. Bhai Nand Lal - Ganjnama Verse
SearchGurbani.com

Bhai Nand Lal - Ganjnama Verse

ਗਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਦ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਹਰੋ ਮਾਹ

Even though, thousands of moons and suns might be shinig,

गर फ़िरोज़द हज़ार मिहरो माह


ਆਲਮੇ ਦਾਂ ਜੁਜ਼ ਊ ਤਮਾਮ ਸਿਆਹ ॥ ੫ ॥

Still the whole world will be in pitch darkness without Him. (5)

आलमे दां जुज़ ऊ तमाम सिआह ॥५॥