ਪੈਂਡ ਚੂਕਿ ਪਰ ਘਰ ਮੈ ਗਈ ॥੧੧॥

This shabad is on page 2036 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥


ਜਬ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨਿਰੰਜਨ ਧਰੀ

Jaba Hee Drisatti Nrinjan Dharee ॥


ਬਨਿਜ ਕਲਾ ਕੀ ਨਿੰਦ੍ਯਾ ਕਰੀ

Banija Kalaa Kee Niaandaiaa Karee ॥


ਮੁਹਿ ਕਹਿ ਸੰਗ ਮੋਰੇ ਭਈ

Muhi Kahi Saanga Na More Bhaeee ॥


ਪੈਂਡ ਚੂਕਿ ਪਰ ਘਰ ਮੈ ਗਈ ॥੧੧॥

Painada Chooki Par Ghar Mai Gaeee ॥11॥


ਮੋ ਕੌ ਪਕਰਿ ਪਠਾਨਨ ਲੀਨੋ

Mo Kou Pakari Patthaann Leeno ॥


ਕਾਮ ਕੇਲ ਬਹੁ ਮੋ ਸੌ ਕੀਨੋ

Kaam Kela Bahu Mo Sou Keeno ॥


ਤਬ ਬਲ ਚਲੈ ਤੌ ਯਾ ਕੌ ਮਾਰੋ

Taba Bala Chalai Tou Yaa Kou Maaro ॥


ਨਹਿ ਕਾਜੀ ਪੈ ਜਾਇ ਪੁਕਾਰੋ ॥੧੨॥

Nahi Kaajee Pai Jaaei Pukaaro ॥12॥


ਯਾ ਮੈ ਚੂਕ ਤੇਰੀ ਭਈ

Yaa Mai Chooka Na Teree Bhaeee ॥


ਪੈਡਿ ਚੂਕਿ ਪਰ ਘਰ ਮੈ ਗਈ

Paidi Chooki Par Ghar Mai Gaeee ॥


ਪੈਠਾਨਨ ਤੋ ਕੌ ਗਹਿ ਲੀਨੋ

Paitthaann To Kou Gahi Leeno ॥


ਕਾਮ ਭੋਗ ਤੋਰੇ ਸੰਗ ਕੀਨੋ ॥੧੩॥

Kaam Bhoga Tore Saanga Keeno ॥13॥


ਭਲੋ ਭਯੋ ਤੂ ਘਰਿ ਫਿਰਿ ਅਈ

Bhalo Bhayo Too Ghari Phiri Aeee ॥


ਪਕਰਿ ਤੁਰਕਨੀ ਕਰਿ ਨਹਿ ਲਈ

Pakari Turkanee Kari Nahi Laeee ॥


ਜੌ ਕੋਊ ਧਾਮ ਮਲੇਛਨ ਆਵੈ

Jou Koaoo Dhaam Malechhan Aavai ॥


ਧਰਮ ਸਹਿਤ ਫਿਰਿ ਜਾਨ ਪਾਵੈ ॥੧੪॥

Dharma Sahita Phiri Jaan Na Paavai ॥14॥


ਤੁਮ ਪਤਿ ਮਾਥ ਅਪਨੋ ਧੁਨੋ

Tuma Pati Maatha Na Apano Dhuno ॥


ਮੇਰੀ ਸਕਲ ਬ੍ਰਿਥਾ ਕਹ ਸੁਨੋ

Meree Sakala Brithaa Kaha Suno ॥


ਸਕਲ ਕਥਾ ਮੈ ਤੁਮੈ ਸੁਨਾਊ

Sakala Kathaa Mai Tumai Sunaaoo ॥


ਤਾ ਤੇ ਤੁਮਰੋ ਭ੍ਰਮਹਿ ਮਿਟਾਊ ॥੧੫॥

Taa Te Tumaro Bharmahi Mittaaoo ॥15॥


ਜਬ ਮੈ ਭੂਲ ਧਾਮ ਤਿਹ ਗਈ

Jaba Mai Bhoola Dhaam Tih Gaeee ॥


ਤਬਹਿ ਪਕਰਿ ਤੁਰਕਨ ਮੁਹਿ ਲਈ

Tabahi Pakari Turkan Muhi Laeee ॥


ਤਬ ਮੈ ਤਿਨ ਸੋ ਐਸ ਉਚਾਰੋ

Taba Mai Tin So Aaisa Auchaaro ॥


ਤੁਮੈ ਸੂਝਤ ਨਾਥ ਹਮਾਰੋ ॥੧੬॥

Tumai Na Soojhata Naatha Hamaaro ॥16॥


ਐਸੇ ਕਹਹਿ ਹੋਹਿ ਤੂ ਤੁਰਕਨਿ

Aaise Kahahi Hohi Too Turkani ॥


ਮੋ ਕੌ ਲਗੇ ਲੋਗ ਮਿਲਿ ਘੁਰਕਨਿ

Mo Kou Lage Loga Mili Ghurkani ॥


ਕੈ ਤੂ ਹੋਹਿ ਹਮਾਰੀ ਨਾਰੀ

Kai Too Hohi Hamaaree Naaree ॥


ਨਾਤਰ ਦੇਤਿ ਠੌਰਿ ਤੁਹਿ ਮਾਰੀ ॥੧੭॥

Naatar Deti Tthouri Tuhi Maaree ॥17॥