ਸ੍ਰੀ ਜੁਗਰਾਜ ਮੰਜਰੀ ਰਾਨੀ ॥

This shabad is on page 2374 of Sri Dasam Granth Sahib.

ਚੌਪਈ

Choupaee ॥


ਬਿਸਨ ਚੰਦ ਇਕ ਨ੍ਰਿਪਤ ਫਿਰੰਗਾ

Bisan Chaanda Eika Nripata Phringaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੦ - ੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾ ਕੇ ਦਿਪਤ ਅਧਿਕ ਛਬਿ ਅੰਗਾ

Jaa Ke Dipata Adhika Chhabi Aangaa ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੦ - ੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ੍ਰੀ ਜੁਗਰਾਜ ਮੰਜਰੀ ਰਾਨੀ

Sree Jugaraaja Maanjaree Raanee ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੦ - ੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁੰਦਰਿ ਭਵਨ ਚਤੁਰਦਸ ਜਾਨੀ ॥੧॥

Suaandari Bhavan Chaturdasa Jaanee ॥1॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੦ - ੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਇਕ ਤਹਾਂ

Sukrita Naatha Jogee Eika Tahaan ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੦ - ੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ੍ਰੀ ਜੁਗਰਾਜ ਮਤੀ ਤ੍ਰਿਯ ਜਹਾਂ

Sree Jugaraaja Matee Triya Jahaan ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੦ - ੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੋਗੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਜਬੈ ਤਿਹ ਆਯੋ

Jogee Drisatti Jabai Tih Aayo ॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੦ - ੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਦਨ ਚੰਚਲੈ ਬੋਲਿ ਪਠਾਯੋ ॥੨॥

Sadan Chaanchalai Boli Patthaayo ॥2॥

ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮੦ - ੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ