ਤੋ ਸੌ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਉਪਜਾਵੈ ॥

This shabad is on page 1774 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥

Chaupaee


ਇੰਦ੍ਰ ਸੁ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਜਬ ਜੈਹੈ

Eiaandar Su Mrita Maandala Jaba Jaihi ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੯੮ - ੧੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਂਝਾ ਅਪਨੋ ਨਾਮੁ ਕਹੈ ਹੈ

Raanjhaa Apano Naamu Kahai Hai ॥

(Reply) ‘When god Indra will go to themundane world, he will call himself Ranjha.

ਚਰਿਤ੍ਰ ੯੮ - ੧੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੋ ਸੌ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਉਪਜਾਵੈ

To Sou Adhika Pareeti Aupajaavai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੯੮ - ੧੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਮਰਵਤੀ ਬਹੁਰਿ ਤੁਹਿ ਲ੍ਯਾਵੈ ॥੧੫॥

Amarvatee Bahuri Tuhi Laiaavai ॥15॥

‘He will intensively fall in love with you and will bring you back to Amrawati (domain of emancipation).(15)

ਚਰਿਤ੍ਰ ੯੮ - ੧੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ