ਹੋ ਗਿਰੈ ਧਰਨਿ ਪਰ ਝੂਮਿ ਮੈਨ ਸਰ ਮਾਰਹੀ ॥੧੧॥

This shabad is on page 1773 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਅੜਿਲ

Arhila ॥

Arril


ਇੰਦ੍ਰ ਰਾਇ ਕੇ ਨਗਰ ਅਪਸਰਾ ਇਕ ਰਹੈ

Eiaandar Raaei Ke Nagar Apasaraa Eika Rahai ॥

In the city ofInder Rai, a damsel lived,

ਚਰਿਤ੍ਰ ੯੮ - ੧੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮੈਨ ਕਲਾ ਤਿਹ ਨਾਮ ਸਕਲ ਜਗ ਯੌ ਕਹੈ

Main Kalaa Tih Naam Sakala Jaga You Kahai ॥

Whose fame was spread all over the world.

ਚਰਿਤ੍ਰ ੯੮ - ੧੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਾ ਕੌ ਰੂਪ ਨਰੇਸ ਜੋ ਕੋਊ ਨਿਹਾਰਹੀ

Taa Kou Roop Naresa Jo Koaoo Nihaarahee ॥

Any Raja who saw her would get pierced with the Cupid’s arrows.

ਚਰਿਤ੍ਰ ੯੮ - ੧੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹੋ ਗਿਰੈ ਧਰਨਿ ਪਰ ਝੂਮਿ ਮੈਨ ਸਰ ਮਾਰਹੀ ॥੧੧॥

Ho Grii Dharni Par Jhoomi Main Sar Maarahee ॥11॥

Would fell flat on ground.(11)

ਚਰਿਤ੍ਰ ੯੮ - ੧੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ