ਤ੍ਰਿਯ ਨਿਕਸੀ ਤਿਹ ਖਾਨ ਸੌ ਅਤਿ ਹੀ ਭੋਗ ਕਮਾਇ ॥

This shabad is on page 2036 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਦੋਹਰਾ

Doharaa ॥


ਤ੍ਰਿਯ ਨਿਕਸੀ ਤਿਹ ਖਾਨ ਸੌ ਅਤਿ ਹੀ ਭੋਗ ਕਮਾਇ

Triya Nikasee Tih Khaan Sou Ati Hee Bhoga Kamaaei ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਦਨ ਲਾਗਿ ਪਤਿ ਹੀ ਗਯੋ ਸੰਕਿ ਰਹੀ ਮੁਖ ਨ੍ਯਾਇ ॥੧੦॥

Badan Laagi Pati Hee Gayo Saanki Rahee Mukh Naiaaei ॥10॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੦/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ