Sunthaa Ke Kaaraj Aap Khuloei-aa Har Kunm Kuraavan Aaei-aa Raam
ਸੰਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜਿ ਆਪਿ ਖਲੋਇਆ ਹਰਿ ਕੰਮੁ ਕਰਾਵਣਿ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥

This shabad is by Guru Arjan Dev in Raag Suhi on Page 195
in Section 'Apne Sevak Kee Aape Rake' of Amrit Keertan Gutka.

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ

Soohee Mehala 5 ||

Soohee, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੯੫ ਪੰ. ੮
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਸੰਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜਿ ਆਪਿ ਖਲੋਇਆ ਹਰਿ ਕੰਮੁ ਕਰਾਵਣਿ ਆਇਆ ਰਾਮ

Santha Kae Karaj Ap Khaloeia Har Kanm Karavan Aeia Ram ||

The Lord Himself has stood up to resolve the affairs of the Saints; He has come to complete their tasks.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੯੫ ਪੰ. ੯
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਧਰਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲੁ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿਚਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲੁ ਛਾਇਆ ਰਾਮ

Dhharath Suhavee Thal Suhava Vich Anmrith Jal Shhaeia Ram ||

The land is beautiful, and the pool is beautiful; within it is contained the Ambrosial Water.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੯੫ ਪੰ. ੧੦
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲੁ ਛਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਾਜੁ ਕਰਾਇਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ

Anmrith Jal Shhaeia Pooran Saj Karaeia Sagal Manorathh Poorae ||

The Ambrosial Water is filling it, and my job is perfectly complete; all my desires are fulfilled.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੯੫ ਪੰ. ੧੧
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਭਇਆ ਜਗ ਅੰਤਰਿ ਲਾਥੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ

Jai Jai Kar Bhaeia Jag Anthar Lathhae Sagal Visoorae ||

Congratulations are pouring in from all over the world; all my sorrows are eliminated.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੯੫ ਪੰ. ੧੨
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਚੁਤ ਅਬਿਨਾਸੀ ਜਸੁ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ

Pooran Purakh Achuth Abinasee Jas Vaedh Puranee Gaeia ||

The Vedas and the Puraanas sing the Praises of the Perfect, Unchanging, Imperishable Primal Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੯੫ ਪੰ. ੧੩
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਅਪਨਾ ਬਿਰਦੁ ਰਖਿਆ ਪਰਮੇਸਰਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥੧॥

Apana Biradh Rakhia Paramaesar Naanak Nam Dhhiaeia ||1||

The Transcendent Lord has kept His promise, and confirmed His nature; Nanak meditates on the Naam, the Name of the Lord. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੯੫ ਪੰ. ੧੪
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਨਵ ਨਿਧਿ ਸਿਧਿ ਰਿਧਿ ਦੀਨੇ ਕਰਤੇ ਤੋਟਿ ਆਵੈ ਕਾਈ ਰਾਮ

Nav Nidhh Sidhh Ridhh Dheenae Karathae Thott N Avai Kaee Ram ||

The Creator has given me the nine treasures, wealth and spiritual powers, and I do not lack anything.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੯੫ ਪੰ. ੧੫
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਬਿਲਛਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਕਰਤੇ ਕੀ ਦਾਤਿ ਸਵਾਈ ਰਾਮ

Khath Kharachath Bilashhath Sukh Paeia Karathae Kee Dhath Savaee Ram ||

Eating, spending and enjoying, I have found peace; the gifts of the Creator Lord continually increase.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੯੫ ਪੰ. ੧੬
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਦਾਤਿ ਸਵਾਈ ਨਿਖੁਟਿ ਜਾਈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਾਇਆ

Dhath Savaee Nikhutt N Jaee Antharajamee Paeia ||

His gifts increase and shall never be exhausted; I have found the Inner-knower, the Searcher of hearts.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੯੫ ਪੰ. ੧੭
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਕੋਟਿ ਬਿਘਨ ਸਗਲੇ ਉਠਿ ਨਾਠੇ ਦੂਖੁ ਨੇੜੈ ਆਇਆ

Kott Bighan Sagalae Outh Nathae Dhookh N Naerrai Aeia ||

Millions of obstacles have all been removed, and pain does not even approach me.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੯੫ ਪੰ. ੧੮
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਘਨੇਰੇ ਬਿਨਸੀ ਭੂਖ ਸਬਾਈ

Santh Sehaj Anandh Ghanaerae Binasee Bhookh Sabaee ||

Tranquility, peace, poise and bliss in abundance prevail, and all my hunger is satisfied.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੯੫ ਪੰ. ੧੯
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਅਚਰਜੁ ਜਿਸੁ ਵਡਿਆਈ ਰਾਮ ॥੨॥

Naanak Gun Gavehi Suamee Kae Acharaj Jis Vaddiaee Ram ||2||

Nanak sings the Glorious Praises of his Lord and Master, whose Glorious Greatness is wonderful and amazing. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੯੫ ਪੰ. ੨੦
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜੁ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ ਮਾਣਸੁ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰਾ ਰਾਮ

Jis Ka Karaj Thin Hee Keea Manas Kia Vaechara Ram ||

It was His job, and He has done it; what can the mere mortal being do?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੯੫ ਪੰ. ੨੧
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਭਗਤ ਸੋਹਨਿ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਦਾ ਕਰਹਿ ਜੈਕਾਰਾ ਰਾਮ

Bhagath Sohan Har Kae Gun Gavehi Sadha Karehi Jaikara Ram ||

The devotees are adorned, singing the Glorious Praises of the Lord; they proclaim His eternal victory.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੯੫ ਪੰ. ੨੨
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਗੁਣ ਗਾਇ ਗੋਬਿੰਦ ਅਨਦ ਉਪਜੇ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸੰਗਿ ਬਨੀ

Gun Gae Gobindh Anadh Oupajae Sadhhasangath Sang Banee ||

Singing the Glorious Praises of the Lord of the Universe, bliss wells up, and we are friends with the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੯੫ ਪੰ. ੨੩
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਜਿਨਿ ਉਦਮੁ ਕੀਆ ਤਾਲ ਕੇਰਾ ਤਿਸ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਿਆ ਗਨੀ

Jin Oudham Keea Thal Kaera This Kee Oupama Kia Ganee ||

He who made the effort to construct this sacred pool - how can his praises be recounted?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੯੫ ਪੰ. ੨੪
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਪੁੰਨ ਕਿਰਿਆ ਮਹਾ ਨਿਰਮਲ ਚਾਰਾ

Athasath Theerathh Punn Kiria Meha Niramal Chara ||

The merits of the sixty-eight sacred shrines of pilgrimage, charity, good deeds and immaculate lifestyle, are found in this sacred pool.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੯੫ ਪੰ. ੨੫
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਪਤਿਤ ਪਾਵਨੁ ਬਿਰਦੁ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਅਧਾਰਾ ॥੩॥

Pathith Pavan Biradh Suamee Naanak Sabadh Adhhara ||3||

It is the natural way of the Lord and Master to purify sinners; Nanak takes the Support of the Word of the Shabad. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੯੫ ਪੰ. ੨੬
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰਤਾ ਉਸਤਤਿ ਕਉਨੁ ਕਰੀਜੈ ਰਾਮ

Gun Nidhhan Maera Prabh Karatha Ousathath Koun Kareejai Ram ||

The treasure of virtue is my God, the Creator Lord; what Praises of Yours should I sing, O Lord?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੯੫ ਪੰ. ੨੭
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਸੰਤਾ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਦੀਜੈ ਰਾਮ

Santha Kee Baenanthee Suamee Nam Meha Ras Dheejai Ram ||

The prayer of the Saints is, ""O Lord and Master, please bless us with the supreme, sublime essence of Your Name.""

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੯੫ ਪੰ. ੨੮
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਨਾਮੁ ਦੀਜੈ ਦਾਨੁ ਕੀਜੈ ਬਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਇਕ ਖਿਨੋ

Nam Dheejai Dhan Keejai Bisar Nahee Eik Khino ||

Please, grant us Your Name, grant us this blessing, and do not forget us, even for an instant.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੯੫ ਪੰ. ੨੯
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਉਚਰੁ ਰਸਨਾ ਸਦਾ ਗਾਈਐ ਅਨਦਿਨੋ

Gun Gopal Ouchar Rasana Sadha Gaeeai Anadhino ||

Chant the Glorious Praises of the World-Lord, O my tongue; sing them forever, night and day.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੯੫ ਪੰ. ੩੦
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਜਿਸੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਗੀ ਨਾਮ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੀਜੈ

Jis Preeth Lagee Nam Saethee Man Than Anmrith Bheejai ||

One who enshrines love for the Naam, the Name of the Lord, his mind and body are drenched with Ambrosial Nectar.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੯੫ ਪੰ. ੩੧
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਪੇਖਿ ਦਰਸਨੁ ਜੀਜੈ ॥੪॥੭॥੧੦॥

Binavanth Naanak Eishh Punnee Paekh Dharasan Jeejai ||4||7||10||

Prays Nanak, my desires have been fulfilled; gazing upon the Blessed Vision of the Lord, I live. ||4||7||10||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੯੫ ਪੰ. ੩੨
Raag Suhi Guru Arjan Dev