ਤਾ ਪਾਛੇ ਨਿਜ ਪੇਟ ਕਟਾਰੀ ਮਾਰਿਹੋਂ ॥

This shabad is on page 2143 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਅੜਿਲ

Arhila ॥


ਸੁਨੁ ਮੂਰਖ ਮੈ ਤੋ ਕੋ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਘਾਰਹੋਂ

Sunu Moorakh Mai To Ko Parthama Saanghaarahona ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੧੦ - ੧੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਾ ਪਾਛੇ ਨਿਜ ਪੇਟ ਕਟਾਰੀ ਮਾਰਿਹੋਂ

Taa Paachhe Nija Petta Kattaaree Maarihona ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੧੦ - ੧੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਯਹੈ ਕੂਪ ਤਵ ਕਾਲ ਜਾਨਿ ਜਿਯ ਲੀਜਿਯੈ

Yahai Koop Tava Kaal Jaani Jiya Leejiyai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੧੦ - ੧੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹੋ ਨਾਤਰ ਹਮ ਸੌ ਆਨਿ ਅਬੈ ਰਤਿ ਕੀਜਿਯੈ ॥੧੨॥

Ho Naatar Hama Sou Aani Abai Rati Keejiyai ॥12॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੧੦ - ੧੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ