ਪਾਇਨ ਸੋ ਰਾਨੀ ਲਪਟਾਨੀ ॥

This shabad is on page 2143 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥


ਮੂਰਖ ਕਛੂ ਬਾਤ ਨਹਿ ਜਾਨੀ

Moorakh Kachhoo Baata Nahi Jaanee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੧੦ - ੧੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਾਇਨ ਸੋ ਰਾਨੀ ਲਪਟਾਨੀ

Paaein So Raanee Lapattaanee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੧੦ - ੧੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਾਨ ਹੇਤ ਬਚ ਮਾਨਿ ਲਯੋ

Maan Heta Bacha Maani Na Layo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੧੦ - ੧੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਧਿਕ ਕੋਪ ਅਬਲਾ ਕੇ ਭਯੋ ॥੧੧॥

Adhika Kopa Abalaa Ke Bhayo ॥11॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੧੦ - ੧੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ