ਕ੍ਯੋਹੂ ਹੋਇ ਉਧਾਰ ਮਮ ਸੋ ਦਿਜ ਕਹੋ ਉਪਾਇ ॥੧੪॥

This shabad is on page 1774 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਦੋਹਰਾ

Doharaa ॥

Dohira


ਤਬ ਅਬਲਾ ਕੰਪਤਿ ਭਈ ਤਾ ਕੇ ਪਰਿ ਕੈ ਪਾਇ

Taba Abalaa Kaanpati Bhaeee Taa Ke Pari Kai Paaei ॥

Then the damsel, shaking, fell upon the feet of Munni and requested,

ਚਰਿਤ੍ਰ ੯੮ - ੧੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕ੍ਯੋਹੂ ਹੋਇ ਉਧਾਰ ਮਮ ਸੋ ਦਿਜ ਕਹੋ ਉਪਾਇ ॥੧੪॥

Kaiohoo Hoei Audhaara Mama So Dija Kaho Aupaaei ॥14॥

‘Tell me some resolve so that I can escape this agony.’(14)

ਚਰਿਤ੍ਰ ੯੮ - ੧੪/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ