ਸਭਹੂੰ ਇਹੈ ਚਿਤ ਮੈ ਜਾਨੀ ॥

This shabad is on page 1865 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥

Chaupaee.


ਸਭਹੂੰ ਇਹੈ ਚਿਤ ਮੈ ਜਾਨੀ

Sabhahooaan Eihi Chita Mai Jaanee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੧ - ੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਾ ਕੀ ਨਾਰਿ ਤ੍ਰਿਯਾ ਪਹਿਚਾਨੀ

Taa Kee Naari Triyaa Pahichaanee ॥

People thought that she was his own wife,

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੧ - ੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਿਨੁ ਪੂਛੇ ਪਤਿ ਕੇ ਕ੍ਯੋਂ ਆਈ

Binu Poochhe Pati Ke Kaiona Aaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੧ - ੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾ ਤੇ ਆਜੁ ਮਾਰਿ ਤੈਂ ਖਾਈ ॥੫॥

Jaa Te Aaju Maari Taina Khaaeee ॥5॥

Who had come out of the house without his permission and got beating.(5)

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੧ - ੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਬ ਲੌ ਤਾਹਿ ਤ੍ਰਿਯਹਿ ਸੁਧਿ ਆਈ

Jaba Lou Taahi Triyahi Sudhi Aaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੧ - ੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਬ ਲੌ ਗਯੋ ਵਹ ਪੁਰਖ ਲੁਕਾਈ

Taba Lou Gayo Vaha Purkh Lukaaeee ॥

By the time the woman regained consciousness he had gone on his away.

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੧ - ੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਾ ਤੇ ਤ੍ਰਸਤ ਤਹ ਪੁਨਿ ਗਈ

Taa Te Tarsata Na Taha Puni Gaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੧ - ੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੋਰੀ ਕਰਤ ਹੁਤੀ ਤਜਿ ਦਈ ॥੬॥

Choree Karta Hutee Taji Daeee ॥6॥

Dreaded by him she never came there again and abandoned stealing.(6)(1)

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੧ - ੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪਖ੍ਯਾਨੇ ਪੁਰਖ ਚਰਿਤ੍ਰੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਭੂਪ ਸੰਬਾਦੇ ਇਕ ਸੌ ਇਕੀਸਵੋ ਚਰਿਤ੍ਰ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ ॥੧੨੧॥੨੩੬੮॥ਅਫਜੂੰ॥

Eiti Sree Charitar Pakhiaane Purkh Charitare Maantaree Bhoop Saanbaade Eika Sou Eikeesavo Charitar Samaapatama Satu Subhama Satu ॥121॥2368॥aphajooaan॥

121st Parable of Auspicious Chritars Conversation of the Raja and the Minister, Completed With Benediction. (121)(2366)