. Bhai Nand Lal - Zindginama - SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Bhai Nand Lal - Zindginama

   
Displaying Page 20 of 42

ਦਰ ਕਸਬ ਬਾਸ਼ੰਦ ਆਜ਼ਾਦ ਅਜ਼ ਕਸਬ

Dara kasaba bāsẖaańada aāzāda aza kasaba

While engaged in their professions or trades, they are still unattached and unduly engrossed in them;

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ :ਪੰ.੪੬੭


ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰਾਨੰਦ ਅੰਦਰ ਯਾਦਿ ਰੱਬ ॥ ੨੩੪ ॥

Aumara guzarānaańada aańadara yādi ra¤ba ] 234 ]

They spend their lives in remembering the Provident (day and night). (234)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ -੨੩੪ :ਪੰ.੪੬੮


ਖ਼ੇਸ਼ ਰਾ ਚੂੰ ਮੂਰ ਬਿਸ਼ਨਾਸੰਦ ਸ਼ਾਂ

Kẖẖésẖa rā chūańa mūra bisẖanāsaańada sẖāʼn

They, the noble souls, consider themselves (out of humility) just like an ant,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ :ਪੰ.੪੬੯


ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਬਿਹਤਰ ਅਜ਼ ਪੀਲਿ ਦਮਾਂ ॥ ੨੩੫ ॥

Dara hakīkata bihatara aza pīli damāʼn ] 235 ]

Even though they, in fact, might be more powerful than a ferocious and dangerous elephant. (235)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ -੨੩੫ :ਪੰ.੪੭੦


ਹਰ ਚਿ ਮੀ-ਬੀਨੀ ਹਮਾ ਹੈਰਾਨਿ ਸ਼ਾਂ

Hara chi mī-bīnī hamā hairāni sẖāña

Whatever you are seeing in this world is simply astonished and confounded about them;

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ :ਪੰ.੪੭੧


ਸ਼ਾਨਿ ਸ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਵਦ ਅਜ਼ ਇਮਤਿਹਾਂ ॥ ੨੩੬ ॥

Sẖāni sẖāʼn bihatara bavada aza eimatihāʼn ] 236 ]

Their splendor and aura is far superior than even that of the examinations. (236)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ -੨੩੬ :ਪੰ.੪੭੨


ਸੁਹਬਤਿ ਮਰਦਾਨਿ ਹੱਕ ਬਾਸ਼ਦ ਕਰਮ

Suhabati maradāni ha¤ka bāsẖada karama

The company of the true devotees of Waaheguru is a great boon;

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ :ਪੰ.੪੭੩


ਦੌਲਤੇ ਕਆਂ ਰਾ ਨਭਬਾਸ਼ਦ ਹੀਚ ਗ਼ਮ ॥ ੨੩੭ ॥

Doulaté kaāña rā nabẖabāsẖada hīcha gama ] 237 ]

Such a wealth and virtuosity does not suffer from any anxiety or grief. (237)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ -੨੩੭ :ਪੰ.੪੭੪


ਖ਼ੁਦ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਹਰ ਕਸੇ ਸ਼ਾਂ ਨਿਸ਼ਸਤ

Kẖẖuda bazurago hara kasé sẖāʼn nisẖasata

They, themselves, are elevated, mature and blessed; anyone who happens to be bestowed with their company;

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ :ਪੰ.੪੭੫


ਊ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਯਾਫ਼ਤ ਤਾਂ ਹਰ ਜਾ ਕਿ ਹਸਤ ॥ ੨੩੮ ॥

Aū bazuragī yāfaata tāʼn hara jā ki hasata ] 238 ]

He, too, becomes elevated, mature and blessed, and receives laurels everywhere. (238)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ -੨੩੮ :ਪੰ.੪੭੬


ਹਰ ਕਸੇ ਕੂ ਖ਼ੇਸ਼ ਰਾ ਬਿਸ਼ਨਾਖ਼ਤਾ

Hara kasé kū kẖẖésẖa rā bisẖanākẖẖatā

Anyone who has recognized his own reality;

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ :ਪੰ.੪੭੭


ਦਰ ਤਰੀਕਿ ਬੰਦਗੀ ਪਰਦਾਖ਼ਤਾ ॥ ੨੩੯ ॥

Dara tarīki baańadagī paradākẖẖatā ] 239 ]

Consider that he has adopted the mode or the method of meditation. (239)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ -੨੩੯ :ਪੰ.੪੭੮


ਈਂ ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਂ ਪੁਰ ਅਜ਼ ਖ਼ੁਦਾ-ਸਤ

Eīña zamīno aāsamāʼn pura aza kẖẖudā-sata

This earth and the skies are saturated with (the creations of ) God,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ :ਪੰ.੪੭੯


ਆਲਮੇ ਹਰ ਸੂ ਦਵਾਂ ਕਆਂ ਸ਼ਹਿ ਕੁਜਾ-ਸਤ ॥ ੨੪੦ ॥

Aālamé hara sū davāʼn kaāña sẖahi kujā-sata ] 240 ]

But this world keeps wandering and straying in all directions to find out as to where He is. (240)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ -੨੪੦ :ਪੰ.੪੮੦


ਦੀਦਾ ਬਰ ਦੀਦਾਰਿ ਹੱਕ ਗਰ ਮੁਬਤਲਾ-ਸਤ

Dīdā bara dīdāri ha¤ka gara mubatalā-sata

If you can aim your eyes fixedly on a glimpse of Akaalpurakh,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ :ਪੰ.੪੮੧


ਹਰ ਚਿਹ ਮੀ ਬੀਨੀ ਬਚਸ਼ਮਤ ਹੱਕ-ਨੁਮਾ-ਸਤ ॥ ੨੪੧ ॥

Hara chiha mī bīnī bachasẖamata ha¤ka-numā-sata ] 241 ]

Then, whatever you see will be a vision of the Almighty Waaheguru. (241)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ -੨੪੧ :ਪੰ.੪੮੨


ਹਰ ਕਿ ਸ਼ਾਂ ਰਾ ਦੀਦ ਹੱਕ ਰਾ ਦੀਦਾ ਅਸਤ

Hara ki sẖāʼn rā dīda ha¤ka rā dīdā asata

Anyone who has seen that noble soul, consider that he has got a glimpse of the Omnipotent;

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ :ਪੰ.੪੮੩


ਊ ਤਰੀਕਿ ਬੰਦਗੀ ਫ਼ਹਿਮੀਦਾ ਅਸਤ ॥ ੨੪੨ ॥

Aū tarīki baańadagī faahimīdā asata ] 242 ]

And, that person has perceived and realized the path of meditation. (242)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ -੨੪੨ :ਪੰ.੪੮੪


ਤਰਜ਼ਿ ਯੱਕ-ਰੰਗੀ ਅਜਬ ਰੰਗ ਆਰਦਸ਼

Tarazi ya¤ka-raańagī ajaba raańaga aāradasẖa

The focus on devotion for God brings in with it an unusual complexion of disposition,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ :ਪੰ.੪੮੫


ਕਜ਼ ਬਦਨ ਨੂਰਿ ਖ਼ੁਦਾ ਮੀ-ਬਾਰਦਸ਼ ॥ ੨੪੩ ॥

Kaza badana nūri kẖẖudā mī-bāradasẖa ] 243 ]

The splendor and radiance of Akaalpurakh then oozes out from each and every aspect of such a dedicated devotion. (243)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ -੨੪੩ :ਪੰ.੪੮੬


ਊ ਬਰੰਗਿ ਸਾਹਿਬੀ ਈਂ ਹਸਤੋ ਬੂਦ

Aū baraańagi sāhibī eīña hasato būda

He is the Master of all this illusion (of materialism), this is His own form;

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ :ਪੰ.੪੮੭


ਬੰਦਗੀ ਦਾਇਮ ਬ-ਆਦਾਬ ਸਜੂਦ ॥ ੨੪੪ ॥

Baańadagī dāeima ba-aādāba sajūda ] 244 ]

And, His meditation, with respect and prostrations, always seems apt. (244)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ -੨੪੪ :ਪੰ.੪੮੮


ਊ ਬਰੰਗਿ ਸਾਹਿਬੀ ਅਰਸ਼ਾਦਿ ਊ

Aū baraańagi sāhibī arasẖādi aū

He is the shape and form of the Master and only His command prevails;

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ :ਪੰ.੪੮੯


ਬੰਦਗੀ ਤਾ ਸਰ ਕਦਮ ਬੁਬਯਾਦਿ ਊ ॥ ੨੪੫ ॥

Baańadagī tā sara kadama bubayādi aū ] 245 ]

The meditation from head to toe also emerges out of (because of) Him. (245)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ :ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ -੨੪੫ :ਪੰ.੪੯੦


   
Displaying Page 20 of 42