. Bhai Nand Lal - Jot Bikas Verse
SearchGurbani.com

Bhai Nand Lal - Jot Bikas Verse

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁ ਰ ਸੱਚ ਆਰਾਧਨੰ

Hail, hail the Guru, who worships the truthfulness.

वाहु वाहु गु र सॱच आराधनं