ਸੁਨਹੁ ਨਾਥ ਬਡਭਾਗ ਹਮਾਰੇ ॥

This shabad is on page 1694 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥

Chaupaee


ਤਬ ਰਾਨੀ ਯੌ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ

Taba Raanee You Bachan Auchaare ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੭੭ - ੧੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁਨਹੁ ਨਾਥ ਬਡਭਾਗ ਹਮਾਰੇ

Sunahu Naatha Badabhaaga Hamaare ॥

Then Rani spoke, ‘Listen my master, we are very lucky,

ਚਰਿਤ੍ਰ ੭੭ - ੧੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬੂਡਿ ਕੋਊ ਜਾ ਕੇ ਹਿਤ ਮਰੈ

Boodi Koaoo Jaa Ke Hita Mari ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੭੭ - ੧੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮੋਰ ਮੂੰਡ ਅਪਜਸ ਬਹੁ ਧਰੈ ॥੧੦॥

Mora Mooaanda Apajasa Bahu Dhari ॥10॥

‘No one should lay his life for this, otherwise a curse will remain in my conscious.’(10)

ਚਰਿਤ੍ਰ ੭੭ - ੧੦/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ