ਅਤਿ ਰਤਿ ਤਾ ਸੋ ਮਾਨਿ ਕੈ ਦੀਨੋ ਜਾਰ ਉਠਾਇ ॥

This shabad is on page 2031 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਦੋਹਰਾ

Doharaa ॥


ਅਤਿ ਰਤਿ ਤਾ ਸੋ ਮਾਨਿ ਕੈ ਦੀਨੋ ਜਾਰ ਉਠਾਇ

Ati Rati Taa So Maani Kai Deeno Jaara Autthaaei ॥


ਆਪੁ ਅਧਿਕ ਪੀਟਤ ਭਈ ਹ੍ਰਿਦੈ ਸੋਕ ਉਪਜਾਇ ॥੬॥

Aapu Adhika Peettata Bhaeee Hridai Soka Aupajaaei ॥6॥