. Bhai Nand Lal - Ghazals - SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Bhai Nand Lal -Divan-e-Goya: Ghazals

   
Displaying Page 61 of 63

ਬੇਵਫ਼ਾ ਨੀਸਤ ਕਸੇ ਗਰ ਤੂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸ਼ਵੀ

Bévafaā nīsata kasé gara tū vafaādāra sẖavī

Goyaa says, "If you become faithful, then no one would betray you,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੬੧ : ਪੰ.੧


ਵਕਤ ਆਨਸਤ ਕਿ ਬਰ ਵਕਤ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਸ਼ਵੀ ॥ ੬੧ ॥ ੧ ॥

Vakata aānasata ki bara vakata kẖẖabaradāra sẖavī ] 61 ] 1 ]

The time has come that you should be alert of this truth on time." (61) (1)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੬੧-੧ : ਪੰ.੨


ਜਾਣ ਅਗਰ ਹਸਤ ਸਿਰਿ ਕਦਮਿ ਜਾਨਾਣ ਕੁਨ

Jāna agara hasata siri kadami jānāna kuna

If you are alive, then offer your heart as a sacrifice for His lotus feet,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੬੧ : ਪੰ.੩


ਦਿਲ ਬ-ਦਿਲਦਾਰ ਬਿਦਿਹ ਜ਼ਾਕਿ ਤੂ ਦਿਲਦਾਰ ਸ਼ਵੀ ॥ ੬੧ ॥ ੨ ॥

Dila ba-diladāra bidiha zāki tū diladāra sẖavī ] 61 ] 2 ]

Present your heart and mind to your Beloved, so that you, yourself, would become a beloved. (61) (2)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੬੧-੨ : ਪੰ.੪


ਮੰਜ਼ਿਲਿ ਇਸ਼ਕ ਦਰਾਜ਼ ਅਸਤ ਬ-ਪਾ ਨਤਵਾਣ ਰਫ਼ਤ

Maańazili eisẖaka darāza asata ba-pā natavāna rafaata

The journey of love and devotion is extremely long and arduous; it cannot be traversed by walking on foot,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੬੧ : ਪੰ.੫


ਸਰ ਕਦਮ ਸਾਜ਼ ਕਿ ਤਾ ਦਰ ਰਹਿ ਆਣ ਯਾਰ ਸ਼ਵੀ ॥ ੬੧ ॥ ੩ ॥

Sara kadama sāza ki tā dara rahi aāna yāra sẖavī ] 61 ] 3 ]

We should walk making our head as our feet, so that we can travel on the path towards our Beloved and the trek can be completed. (61) (3)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੬੧-੩ : ਪੰ.੬


ਗੁਫ਼ਤਗੂਇ ਹਮਾ ਕਸ ਦਰ ਖ਼ੋਰਿ ਇਦਰਾਕਿ ਖ਼ੁਦ ਅਸਤ

Gufaatagūei hamā kasa dara kẖẖori eidarāki kẖẖuda asata

The conversation of each one of us is based upon our perception and knowledge,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੬੧ : ਪੰ.੭


ਲਭ ਫ਼ਰੋਬੰਦ ਕਿ ਤਾ ਮਹਿਰਮਿ ਅਸਰਾਰ ਸ਼ਵੀ ॥ ੬੧ ॥ ੪ ॥

Labẖa faarobaańada ki tā mahirami asarāra sẖavī ] 61 ] 4 ]

But you should keep your lips sealed so that you can realize and appreciate the truth about His mysteries. (61) (4)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੬੧-੪ : ਪੰ.੮


ਮੀ ਫ਼ਰੋਸ਼ਦ ਦਿਲਿ ਦੀਵਾਨਾਇ ਖ਼ੁਦ ਰਾ ਗੋਯਾ

Mī faarosẖada dili dīvānāei kẖẖuda rā goyā

Goyaa says, "I am presenting my infatuated mind for sale on the hope that

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੬੧ : ਪੰ.੯


ਬ-ਉਮੀਦਿ ਕਰਮਿ ਆਣ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦਾਰ ਸ਼ਵੀ ॥ ੬੧ ॥ ੫ ॥

Ba-aumīdi karami aāna ki kẖẖarīdāra sẖavī ] 61 ] 5 ]

You, the Guru, with your benevolence, might become its purchaser." (61) (5)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਦੀਵਾਨ-ਏ-ਗੋਯਾ : ਗ਼ਜ਼ਲ ੬੧-੫ : ਪੰ.੧੦


   
Displaying Page 61 of 63