ਰਾਨੀ ਹਿਤ ਹਿਦਵਾਨ ਕੇ ਮਨੁਖ ਬੁਰਾਯੋ ਏਕ ॥

This shabad is on page 1694 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਦੋਹਰਾ

Doharaa ॥

Dohira


ਰਾਨੀ ਹਿਤ ਹਿਦਵਾਨ ਕੇ ਮਨੁਖ ਬੁਰਾਯੋ ਏਕ

Raanee Hita Hidavaan Ke Manukh Buraayo Eeka ॥

Rani had assigned one person in connection with (saving) the melon, (Who interceded,)

ਚਰਿਤ੍ਰ ੭੭ - ੧੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਯਹ ਅਪਜਸ ਕਬਹੁ ਮਿਟੈ ਭਾਖਹਿ ਲੋਗ ਅਨੇਕ ॥੧੧॥

Yaha Apajasa Na Kabahu Mittai Bhaakhhi Loga Aneka ॥11॥

‘Every body was expressing if it happens as such (that man is killed), then, this blot will ever be remembered.’(11)

ਚਰਿਤ੍ਰ ੭੭ - ੧੧/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ