ਜੌ ਗੁਡੀਯਾ ਤੇ ਭੂਮਿ ਪਰਿ ਪਤਨ ਤਿਹਾਰੋ ਹੋਇ ॥੧੦॥

This shabad is on page 2193 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਦੋਹਰਾ

Doharaa ॥


ਮਾਤ੍ਰ ਪਛ ਸਤ ਸਪਤ ਪਿਤੁ ਪਰੈ ਨਰਕ ਕੁਲ ਸੋਇ

Maatar Pachha Sata Sapata Pitu Pari Narka Kula Soei ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੨੮ - ੧੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੌ ਗੁਡੀਯਾ ਤੇ ਭੂਮਿ ਪਰਿ ਪਤਨ ਤਿਹਾਰੋ ਹੋਇ ॥੧੦॥

Jou Gudeeyaa Te Bhoomi Pari Patan Tihaaro Hoei ॥10॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੨੮ - ੧੦/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ