. Bhai Nand Lal - tankahnama - SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

ਈਹਾਂ ਉੁਹਾਂ ਠੋਰ ਨਾ ਪਾਵੈ ॥ (੪)

This shabad is on page 167 of Bhai Nand Lal.

 

ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਮਾ

Tankhaāh nāmā

Tankhah Naama : Code of Discipline


ਪ੍ਰ੍ਰਸ਼ਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ

Prrasaan bhāī nand lāl jī

Questions: Bhai Nand Lal Jee


ਵਾਕ ਸ੍ਰ੍ਰ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ

Vāk srrrī gurū gōbind siṅgh jī

Responses: Guru Gobind Singh Jee


ਦੋਹਰਾ

Dōharā

Dohira


ਪ੍ਰ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਆ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਤਾਈਏੇ ਮੋਹਿ

Prrasaan kīā nand lāl jī gurū batāīē mōhi

Nand Lal queried, “Guru Jee, enlighten me,


ਕੌ ਣ ਕਰਮ ਇਨ ਜੋਗ ਹੈਂ ਕੌਣ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸੋਹਿ ॥ (੧)

Kau ṇa karam in jōg hain kauṇ karam nahīn sōhi ॥ (1)

Which deed is ethical and which is not becoming.(1)


ਦੋਹਰਾ

Dōharā

Dohira


ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੁਮ ਬਚਨ ਸੁਣਹੁ ਸਿਖ ਕਰਮ ਹੈ ਏੇਹਿ

Nand lāl tum bachan suṇhu sikh karam hai ēhi

Nand Lal, listen to the premise, the Sikh conduct deems this,


ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨ ਬਿਨ ਕਰੇ ਨਾ ਅੰਨ ਸਿਉੁਂ ਨ ਹੁ ॥ (੨)

Nāmu dānu isnān bin karē nā ann siun na hu ॥ (2)

Without the celestial name, ablution and benevolence, a Sikh should not savour the food.(2)


ਚੋ ਪਈ

Cō paī

Chaupayee


ਪ੍ਰ੍ਰ੍ਰਾ ਤਾਕਾਲ ਸਤਸਿੰਗ ਨਾ ਜਾਵੈ ॥

Prrrā tākāl satsiṅg nā jāvai ॥

One who does not participate in the true congregation early in the morning,


ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਬਹੁ ਵੱਡਾ ਕਹਾਵੇ ॥ (੩)

Tankhaāhdār bahu vaḍḍā kahāvē ॥ (3)

Will be adjudged as deserving a (religious) retribution.(3)


ਸਤਸਿੰਗ ਜਾਇ ਕਰ ਚਿੱਤ ਡੁਲਾਵੈ ॥

Satsiṅg jāi kar citt ḍulāvai ॥

The one who participates in the true-congregation half-heartedly


ਈਹਾਂ ਉੁਹਾਂ ਠੋਰ ਨਾ ਪਾਵੈ ॥ (੪)

Īhān uhān ṭhōr nā pāvai ॥ (4)

Will find shelter nowhere.(4)


ਹਰਿ ਜਸ ਸੁਣਤੇ ਬਾਤ ਚਲਾਵੈ ॥

Hari jas suṇtē bāt chalāvai ॥

While listening to the celestial glories, (one who) starts idle-talks,


ਕਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੋਹ ਜਮ ਪੁਰ ਜਾਵੇ (੫)

Kahē gōbind siṅgh vōh jam pur jāvē (5)

Says Gobind Singh, goes to the hell.(5)