ਤੁਮ ਯਾ ਕੌ ਪਿਯ ਡੋਰਿ ਨ ਜਾਨਹੁ ॥

This shabad is on page 2193 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥


ਤੁਮ ਯਾ ਕੌ ਪਿਯ ਡੋਰਿ ਜਾਨਹੁ

Tuma Yaa Kou Piya Dori Na Jaanhu ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੨੮ - ੧੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਗੂਆ ਕੈ ਯਾ ਕੌ ਪਹਿਚਾਨਹੁ

Sagooaa Kai Yaa Kou Pahichaanhu ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੨੮ - ੧੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੁਮਰੋ ਬਾਲ ਬਿਘਨ ਨਹਿ ਹ੍ਵੈ ਹੈ

Tumaro Baala Bighan Nahi Havai Hai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੨੮ - ੧੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਯਾ ਮੈ ਦੇਖਿ ਪਾਵ ਧਰਿ ਲੈ ਹੈ ॥੧੧॥

Yaa Mai Dekhi Paava Dhari Lai Hai ॥11॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੨੮ - ੧੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ