ਬਿਸਨ ਮਤੀ ਤ੍ਰਿਯ ਕੇ ਸਦਨ ਭੂਲਿ ਨ ਕਬਹੂੰ ਜਾਇ ॥੩॥

This shabad is on page 2271 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਦੋਹਰਾ

Doharaa ॥


ਬਿਸਨ ਕੇਤੁ ਬੇਸ੍ਵਾ ਭਏ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭੋਗ ਕਮਾਇ

Bisan Ketu Besavaa Bhaee Nisa Din Bhoga Kamaaei ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੫੪ - ੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਿਸਨ ਮਤੀ ਤ੍ਰਿਯ ਕੇ ਸਦਨ ਭੂਲਿ ਕਬਹੂੰ ਜਾਇ ॥੩॥

Bisan Matee Triya Ke Sadan Bhooli Na Kabahooaan Jaaei ॥3॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੫੪ - ੩/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ