ਚਾਰਿ ਚਾਰਿ ਭੀਤਰਿ ਬੈਠਾਯੋ ॥

This shabad is on page 1866 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥

Chaupaee


ਅਭੈ ਸਾਂਡ ਰਾਜਾ ਇਕ ਭਾਰੋ

Abhai Saanda Raajaa Eika Bhaaro ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਹਲੂਰ ਕੇ ਦੇਸ ਉਜਿਯਾਰੋ

Kahaloora Ke Desa Aujiyaaro ॥

Abhai Saandh was an auspicious Raja of the country of Kahloor.

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖਾਨ ਤਤਾਰ ਖੇਤ ਤਿਨ ਮਾਰਿਯੋ

Khaan Tataara Kheta Tin Maariyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਾਕਨ ਕੋ ਕੂਆ ਭਰ ਡਾਰਿਯੋ ॥੧॥

Naakan Ko Kooaa Bhar Daariyo ॥1॥

He had killed Tatar Khan in the fight and cut off his nose.(1)

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਾ ਪੈ ਚੜੇ ਖਾਨ ਰਿਸਿ ਭਾਰੇ

Taa Pai Charhe Khaan Risi Bhaare ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਤਿਨ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਸੰਘਾਰੇ

Bhaanti Bhaanti Tin Nripati Saanghaare ॥

Infuriated, many Khans raided on him and massacred a number of Rajas.

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਾਰੇ ਸਭੈ ਉਪਾਇ ਬਨਾਯੋ

Haare Sabhai Aupaaei Banaayo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਛਜੂਅਹਿ ਗਜੂਅਹਿ ਖਾਨ ਬੁਲਾਯੋ ॥੨॥

Chhajooahi Gajooahi Khaan Bulaayo ॥2॥

In spite of their losses in the battles, they called in Chhaju and Gaju Khans.(2)

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਾਂਖ ਬਿਖੈ ਕਬੂਤਰ ਇਕ ਰਾਖਿਯੋ

Kaankh Bikhi Kabootar Eika Raakhiyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਿਨ ਸੌ ਬਚਨ ਬਕਤ੍ਰ ਤੇ ਭਾਖਿਯੋ

Tin Sou Bachan Bakatar Te Bhaakhiyo ॥

He (Khan), who used to keep a pigeon under his arm, announced,

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਯਾ ਨ੍ਰਿਪ ਕੋ ਜੁ ਬੁਰਾ ਕੋਊ ਕਰਿ ਹੈ

Yaa Nripa Ko Ju Buraa Koaoo Kari Hai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਾ ਕੋ ਪਾਪ ਮੂਡ ਇਹ ਪਰਿ ਹੈ ॥੩॥

Taa Ko Paapa Mooda Eih Pari Hai ॥3॥

‘Any body who treated Raja adversely, will be cursed.’(3)

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੩/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਯਹ ਸੁਨਿ ਬਚਨ ਮਾਨਿ ਤੇ ਗਏ

Yaha Suni Bachan Maani Te Gaee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭੇਦ ਅਭੇਦ ਚੀਨਤ ਭਏ

Bheda Abheda Na Cheenata Bhaee ॥

Harkening to this they consented but had not discerned the secret.

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾਇ ਰਾਵ ਪ੍ਰਤਿ ਯਹੈ ਉਚਾਰੋ

Jaaei Raava Parti Yahai Auchaaro ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਵ ਦੇਖਨ ਕੌ ਹਿਯੋ ਹਮਾਰੋ ॥੪॥

Tv Dekhn Kou Hiyo Hamaaro ॥4॥

‘Go and tell the Raja that we wan ted to have the pleasure of meeting him.( 4)

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਯੌ ਸੁਨਿ ਬਚਨ ਰਾਵ ਤਿਹ ਆਯੋ

You Suni Bachan Raava Tih Aayo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਾਰਿ ਚਾਰਿ ਭੀਤਰਿ ਬੈਠਾਯੋ

Chaari Chaari Bheetri Baitthaayo ॥

Getting such communication he came over, but on his way, he established the posts of four persons each.

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਿਨ ਆਯੁਧ ਦੇਖਨ ਕੌ ਲਏ

Tin Aayudha Dekhn Kou Laee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਾਥੋ ਹਾਥ ਕਾਢਿ ਕੈ ਦਏ ॥੫॥

Haatho Haatha Kaadhi Kai Daee ॥5॥

Then he requested Raja to show him his arms, and he readily agreed.(5)

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਯੁਧੁ ਕਾਢਿ ਐਸ ਬਿਧਿ ਦਏ

Aayudhu Kaadhi Aaisa Bidhi Daee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੋਰੇ ਏਕ ਬਨਾਵਤ ਭਏ

Jore Eeka Banaavata Bhaee ॥

He gave in all those and, then, ordered new clothes them.

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾ ਕੀ ਬਾਂਹ ਸੀਵਿ ਦੋਊ ਲੀਨੀ

Jaa Kee Baanha Seevi Doaoo Leenee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਿਨੁ ਬਾਂਧੋ ਮੁਸਕੈ ਜਨ ਦੀਨੀ ॥੬॥

Binu Baandho Muskai Jan Deenee ॥6॥

The sleeves of those were prepared such that, without tying even, the arms could not be moved.(6)

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਏਕ ਭਾਟ ਕੌ ਭੇਦ ਬਤਾਯੋ

Eeka Bhaatta Kou Bheda Bataayo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਜਾ ਕੇ ਮੁਖ ਪੈ ਕਹਾਯੋ

Raajaa Ke Mukh Pai Kahaayo ॥

He trained a bard to say to Raja at his face,

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੋ ਸਭ ਸਸਤ੍ਰ ਦੈ ਮੁਝ ਡਾਰੇ

Jo Sabha Sasatar Dai Mujha Daare ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੌ ਦਾਤਾ ਤੂ ਜਾਨ ਹਮਾਰੈ ॥੭॥

Tou Daataa Too Jaan Hamaarai ॥7॥

‘If you give me all your arms, only then I will consider you benevolent person.’(7)

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਯਹ ਸੁਨਿ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਸਸਤ੍ਰ ਦੈ ਡਾਰੇ

Yaha Suni Nripati Sasatar Dai Daare ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹੋਰ ਰਹੇ ਮੰਤ੍ਰੀਨ ਨਿਵਾਰੇ

Hora Rahe Maantareena Nivaare ॥

Acquiescing to the request, the Raja handed over the arms in spite of the warning of his ministers;

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾਨ੍ਯੋ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਨਿਰਾਯੁਧ ਭਯੋ

Jaanio Nripati Niraayudha Bhayo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਾਗੋ ਆਨਿ ਤਾਹਿ ਪਹਿਰਯੋ ॥੮॥

Baago Aani Taahi Pahriyo ॥8॥

They had envisaged the fact, that the Raja could not use his arms now, as he was going to wear white clothes.(8)

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੨੨ - ੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ