ਹੀਰ ਆਪਨੋ ਨਾਮ ਸਦਾਵੋ ॥

This shabad is on page 1773 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥

Chaupaee


ਤੌਨੇ ਸਭਾ ਕਪਿਲ ਮੁਨਿ ਆਯੋ

Toune Sabhaa Kapila Muni Aayo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੯੮ - ੧੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਔਸਰ ਜਹਾ ਮੈਨਕਾ ਪਾਯੋ

Aousr Jahaa Mainkaa Paayo ॥

At that place, once the ascetic Kapil Munni had come and seen (the damsel) Maneka,

ਚਰਿਤ੍ਰ ੯੮ - ੧੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਿਹ ਲਖਿ ਮੁਨਿ ਬੀਰਜ ਗਿਰਿ ਗਯੋ

Tih Lakhi Muni Beeraja Giri Gayo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੯੮ - ੧੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਪਿ ਚਿਤ ਮੈ ਸ੍ਰਾਪਤ ਤਿਹ ਭਯੋ ॥੧੨॥

Chapi Chita Mai Saraapata Tih Bhayo ॥12॥

On her sight, his semen dripped down and he pronounced a curse,(12)

ਚਰਿਤ੍ਰ ੯੮ - ੧੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੁਮ ਗਿਰਿ ਮਿਰਤ ਲੋਕ ਮੈ ਪਰੋ

Tuma Giri Mrita Loka Mai Paro ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੯੮ - ੧੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੂਨਿ ਸਯਾਲ ਜਾਟ ਕੀ ਧਰੋ

Jooni Sayaala Jaatta Kee Dharo ॥

‘You go to the domain of humanity and take birth into the family of Sial Jat.’

ਚਰਿਤ੍ਰ ੯੮ - ੧੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹੀਰ ਆਪਨੋ ਨਾਮ ਸਦਾਵੋ

Heera Aapano Naam Sadaavo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੯੮ - ੧੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੂਠ ਕੂਠ ਤੁਰਕਨ ਕੀ ਖਾਵੋ ॥੧੩॥

Joottha Koottha Turkan Kee Khaavo ॥13॥

‘You assume the name of Heer and devour the food at the household of Turks (Muslims).’(13)

ਚਰਿਤ੍ਰ ੯੮ - ੧੩/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ