ਚੌਪਈ ॥

This shabad is on page 2036 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥


ਜਬ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨਿਰੰਜਨ ਧਰੀ

Jaba Hee Drisatti Nrinjan Dharee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਨਿਜ ਕਲਾ ਕੀ ਨਿੰਦ੍ਯਾ ਕਰੀ

Banija Kalaa Kee Niaandaiaa Karee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮੁਹਿ ਕਹਿ ਸੰਗ ਮੋਰੇ ਭਈ

Muhi Kahi Saanga Na More Bhaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪੈਂਡ ਚੂਕਿ ਪਰ ਘਰ ਮੈ ਗਈ ॥੧੧॥

Painada Chooki Par Ghar Mai Gaeee ॥11॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮੋ ਕੌ ਪਕਰਿ ਪਠਾਨਨ ਲੀਨੋ

Mo Kou Pakari Patthaann Leeno ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਾਮ ਕੇਲ ਬਹੁ ਮੋ ਸੌ ਕੀਨੋ

Kaam Kela Bahu Mo Sou Keeno ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਬ ਬਲ ਚਲੈ ਤੌ ਯਾ ਕੌ ਮਾਰੋ

Taba Bala Chalai Tou Yaa Kou Maaro ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਹਿ ਕਾਜੀ ਪੈ ਜਾਇ ਪੁਕਾਰੋ ॥੧੨॥

Nahi Kaajee Pai Jaaei Pukaaro ॥12॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਯਾ ਮੈ ਚੂਕ ਤੇਰੀ ਭਈ

Yaa Mai Chooka Na Teree Bhaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪੈਡਿ ਚੂਕਿ ਪਰ ਘਰ ਮੈ ਗਈ

Paidi Chooki Par Ghar Mai Gaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪੈਠਾਨਨ ਤੋ ਕੌ ਗਹਿ ਲੀਨੋ

Paitthaann To Kou Gahi Leeno ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਾਮ ਭੋਗ ਤੋਰੇ ਸੰਗ ਕੀਨੋ ॥੧੩॥

Kaam Bhoga Tore Saanga Keeno ॥13॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੩/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਲੋ ਭਯੋ ਤੂ ਘਰਿ ਫਿਰਿ ਅਈ

Bhalo Bhayo Too Ghari Phiri Aeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਕਰਿ ਤੁਰਕਨੀ ਕਰਿ ਨਹਿ ਲਈ

Pakari Turkanee Kari Nahi Laeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੌ ਕੋਊ ਧਾਮ ਮਲੇਛਨ ਆਵੈ

Jou Koaoo Dhaam Malechhan Aavai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਧਰਮ ਸਹਿਤ ਫਿਰਿ ਜਾਨ ਪਾਵੈ ॥੧੪॥

Dharma Sahita Phiri Jaan Na Paavai ॥14॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੁਮ ਪਤਿ ਮਾਥ ਅਪਨੋ ਧੁਨੋ

Tuma Pati Maatha Na Apano Dhuno ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮੇਰੀ ਸਕਲ ਬ੍ਰਿਥਾ ਕਹ ਸੁਨੋ

Meree Sakala Brithaa Kaha Suno ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਕਲ ਕਥਾ ਮੈ ਤੁਮੈ ਸੁਨਾਊ

Sakala Kathaa Mai Tumai Sunaaoo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਾ ਤੇ ਤੁਮਰੋ ਭ੍ਰਮਹਿ ਮਿਟਾਊ ॥੧੫॥

Taa Te Tumaro Bharmahi Mittaaoo ॥15॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਬ ਮੈ ਭੂਲ ਧਾਮ ਤਿਹ ਗਈ

Jaba Mai Bhoola Dhaam Tih Gaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਬਹਿ ਪਕਰਿ ਤੁਰਕਨ ਮੁਹਿ ਲਈ

Tabahi Pakari Turkan Muhi Laeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਬ ਮੈ ਤਿਨ ਸੋ ਐਸ ਉਚਾਰੋ

Taba Mai Tin So Aaisa Auchaaro ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੁਮੈ ਸੂਝਤ ਨਾਥ ਹਮਾਰੋ ॥੧੬॥

Tumai Na Soojhata Naatha Hamaaro ॥16॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਐਸੇ ਕਹਹਿ ਹੋਹਿ ਤੂ ਤੁਰਕਨਿ

Aaise Kahahi Hohi Too Turkani ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮੋ ਕੌ ਲਗੇ ਲੋਗ ਮਿਲਿ ਘੁਰਕਨਿ

Mo Kou Lage Loga Mili Ghurkani ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੈ ਤੂ ਹੋਹਿ ਹਮਾਰੀ ਨਾਰੀ

Kai Too Hohi Hamaaree Naaree ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਾਤਰ ਦੇਤਿ ਠੌਰਿ ਤੁਹਿ ਮਾਰੀ ॥੧੭॥

Naatar Deti Tthouri Tuhi Maaree ॥17॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੭੩ - ੧੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ