ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਸੌ ਭੋਗਤ ਨਾਰੀ ॥

This shabad is on page 2234 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥


ਪ੍ਰਾਚੀ ਦਿਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਇਕ ਨਗਰੀ

Paraachee Disaa Pargatta Eika Nagaree ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੫ - ੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖੰਭਾਵਤਿ ਸਭ ਜਗਤ ਉਜਗਰੀ

Khaanbhaavati Sabha Jagata Aujagaree ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੫ - ੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰੂਪ ਸੈਨ ਰਾਜਾ ਤਹ ਕੇਰਾ

Roop Sain Raajaa Taha Keraa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੫ - ੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾ ਕੈ ਦੁਸਟ ਬਾਚਾ ਨੇਰਾ ॥੧॥

Jaa Kai Dustta Na Baachaa Neraa ॥1॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੫ - ੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਦਨ ਮੰਜਰੀ ਨਾਰਿ ਤਵਨ ਕੀ

Madan Maanjaree Naari Tavan Kee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੫ - ੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਸਿ ਕੀ ਸੀ ਛਬਿ ਲਗਤਿ ਜਵਨ ਕੀ

Sasi Kee See Chhabi Lagati Javan Kee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੫ - ੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮ੍ਰਿਗ ਕੇ ਨੈਨ ਦੋਊ ਹਰਿ ਲੀਨੇ

Mriga Ke Nain Doaoo Hari Leene ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੫ - ੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁਕ ਨਾਸਾ ਕੋਕਿਲ ਬਚ ਦੀਨੇ ॥੨॥

Suka Naasaa Kokila Bacha Deene ॥2॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੫ - ੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਜਾ ਪਿਯਤ ਅਮਲ ਸਭ ਭਾਰੀ

Raajaa Piyata Amala Sabha Bhaaree ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੫ - ੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਸੌ ਭੋਗਤ ਨਾਰੀ

Bhaanti Bhaanti Sou Bhogata Naaree ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੫ - ੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪੋਸਤ ਭਾਂਗ ਅਫੀਮ ਚੜਾਵੈ

Posata Bhaanga Apheema Charhaavai ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੫ - ੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪ੍ਯਾਲੇ ਪੀ ਪਚਾਸਇਕ ਜਾਵੈ ॥੩॥

Paiaale Pee Pachaasaeika Jaavai ॥3॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੪੫ - ੩/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ