. Bhai Nand Lal - Quatrains - SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Bhai Nand Lal - Rubaayee

   
Displaying Rubaayee 2 of 19

ਕੂਰ ਅਸਤ ਹਰ ਆਣ ਦੀਦਾ ਕਿ ਹੱਕ ਰਾ ਨਭਸ਼ਨਾਖ਼ਤ

Kūra asata hara aāna dīdā ki ha¤ka rā nabẖasẖanākẖẖata

Every such eye that did not recognize (the existence) of Akaalpurakh, can be considered as blind,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰੁਬਾਈ  ੨ : ਪੰ.੧


ਈਣ ਉਮਰਿ ਗਿਰਾਣ ਮਾਯਾ ਬ-ਗ਼ਫ਼ਲਤ ਦਰਬਾਖ਼ਤ

Eīna aumari girāna māyā ba-gafaalata darabākẖẖata

He wasted this precious life in negligence and carelessness,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰੁਬਾਈ  ੨ : ਪੰ.੨


ਊ ਗਿਰੀਆਣ ਕੁਨਾਣ ਆਮਦ ਬ-ਹਸਰਤ ਮੁਰਦ

Aū girīaāna kunāna aāmada ba-hasarata murada

He came (to this world) crying and passed away taking all his yearnings and unfulfilled hopes with him,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰੁਬਾਈ  ੨ : ਪੰ.੩


ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਰੀਣ ਆਮਦ ਸ਼ੁਦ ਕਾਰੇ ਨਭਸਾਖ਼ਤ ॥ ੨ ॥

Afaasosa darīna aāmada sẖuda kāré nabẖasākẖẖata ] 2 ]

Alas! He was unable to better his disposition in this cycle of birth and death. (2)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰੁਬਾਈ  ੨ : ਪੰ.੪


   
Displaying Rubaayee 2 of 19