ਉੱਤਮ ਮਧੱਮ ਨੀਚ ਲਖ ਗੁਰਮੁਖ ਨੀਚਹੁ ਨੀਚ ਸਦਾਏ॥

Outham Madhham Neech Lakh Guramukh Neechahu Neech Sadhaeae||

Millions are low, medium and high but gurmukh calls himself low of the lowly.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੧੫
Vaaran Bhai Gurdas


ਪੈਰੀ ਪੈ ਪਾਖਾਕ ਹੋਇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰ ਸਿਖ ਆਪ ਗਵਾਏ॥

Pairee Pai Pakhak Hoe Guramukh Gur Sikh Ap Gavaeae||

He becoming dust of the feet and guru’s disciple erases his ego.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੧੬
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਉ ਭਾਉ ਕਰ ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਕਾਰ ਕਮਾਏ॥

Sadhh Sangath Bho Bhao Kar Saevak Saev Kar Kamaeae||

Going with love and respect to the holy congregation, he serves there.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੧੭
Vaaran Bhai Gurdas


ਮਿਠਾ ਬੋਲਨ ਨਿਵ ਚਲਣ ਹਥਹੁੰ ਦੇਕੈ ਭਲਾ ਮਨਾਏ॥

Mitha Bolan Niv Chalan Hathhahun Dhaekai Bhala Manaeae||

He speaks mildly, behaves humbly and even by giving something to somebody wishes good of others.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੧੮
Vaaran Bhai Gurdas


ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵਲੀਣ ਹੋ ਦਰਗਹ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਏ॥

Shabadh Surath Livaleen Ho Dharageh Man Nimana Paeae||

Absorbing consciousness into the Word that humble person receives honour in the court of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੧੯
Vaaran Bhai Gurdas


ਚਲਣ ਜਾਣ ਅਜਾਣ ਹੋਇ ਆਸਾ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ ਵਲਾਏ॥

Chalan Jan Ajan Hoe Asa Vich Niras Valaeae||

Considering death as the last truth and becoming unknown to cunningness he remains indifferent to hopes and desires.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੨੦
Vaaran Bhai Gurdas


ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਅਲਖ ਲਖਾਏ ॥੨੪॥੮॥

Guramukh Sukh Fal Alakh Lakhaeae ||24||8||

The imperceptible fruit of delight is seen and received only by Gurmukh.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੬ ਪੰ. ੨੧
Vaaran Bhai Gurdas