ਭੇਤ ਚਿਤ ਕੌ ਨ੍ਰਿਪਹਿ ਜਤਾਵਾ ॥੫॥

This shabad is on page 2192 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥


ਤਹੀ ਠਾਂਢਿ ਇਕ ਚਰਿਤ ਬਨਾਇਸਿ

Tahee Tthaandhi Eika Charita Banaaeisi ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੨੮ - ੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਡੋਰਿ ਬਡੀ ਕੀ ਗੁਡੀ ਚੜਾਇਸਿ

Dori Badee Kee Gudee Charhaaeisi ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੨੮ - ੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਾ ਮੈ ਇਹੈ ਸੰਦੇਸ ਪਠਾਵਾ

Taa Mai Eihi Saandesa Patthaavaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੨੮ - ੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭੇਤ ਚਿਤ ਕੌ ਨ੍ਰਿਪਹਿ ਜਤਾਵਾ ॥੫॥

Bheta Chita Kou Nripahi Jataavaa ॥5॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੨੮ - ੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ