ਦੋਹਰਾ ॥

This shabad is on page 2233 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਕਬਿਯੋ ਬਾਚ

Kabiyo Baacha ॥


ਦੋਹਰਾ

Doharaa ॥


ਕਾਮਾਤੁਰ ਹ੍ਵੈ ਜੋ ਤਰੁਨਿ ਮੁਹਿ ਭਜਿ ਕਹੈ ਬਨਾਇ

Kaamaatur Havai Jo Taruni Muhi Bhaji Kahai Banaaei ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੪ - ੨੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਾਹਿ ਭਜੈ ਜੋ ਨਾਹਿ ਜਨ ਨਰਕ ਪਰੈ ਪੁਨਿ ਜਾਇ ॥੨੨॥

Taahi Bhajai Jo Naahi Jan Narka Pari Puni Jaaei ॥22॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੪ - ੨੨/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ