettanehara ||

The Giver of peace is the Eradicator of pain.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੩੭
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਅਵਰੁ ਸੂਝਸਿ ਬੀਜੀ ਕਾਰਾ

Avar N Soojhas Beejee Kara ||

I cannot conceive of serving any other.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੩੮
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਹਰਿ ਆਗੈ ਰਾਖਿਆ

Than Man Dhhan Har Agai Rakhia ||

I place my body, mind and wealth in offering before Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੩੯
Raag Parbhati Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਮਹਾ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ ॥੮॥੨॥

Naanak Kehai Meha Ras Chakhia ||8||2||

Says Nanak, I have tasted the supreme, sublime Essence of the Lord. ||8||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੭੫ ਪੰ. ੪੦
Raag Parbhati Guru Nanak Dev