ਮਾਰਿ ਮਰੀ ਜਮਧਰ ਤਬੈ ਸੁਰਪੁਰ ਕੀਅਸਿ ਪਯਾਨ ॥੨੬॥

This shabad is on page 2233 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਦੋਹਰਾ

Doharaa ॥


ਪਤਿ ਮਾਰੇ ਕੀ ਜਬ ਸੁਨੀ ਮੋਰਿ ਮਾਤ ਧੁਨਿ ਕਾਨ

Pati Maare Kee Jaba Sunee Mori Maata Dhuni Kaan ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੪ - ੨੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਾਰਿ ਮਰੀ ਜਮਧਰ ਤਬੈ ਸੁਰਪੁਰ ਕੀਅਸਿ ਪਯਾਨ ॥੨੬॥

Maari Maree Jamadhar Tabai Surpur Keeasi Payaan ॥26॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੪ - ੨੬/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁਨਿ ਰਾਜਾ ਐਸੋ ਬਚਨ ਬ੍ਯਾਕੁਲ ਉਠਿਯੋ ਰਿਸਾਇ

Suni Raajaa Aaiso Bachan Baiaakula Autthiyo Risaaei ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੪ - ੨੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭੀਤ ਤਰੇ ਤੇ ਸਾਹੁ ਕੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਿਕਾਸਿਯੋ ਜਾਇ ॥੨੭॥

Bheet Tare Te Saahu Ko Mritaka Nikaasiyo Jaaei ॥27॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੪ - ੨੭/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ