ਅੜਿਲ ॥

This shabad is on page 2233 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਅੜਿਲ

Arhila ॥


ਕੁਅਰਿ ਕਟਾਰੀ ਕਾਢਿ ਸੁ ਕਰ ਭੀਤਰ ਲਈ

Kuari Kattaaree Kaadhi Su Kar Bheetr Laeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੪ - ੨੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਿਤੁ ਕੇ ਉਰ ਹਨਿ ਕਢਿ ਮਾਤ ਕੇ ਉਰ ਦਈ

Pitu Ke Aur Hani Kadhi Maata Ke Aur Daeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੪ - ੨੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖੰਡ ਖੰਡ ਨਿਜ ਪਾਨ ਪਿਤਾ ਕੇ ਕੋਟਿ ਕਰਿ

Khaanda Khaanda Nija Paan Pitaa Ke Kotti Kari ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੪ - ੨੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹੋ ਭੀਤਿ ਕੁਅਰ ਕੇ ਤੀਰ ਜਾਤ ਭੀ ਗਾਡ ਕਰਿ ॥੨੩॥

Ho Bheeti Kuar Ke Teera Jaata Bhee Gaada Kari ॥23॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੪ - ੨੩/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਹਿਰ ਭਗੌਹੇ ਬਸਤ੍ਰ ਜਾਤ ਨ੍ਰਿਪ ਪੈ ਭਈ

Pahri Bhagouhe Basatar Jaata Nripa Pai Bhaeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੪ - ੨੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁਤ ਕੀ ਇਹ ਬਿਧਿ ਭਾਖ ਬਾਤ ਤਿਹ ਤਿਤੁ ਦਈ

Suta Kee Eih Bidhi Bhaakh Baata Tih Titu Daeee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੪ - ੨੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਇ ਪੂਤ ਤਵ ਮੋਰਿ ਨਿਰਖਿ ਛਬਿ ਲੁਭਧਿਯੋ

Raaei Poota Tava Mori Nrikhi Chhabi Lubhadhiyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੪ - ੨੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹੋ ਤਾ ਤੇ ਮੇਰੋ ਤਾਤ ਬਾਂਧਿ ਕਰਿ ਬਧਿ ਕਿਯੋ ॥੨੪॥

Ho Taa Te Mero Taata Baandhi Kari Badhi Kiyo ॥24॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੪ - ੨੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰਿ ਗਾਡਿ ਭੀਤਿ ਤਰ ਰਾਖਿਯੋ

Khaanda Khaanda Kari Gaadi Bheeti Tar Raakhiyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੪ - ੨੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਚਨ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਬਿਧਿ ਨ੍ਰਿਪ ਸੌ ਭਾਖਿਯੋ

Bachan Achaanka Eih Bidhi Nripa Sou Bhaakhiyo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੪ - ੨੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਇ ਨ੍ਯਾਇ ਕਰਿ ਚਲਿ ਕੈ ਆਪਿ ਨਿਹਾਰਿਯੈ

Raaei Naiaaei Kari Chali Kai Aapi Nihaariyai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੪ - ੨੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹੋ ਨਿਕਸੇ ਹਨਿਯੈ ਯਾਹਿ ਮੋਹਿ ਸੰਘਾਰਿਯੈ ॥੨੫॥

Ho Nikase Haniyai Yaahi Na Mohi Saanghaariyai ॥25॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੪ - ੨੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ