. Bhai Nand Lal - Rahitnama Verse
SearchGurbani.com

Bhai Nand Lal - Rahitnama Verse

ਤੁਮ ਜੁ ਕਹਾ ਗੁਰ ਦੇਵ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਮੋਹਿ ਆਇ

What you have stated, Oh My Gurdev Master, ‘come to seek my vision,’

तुम जु कहा गुर देव जी दरस़न कर मोहि आइ