ਗੁਡੀਯਾ ਬਿਖੈ ਸੰਦੇਸ ਲਿਖਿ ਦੀਨੋ ਕੁਅਰਿ ਪਠਾਇ ॥

This shabad is on page 2193 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਦੋਹਰਾ

Doharaa ॥


ਗੁਡੀਯਾ ਬਿਖੈ ਸੰਦੇਸ ਲਿਖਿ ਦੀਨੋ ਕੁਅਰਿ ਪਠਾਇ

Gudeeyaa Bikhi Saandesa Likhi Deeno Kuari Patthaaei ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੨੮ - ੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਨਿਕ ਬਾਰ ਲਾਗੀ ਨਹੀ ਨ੍ਰਿਪਹਿ ਪਹੂੰਚੀ ਜਾਇ ॥੭॥

Tanika Baara Laagee Nahee Nripahi Pahooaanchee Jaaei ॥7॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੨੮ - ੭/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ